Ani­ja vald toe­tab kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­se li­gi 66 000 eu­ro­ga

1360

Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on spor­dik­lu­bi­de­le kok­ku 55 080 eu­rot, kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le 10 784 eu­rot.

„Mul on vä­ga hea meel, et selt­si­te­ge­vu­se ee­lar­ve on märk­sa suu­rem kui eel­mi­sel aas­tal. Ko­mis­jon kär­peid peaae­gu ei tei­nud, kui­gi re­serv on nüüd väik­sem – üle­jää­nud aas­ta jook­sul ei saa enam kui­gi pal­ju­sid pro­jek­te toe­ta­da,“ üt­les val­la­va­lit­su­se kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni lii­ge, aren­dus­juht In­geld­rin Aug.
Ta li­sas – va­baü­hen­du­si ot­sus­ta­ti va­ra­se­mast roh­kem toe­ta­da, et nad saak­sid val­la juu­be­liaas­tal oma et­te­võt­mi­si kor­ral­da­da ta­va­pä­ra­sest vei­di suu­re­joo­ne­li­se­malt. Ra­ha jao­ta­tak­se pro­jek­ti­põ­hi­selt, MTÜd esi­ta­vad taot­lu­se ja kir­ju­ta­vad, mil­le jaoks toe­tust soo­vi­tak­se.
Kul­tuu­ri­te­ge­vu­seks ja kü­la­selt­si­de­le eral­da­ti kok­ku 10 784 eu­rot. Toe­tust saa­vad 13 MTÜd. Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu saab selt­si­ma­ja ja kü­lap­lat­si hal­da­mi­seks 985 eu­rot, MTÜ Kihm­la-Sa­lu­mäe hea­kor­ra­töö­deks ja kü­lap­lat­si aren­da­mi­seks 680 eu­rot, Roo­kü­la Kü­la­selts Ko­se-Kõr­ve­maa fil­miõh­tu­te lä­bi­vii­mi­seks 1100 eu­rot, Voo­se Kü­la­selts kü­lap­lat­si­le sep­ti­ku pai­gal­da­mi­seks 223 eu­rot ning Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selts tä­na­va­korv­pal­li­väl­ja­ku loo­mi­seks 110 eu­rot.
MTÜ­le Põr­gu­värk eral­da­ti 2300 eu­rot – Ees­ti Va­ba­rii­gi taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va pik­ni­ku ja Põr­gu­põh­ja päe­va kor­ral­da­mi­seks 1050 eu­rot, li­pu­mas­ti ja vimp­li­te soe­ta­mi­seks 200 ning muu­si­ka­li­se teat­rie­ten­du­se „Must­la­se­na laia il­ma“ kor­ral­da­mi­seks 1050 eu­rot. MTÜ Tant­su­ra­tas saab folk­loo­ri­fes­ti­va­li „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber“ kor­ral­da­mi­seks 3200 eu­rot, se­ga­koor Han­ni­jög­gi riie­tu­se ost­mi­seks 500 eu­rot, MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed koo­li lo­go­ga pan­noo tar­beks 200 eu­rot, Ani­ja Aia­ring aed­ni­ke ke­vad­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks 75 eu­rot, Se­to Lau­lu­selts Sii­di­sõ­sa­rõ se­to tra­dit­sioo­ni­de alal­hoid­mi­seks 615 eu­rot, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam 700 eu­rot – pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­mi­seks 500 ja raa­ma­tu „Unus­ta­tud kunst­nik Evald Vorp“ trük­ki­mi­seks 200 eu­rot ning Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selts mä­lu­män­gu­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­seks 96 eu­rot.
Seit­se spor­dik­lu­bi saa­vad val­laee­lar­vest kok­ku 55 080 eu­rot. Spor­di­te­ge­vu­se ra­has­ta­mi­sel ar­ves­ta­tak­se lap­si tree­ni­va­te­le klu­bi­de­le iga 7-19aas­ta­se Ani­ja val­la lap­se koh­ta te­ge­vus­toe­tust 140 eu­rot.
MTÜ Keh­ra Kä­si­pall MTÜ saab kok­ku 43 200 eu­rot, sel­lest 20 000 eu­rot on te­ge­vus­toe­tus esin­dus­mees­kon­na­le, 18 200 las­te- ja noor­te kä­si­pal­li­le ning 5000 eu­rot tur­nii­ri Keh­ra Cup kor­ral­da­mi­seks.
Spor­dik­lu­bi A­ni­ja Uni­ted saab jalg­pal­li ja ker­ge­jõus­ti­ku aren­da­mi­seks Ani­ja val­las 4200 eu­rot, MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja te­ge­vus­toe­tu­se­na 2800 eu­rot, Raa­si­ku jalg­pal­li­klu­bi FC Jo­ker 2240 eu­rot ja MTÜ Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja 1400 eu­rot. Jää­ho­ki­klu­bi­le Keh­ra Snai­pers eral­da­ti jää­ho­ki­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­seks Ani­ja val­las 300 eu­rot ning HC Keh­ra Fännk­lu­bi­le ra­ba­mat­ka, mi­nio­lüm­pia, rat­ta­mat­ka ning rah­va­jook­su-ke­pi­kõn­ni üri­tus­te lä­bi­vii­mi­seks kok­ku 940 eu­rot.

Eelmine artikkelMA­RIA VALD­MAA: „Mu muu­si­ku­tee on al­gu­se saa­nud Kuu­sa­lust.“
Järgmine artikkelREIN RAA­MAT avas Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas maa­li­näi­tu­se