Ani­ja val­las saa­vad järg­mi­sel aas­tal mus­ta kat­te 4,45 ki­lo­meet­rit teid

464
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu tun­nis­tas ok­toob­ris keh­te­tuks tä­na­vu jaa­nua­ris vas­tu­võe­tud tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2019-2021 ning kin­ni­tas sa­maks pe­rioo­diks uue tee­hoiu­ka­va.

Abi­val­la­va­nem Enn Pun­ga sõ­nul said tä­na­vu kõik plaa­ni­tud tee­re­mon­did teh­tud ning oda­va­malt, kui ar­ves­ta­ti. Üle­jääk hoi­tak­se tal­vi­seks tee­hoiuks, ku­na aas­ta al­gu­ses ku­lus tee­delt lu­me lük­ka­mi­se­le ka­van­da­tust roh­kem ra­ha.

Tee­hoiu­ka­va eel­nõu, mis lä­bis vo­li­ko­gus kaks lu­ge­mist, val­mis­tas et­te sep­temb­rist val­la­töölt lah­ku­nud en­di­ne ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok.

Tä­na­vu ehi­ta­ti-re­mon­di­ti val­las teid 421 600 eu­ro eest, järg­mi­sel aas­tal on ka­vas teid kor­da te­ha 196 760 ja 2021. aas­tal 536 080 eu­ro eest. Tu­le­vaks aas­taks tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks va­rem ka­van­da­tud ra­ha­sum­mat vä­hen­da­ti 151 000 eu­ro võr­ra, et tu­le­vaks sü­gi­seks, kui Keh­ra kool tä­his­tab 170. sün­ni­päe­va, ra­ja­da koo­li õue­le lin­na­väl­jak. Sa­ma sum­ma võr­ra ot­sus­ta­ti suu­ren­da­ti tee­de ra­has­tust 2021. aas­tal.

„Ole­me ka­hel eel­ne­val aas­tal kõ­vas­ti tee­des­se in­ves­tee­ri­nud, li­gi­kau­du 600 000 eu­rot kum­mal­gi aas­tal. Ar­van, et või­me ühel aas­tal pi­sut ta­ga­si hoi­da ja aren­da­da lin­na­väl­ja­kut, järg­mi­sel aas­tal jät­ka­ta tee­de kor­ras­ta­mist va­ra­se­mas tem­pos,“ lau­sus val­la­va­nem Rii­vo Noor.
Tä­na­vu vii­di Ani­ja val­las mus­ta kat­te al­la 14,79 ki­lo­meet­rit teid, tu­le­val aas­tal on plaan viia tol­mu­va­ba kat­te al­la kok­ku 4,45 ning 2021. aas­tal 9,84 ki­lo­meet­rit teid. 2020. aas­tal pin­na­tak­se Oja­le­pa ja Jõe­kal­da teed Üle­jõe kü­las, 800 meet­ri pik­ku­ne Õu­na­puu tee Sa­lu­mäe kü­las, Pa­ri­la kü­las 1,8 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne lõik Pae­nur­me teest, 630 meet­rit Roo­kü­la-Nõmb­ra teed ning Aeg­vii­dus 200 meet­rit Mäe, 270 meet­rit Vaa­ri­ka ja 130 meet­rit Maa­si­ka tä­na­vast. Uus as­falt pan­nak­se järg­mi­sel aas­tal Keh­ras Vel­ko ja raa­ma­tu­ko­gu tee­le ja 440meet­ri­se­le Kal­da tee lõi­gu­le Aeg­vii­dus. Keh­ras ehi­ta­tak­se ja re­konst­ruee­ri­tak­se veel 385 meet­rit Aian­di tä­na­vat, Ala­ve­re kor­ter­ma­ja­de va­he­le te­hak­se 260 ruut­meet­ri suu­ru­ne as­fal­di­kat­te­ga park­la.

2021. aas­tal saa­vad mus­ta kat­te Lil­li kü­la kes­ku­se tee, Lü­ka­ti kü­la Laa­su tee, Ala­ve­re Eig­na tee, 910meet­ri­ne lõik Mööb­li teest Üle­jõe kü­las ning 2,7ki­lo­meet­ri­ne lõik Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du tee Pil­la­pa­lu pool­ses ot­sas. Suu­ri­ma in­ves­tee­rin­gu­na on üle­tu­le­val aas­tal ka­vas ehi­ta­da val­gus­ta­tud jalg­tee Keh­ras Kes­ku­se tä­na­va äär­de ku­ni Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni. Sel­leks on esial­gu ar­ves­ta­tud 80 000 eu­rot, kuid abi­val­la­va­ne­ma hin­nan­gul lä­heb kõn­ni­tee ra­ja­mi­ne sel­lest kal­li­maks. Va­ra­se­ma tee­hoiu­ka­va ko­ha­selt oli jalg­tee 2020. aas­ta in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas, kuid vo­li­ko­gu ot­sus­tas sel­le lü­ka­ta aas­ta võr­ra eda­si, et ka­su­ta­da see ra­ha tu­le­val aas­tal Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks. Sa­mal põh­ju­sel lük­ku­sid aas­taks eda­si ka Sõp­ru­se väl­ja­kut ümb­rit­se­va­te tee­de as­fal­tee­ri­mi­ne. Keh­ras as­fal­tee­ri­tak­se 2021. aas­tal veel Põr­gu­väl­ja ja Koi­du­la tä­na­vad.

Eelmine artikkelPi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­la­va­nem on ALI­CE SUUR­KUUSK
Järgmine artikkelPEE­TER KI­VI­MÄE: „Kes vas­tu­tab Muuk­si Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi hool­da­mi­se eest?“