Ani­ja vo­li­ko­gu is­tun­geid saab vee­bist ot­se ja jä­re­le vaa­da­ta

2074

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi ot­seü­le­kan­net in­ter­ne­tis vaa­tas eel­mi­sel nä­da­lal 28 ini­mest.

Esi­mest kor­da teh­ti Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gist vee­bis ot­seü­le­kan­ne mul­lu 15. det­semb­ril. Is­tun­gi­te­saa­li oli üles sea­tud kaa­me­ra, üle­kan­net juh­tis ar­vu­tist Sil­ver Laa­do­ga OÜst Ba­bahh Me­dia.
Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev üt­les, et te­gu oli proo­viü­le­kan­de­ga, mi­da ava­li­kult väl­ja ei rek­laa­mi­tud, kuid ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed and­sid ko­mis­jo­ni­liik­me­te­le tea­da. Ta ar­ves­tas is­tun­git ju­ha­ta­des sel­le­ga, et neid või­dak­se üle­kan­des vaa­da­ta ning lu­ges päe­va­kor­ra­tee­mad ja eel­nõu­de peal­kir­jad täie­li­kult et­te. Eel­nõud on ku­va­tud ek­raa­ni­le, seni po­le ol­nud va­ja­dust teks­te et­te lu­ge­da.
Möö­du­nud nä­da­lal, 9. veeb­rua­ril toi­mu­nud is­tun­git kan­ti vee­bis taas üle, sel­le koh­ta il­mus päev va­rem tea­de Ani­ja val­la ko­du­le­hel. Jaa­nus Ka­lev üt­les, et na­gu eel­mi­sel kor­ral, soo­vib ta ka sel­le is­tun­gi sal­ves­tu­se üle vaa­da­ta, et nä­ha, mil­li­sed on
vead, mis va­ja­vad pa­ran­da­mist.
„Esi­me­sel kor­ral ei ol­nud näi­teks üle­kan­de­pil­dis nä­ha vo­li­ko­gu neid liik­med, kes is­tu­sid kaa­me­ra lä­he­dal. Nüüd oli üle­kan­de te­gi­jal kaa­sas tei­ne kaa­me­ra, mil­lel on lai­nurk­ob­jek­tiiv. Vaik­se­ma hää­le­ga kõ­ne­le­nud ini­me­si ei ol­nud esi­me­se üle­kan­de ajal kva­li­teet­selt kuul­da, see­kord oli saa­lis ka eral­di mik­ro­fon,“ rää­kis ta ning li­sas, et proo­viü­le­kan­ded kes­ta­vad se­ni, ku­ni teh­ni­li­se poo­le­ga jää­dak­se ra­hu­le.
Kui pal­ju lä­heb üle­kan­ne­te te­ge­mi­ne ja sal­ves­ta­mi­ne maks­ma, ei osa­nud Jaa­nus Ka­lev öel­da, lä­bi­rää­ki­mi­sed et­te­võt­te­ga on poo­le­li. Ta lu­bas, et üle­kan­ded te­hak­se vo­li­ko­gu kõi­gist is­tun­gi­test vä­he­malt sel­le koos­sei­su lõ­pu­ni ehk sü­gi­se­ni: „On küll suur väl­ja­mi­nek, aga võib-ol­la tu­leks edas­pi­di soe­ta­da üle­kan­ne­te te­ge­mi­seks oma teh­ni­ka, siis saak­si­me näi­teks kas või va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tust ning muid üri­tu­si in­ter­ne­tis üle kan­da ja sal­ves­ta­da.“
Sil­ver Laa­do­ga kin­ni­tas, et ot­seü­le­kan­ne­te te­ge­mi­ses po­le mi­da­gi kee­ru­list – kui teh­ni­ka on ole­mas ja pai­gas, tu­leb vaid õi­gel ajal töö­le pan­na, eral­di ini­mest po­le ko­ha­pea­le va­ja. Ba­bahh Me­dia kau­du käi­vad ka rii­gi­ko­gu ne­tiü­le­kan­ded, sa­mu­ti os­ta­vad neilt tee­nust oma­va­lit­su­sed, näi­teks Pär­nu ja Pai­de linn, Nis­si ja Kad­ri­na vald.
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tung kes­tis eel­mi­sel nä­da­lal 1 tund ja 15 mi­nu­tit. Ot­seü­le­kan­net vaa­tas Ba­bahh Me­dia and­me­tel tipp­het­kel kor­ra­ga 28 ini­mest. Neist 27 olid Ees­tis ning üks pi­si­ke­ses Niue saa­re­rii­gis, mis asub Vaik­ses oo­kea­nis.
Vo­li­ko­gu det­semb­ris ja eel­mi­sel nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gi­te sal­ves­tu­si saab jä­re­le vaa­da­ta Ba­bahh Me­dia ko­du­le­hel, link sal­ves­tus­te­le on lei­tav Ani­ja val­la ko­du­le­he uu­dis­te­reas. Edas­pi­di pan­nak­se sal­ves­tu­sed ilm­selt val­la ko­du­le­he­le Amp­ho­ra do­ku­men­di­hal­dus­kaus­ta. Ta­gant­jä­re­le ei pea vaa­ta­ma ko­gu täis­pik­ka is­tun­git, kur­so­ri­ga eda­si lii­ku­des saab kuu­la­ta-vaa­da­ta üks­nes en­da jaoks hu­vi­ta­vaid päe­va­kor­ra­punk­te, sel­gi­tas Jaa­nus Ka­lev.

Eelmine artikkelEhe­dad Ela­mu­sed La­he­maal oli tu­ris­mi­mes­sil Lää­ne-Vi­ru bok­sis
Järgmine artikkelKõrge riiklik tunnustus