Ani­ja vald töö­tab uue põ­hi­mää­ru­se jär­gi

1221

Suu­re­ne­nud Ani­ja vald hak­kab töö­ta­ma uue põ­hi­mää­ru­se jär­gi.

Ree­del, 6. ok­toob­ril Ani­ja mõi­sas toi­mu­nud vii­ma­sel is­tun­gil kin­ni­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­ne koos­seis val­la uue põ­hi­mää­ru­se, mil­le alu­sel ha­ka­tak­se töö­le uues ühi­ne­nud Aeg­vii­du ja Ani­ja val­las. Põ­hi­mää­rus on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se üks ka­hest alus­do­ku­men­dist. Sä­tes­ta­tak­se, kui­das va­li­tak­se vo­li­ko­gu­le ning sel­le ko­mis­jo­ni­de­le esi­me­hed ja asee­si­me­hed ning val­la­va­nem, kui­das te­gut­se­vad vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid ja val­la­va­lit­sus, sa­mu­ti mää­ra­tak­se al­la­su­tus­te moo­dus­ta­mi­se kord, eel­ar­ve koos­ta­mi­se ja vas­tu­võt­mi­se­ga seon­duv, mää­ra­tak­se ka val­la süm­boo­li­ka ning õi­gu­sak­ti­de vas­tu­võt­mi­se ja jõus­tu­mi­se täp­sem kord.

„Ühi­ne­mis­le­pin­gu­ga lep­pi­si­me kok­ku, et pä­rast ühi­ne­mist jät­ka­me Ani­ja val­la põ­hi­mää­ru­se­ga,“ sõ­nas Ani­ja val­la­sek­re­tär Hel­di Laks.

Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Aeg­vii­du-Ani­ja ühi­ne­mist nõus­ta­nud Kad­ri Til­le­man­ni soo­vi­tu­sel võe­ti uue põ­hi­mää­ru­se koos­ta­mi­sel alu­seks sa­mu­ti neil va­li­mis­tel nel­ja val­la ühi­ne­mi­sel loo­dud uue Saue val­la põ­hi­mää­ru­se eel­nõu: „Põ­hi­mää­ru­se pro­jek­ti kal­lal töö­ta­si­me ke­va­dest saa­dik. Hal­dus­re­for­mi­ko­mis­jo­nis aru­ta­si­me se­da koos Aeg­vii­du esin­da­ja­te­ga vä­he­malt kol­mel kor­ral. Ka­hel kor­ral oli see meie vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des, kust tu­li sa­mu­ti üs­na pal­ju muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid. Vo­li­ko­gus võe­ti põ­hi­mää­rus vas­tu kol­man­dal lu­ge­mi­sel.“

Võr­rel­des Ani­ja val­la se­ni­se põ­hi­mää­ru­se­ga uus vä­ga pal­ju ei eri­ne, kuid on mõ­ned vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ne puu­du­ta­vad olu­li­sed muu­da­tu­sed, sõ­nas val­la­sek­re­tär.

Uue põ­hi­mää­ru­se jär­gi ar­ves­ta­tak­se vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koos­sei­su ku­jun­da­mi­sel era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de esin­da­ja­te osa­kaa­lu vo­li­ko­gus. Põ­hi­mää­rus sä­tes­tab, et vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni­le tu­leb soo­vi kor­ral ta­ga­da pro­port­sio­naal­ne esin­da­tus ko­mis­jo­ni koos­sei­sus. Kui vo­li­ko­gu lii­get ei ole ühe­gi ko­mis­jo­ni liik­meks kin­ni­ta­tud, siis on tal õi­gus ot­sus­ta­da, mil­li­se ko­mis­jo­ni koos­sei­su ta ta­hab kuu­lu­da, väl­ja ar­va­tud re­vis­jo­ni­ko­mis­jon, mil­le liik­med va­lib vo­li­ko­gu oma liik­me­te seast sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel.

Kui se­ni olid val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de is­tun­gid ava­li­kud, siis uue põ­hi­mää­ru­se­ga on need kin­ni­sed.

„Si­su­li­selt olid need ka va­rem kin­ni­sed, sest ei ava­li­kus­ta­tud, mil­lal ko­mis­jo­ni­de is­tun­gid toi­mu­sid, se­da tead­sid ai­nult ko­mis­jo­ni liik­med. Ko­mis­jo­ni­de is­tun­gi­te kin­ni­seks te­ge­mi­ne on seo­tud uue and­me­kait­se di­rek­tii­vi­ga,“ üt­les Hel­di Laks.

Ta sel­gi­tas, et ni­me­ta­tud di­rek­tii­vi jär­gi pea­vad eel­nõud, mis si­sal­da­vad isi­kuand­meid, jää­ma asu­tu­se­si­se­seks ka­su­ta­mi­seks: „Ko­mis­jo­ni­de pro­to­kol­lid on küll en­di­selt ava­li­kud, kuid mit­te sel­les osas, mis puu­du­ta­vad isi­kuand­meid.“

Kui va­rem oli vo­li­ko­gu igal ala­li­sel ko­mis­jo­nil oma põ­hi­mää­rus, kus mää­ra­ti sel­le üles­an­ded, te­ge­vus­vald­kond, pä­de­vus ja liik­me­te arv, siis nüüd pan­nak­se need kir­ja vo­li­ko­gu ot­su­ses­se, mil­le­ga ko­mis­jon moo­dus­ta­tak­se, eral­di põ­hi­mää­ru­seid ko­mis­jo­ni­de­le enam ei koos­ta­ta.

Va­ra­sem põ­hi­mää­rus ei re­gu­lee­ri­nud val­la­va­ne­ma ja val­la­va­lit­su­se liik­me­te puh­ku­se­le lu­ba­mist ja lä­he­tus­se saat­mist. Uues põ­hi­mää­ru­ses on see täp­selt kir­jas, sa­mu­ti val­la esin­da­mi­se kord.

Vas­ta­valt KOK­Si­le peab uus vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se kol­me kuu jook­sul üle vaa­ta­ma.