Ani­ja val­las 1 las­te­kait­se­töö­ta­ja

1555

Möö­du­nud nä­da­last on Ani­ja val­la­va­lit­su­ses tööl üks las­te­kait­se­töö­ta­ja, ku­na eel­mi­se aas­ta ap­ril­lis töö­le tul­nud Kers­ti Pruu­li lah­kus omal soo­vil. Ku­na tööd on las­te­kait­se­vald­kon­nas pal­ju, hak­ka­me te­ma ase­me­le uut ini­mest ot­si­ma, üt­les abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja. Mul­lu ke­va­de­ni oli Ani­ja val­las üks las­te­kait­se­töö­ta­ja, see­jä­rel teh­ti tei­ne ame­ti­koht li­saks. Pä­rast se­da tee­nin­das Kers­ti Pruu­li Keh­ra lin­na, Kat­re Rei­len­ti töö­piir­kon­nas olid kü­lad. Ku­ni uue las­te­kait­se­töö­ta­ja leid­mi­se­ni teeb se­da tööd Kat­re Rei­lent ük­si.