Ani­ja vald toe­tab va­baü­hen­du­si 31 409 eu­ro­ga

1237

Ani­ja val­la 2018. aas­ta ee­lar­vest eral­da­ti toe­tu­si 19 mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­le.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kud kul­tuu­ri, noor­soo­vald­kon­na ja kü­la­lii­ku­mi­se­ga seo­tud va­baü­hen­dus­te­le toe­tus­te eral­da­mi­se koh­ta. Val­laee­lar­vest saa­vad ko­gu­sum­mas 31 409 eu­rot toe­tust 19 MTÜd, kol­me MTÜ taot­lu­sed jäid ra­hul­da­ma­ta.

MTÜ Tant­su­ra­tas saab 6500 eu­rot. Sel­lest 4500 eu­rot on toe­tus folk­loo­ri­fes­ti­va­li „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber“ kor­ral­da­mi­seks ning 1600 eu­rot Un­ga­ri folk­loo­ri­fes­ti­va­li osa­lus­ta­su­deks. MTÜ Ing­ver saab toe­tust 1780 eu­rot – Keh­ra ait-kui­va­ti re­mon­diks ja elekt­ri­ku­lu­de kat­teks, sa­mu­ti raa­ma­tu­pi­da­mis­ku­lu­deks ja ühi­s­üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks. MTÜ­le Sood­last Kõr­ve­ni eral­da­ti 2023 eu­rot Ani­ja Lü­li­ti ning MTÜ­le Nõmb­ra Kar­ja­mõis 1300 eu­rot toe­tust fil­mi­fes­ti­va­li lä­bi­vii­mi­seks. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab pro­jek­ti­toe­tust 2330 eu­rot. See on mõel­dud aja­loo­kon­ve­rent­si ja Keh­ra pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­mi­seks ning Keh­ra ko­du­loo­muu­seu­mi sten­di­de jaoks.

MTÜ Voo­se Kõrts saab pro­jek­ti­toe­tust 3963 eu­rot, sel­le seas on toe­tu­sed kol­me­le pro­jek­ti­le: „He­li­teh­ni­ka, pro­jek­tor ja in­ter­ne­tiü­hen­dus ko­gu­kon­na aren­da­mi­seks“, „Voo­se kü­la iden­ti­tee­di tu­gev­da­mi­ne lä­bi aja­loo­pä­ri­mu­se eks­po­nee­ri­mi­se“ ning „Vi­deop­ro­jekt­sioo­ni sead­me­te soe­ta­mi­ne tu­ris­mi­le ja ko­gu­kon­na­le suu­na­tud tee­nus­te aren­da­mi­seks“.

MTÜ­le Trii­bik eral­da­ti 2000 eu­rot toe­tust Keh­ra Nu­ku te­ge­vu­seks ja MTÜ­le Põr­gu­värk 1350 eu­rot 20. Põr­gu­põh­ja päe­va kor­ral­da­mi­seks ja EV taas­i­se­seis­vu­mis­päe­va pik­ni­ku jaoks. Aeg­vii­du Pääs­te­selts saab 3200 eu­rot pääs­te­selt­si hoo­ne re­no­vee­ri­mi­seks. MTÜ Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal 150 eu­rot rep­ro­dukt­sioo­ni­de näi­tus­te kor­ral­da­mi­seks, Aeg­vii­du Alek­sand­ri ko­gu­dus 700 eu­rot te­ge­vus­toe­tust re­gu­laar­se­te ju­ma­la­tee­nis­tus­te ja ki­ri­ku­pü­ha­de pi­da­mi­seks ning lee­ri­tun­di­deks ja ki­ri­ku kor­ras­hoiuks. Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu­selt­si­le an­tak­se 96 eu­rot mä­lu­män­gu­tur­nii­ri­de kor­ral­da­mi­seks ning 700 eu­rot saab MTÜ Aeg­wii­du Jaam An­no 1870 ea­ka­te­le sau­na­tee­nu­se soo­dus­tu­se te­ge­mi­seks. Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu­le eral­da­ti 300 eu­rot üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks ja neist osa­võ­tuks, trans­por­di­ku­luks ja muuks.

Kü­la­selt­si­dest an­tak­se Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu­le 1285 eu­rot te­ge­vus­toe­tust Pik­va selt­si­ma­ja hoo­ne ülal­pi­da­mis­ku­lu­deks, Voo­se Kü­la­selt­si­le 164 eu­rot pro­jek­ti­toe­tust Voo­se kü­lap­lat­si vä­li­ma­le kaas­fi­nant­see­rin­guks ja MTÜ­le Voo­se Va­baa­ja­kes­kus 215 eu­rot KO­Pi pro­jek­ti „Ki­no Voo­se­le“ oma­osa­lu­seks. MTÜ Kihm­la-Sa­lu­mäe saab 2503 eu­rot pro­jek­ti­toe­tust kü­lap­lat­siäär­se ki­viaia taas­ta­mi­seks, Roo­kü­la Kü­la­selts 850 eu­rot vi­gur­jalg­pal­li väl­ja­ku ehi­tu­seks ja hal­du­seks.

Kolm taot­lust jäe­ti ra­hul­da­ma­ta. Toe­tust ei saa Se­to Lau­lu­selts Sii­di­sõ­sa­rõ. Ot­sust põh­jen­da­ti, et sel­le pea­mi­sed te­ge­vus­ko­had on väl­jas­pool Ani­ja val­da ning Ani­ja val­last po­le uu­si liik­meid vii­mas­tel aas­ta­tel kaa­sa­tud. Toe­tust ei an­tud ka MTÜ­le Keerdt­repp, ku­na neid te­ge­vu­si, mil­leks ra­ha taot­le­ti, toe­ta­tak­se rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks eral­da­tud ra­hast. Toe­tust ei saa ka MTÜ Ar­cum, kes taot­les ra­ha noor­te va­baa­ja si­sus­ta­mi­seks. Val­la­va­lit­sus põh­jen­das toe­tu­se ra­hul­da­ma­ta jät­mist puu­dus­te­ga taot­lu­ses. Mär­gi­ti, et taot­lus oli lii­ga üld­sõ­na­li­ne – pol­nud mää­rat­le­tud siht­rüh­ma ning konk­reet­seid võist­lu­si, koo­li­tu­si ja üri­tu­si, mil­lel soo­vi­tak­se osa­le­da, sa­mu­ti olid tree­nin­gu­te ee­lar­ved täp­se­malt lah­ti kir­ju­ta­ma­ta.