Ani­ja vald toe­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 11 pe­ret

1499

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vu­sed toe­tus­ra­had. Kok­ku ja­ga­ti toe­tus­teks 37 071,17 eu­rot, mil­lest 20 315 eu­rot on val­laee­lar­vest ja üle­jää­nu rii­gilt. Toe­tu­se saa­jad pea­vad oma­fi­nant­see­rin­gu­na li­sa­ma vä­he­malt kol­man­di­ku pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest. Toe­tu­si sai taot­le­da vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ning juur­de­pää­su­tee­de ra­ja­mi­seks.
Kok­ku oli esi­ta­tud 14 taot­lust, neist kaks jäid ra­has­ta­ma­ta, ku­na taot­le­jad ei esi­ta­nud mää­ra­tud täh­ta­jaks va­ja­lik­ke do­ku­men­te. Ra­has­tu­se­ta jäi ka nõue­te­le vas­ta­nud, kuid pin­ge­reas vii­ma­seks jää­nud taot­lus, sest toe­tus­ra­ha sai ot­sa.
Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Too­mas Rei­si, Vil­jo Leis, Il­sia Vä­li, Mait Paa­sik, Lii­vi Han­sen ja Ast­rid Pro­met.
Val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Too­mas Rei­si kom­men­tee­ris, et ei mä­le­ta­gi, mil­lal oleks sel­lest prog­ram­mist Ani­ja val­las ra­ha­puu­du­sel toe­tu­sest il­ma jää­dud: „Ole­me ik­ka püüd­nud kõi­ki taot­le­jaid toe­ta­da, ent pro­jek­tid on muu­tu­nud kal­li­maks. Prog­ram­mi tin­gi­mus­te­le vas­ta­valt on ee­lis­ta­tud las­te­ga pe­red ehk ar­ves­ta­tak­se ka­su­saa­ja­te ar­vu. Ko­mis­jo­ni liik­med tut­vu­sid ko­ha­peal nen­de pro­jek­ti­de­ga, mil­lest va­rem ei tead­nud.“
Mer­le Pokk saab Lü­ka­ti kü­la Pi­ka­mar­di ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks 3920,20 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1959,80 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 5880 eu­rot.
Vet­la Kü­la Tor­ni­mäe ela­mu puur­kae­vu jaoks an­tak­se Kris­ti­na Lu­haää­re­le ja Al­var Gel­ler­ti­le 3104,16 eu­rot, omao­sa­lus on 1551,84 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 4656 eu­rot.
Maar­ja Pe­rens saab Vi­ki­pa­lus Aa­vo­ja teelt Lu­ha kin­nis­tu­le sis­se­sõi­du­tee te­ge­mi­seks 3179,83 eu­rot, omao­sa­lus on 3159,17 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 6339 eu­rot. Te­mal ra­has­ta­tak­se ka teist pro­jek­ti – Lu­ha kin­nis­tu­le puur­kae­vu ra­ja­mi­seks an­tak­se 3320,17 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1659,83 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 4980 eu­rot.
Sood­la kü­la Põn­ga kin­nis­tu­le kae­vu ra­ja­mi­seks, veet­ras­si ehi­tu­seks ja sead­me­te jaoks saa­vad Mo­ni­ca Räm­son ja Ju­han Suits 3300, 17 eu­rot, nen­de omao­sa­lus on 1649,83 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus 4950 eu­rot. Mo­ni­ca Räm­son saab veel 2456,12 eu­rot Sood­la kü­la Põn­ga kin­nis­tu ka­na­li­sat­sioo­ni ja ma­hu­ti ehi­ta­mi­seks, oma­fi­nant­see­ring on 1227,88 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 3684 eu­rot.
Loo­kü­la Vaht­ri­ku kin­nis­tu tar­be­vee filt­ree­ri­mis­sead­me jaoks an­tak­se Ag­ris Aru­maa­le ja Edith Ni­gu­man­ni­le 1188,17 eu­rot. Omao­sa­lus on 594,27 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 1782,99 eu­rot.
Üle­jõe kü­la Aa­vo­ja ta­lu puur­kae­vu ra­ja­mi­seks saab Val­dur Hü­va­to 3380,17 eu­rot – ta en­dal tu­leb li­sa­da 1689,83 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 5070 eu­rot.
Sood­la kü­las­se Las­se maa­üksu­se­le vee­süs­tee­mi ehi­ta­mi­seks toe­ta­tak­se Rai­ner Vel­ti 3448,17 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1723,83 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 5172 eu­rot.
Vi­ki­pa­lu kü­la Ruu­no­ja ta­lu ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi kaa­s­ajas­ta­mi­seks toe­ta­tak­se He­le­na Hyl­dah­li 6080 eu­ro­ga, oma­osa­lus on 3040 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 9120 eu­rot.
Kihm­la kü­la Pär­na­mäe kin­nis­tu ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks saab Be­rit Neu­haus 3693,46 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1846,46 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 5539,92 eu­rot.