Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kurss

1188

Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja ava­li­ku kon­kur­si val­la­le va­pi ja li­pu ka­van­di­te leid­mi­seks ning moo­dus­tas kon­kur­si­töö­de 7liik­me­li­se hin­da­mis­ko­mis­jo­ni, mil­le esi­mees on val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Ka­van­di­te juu­res pee­tak­se olu­li­seks ka­su­ta­da ka­he ühi­ne­nud val­la aja­loo­list iden­ti­tee­ti ise­loo­mus­ta­vat süm­boo­li­kat. Ka­van­did ei pea si­sal­da­ma Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la süm­boo­li­kas se­ni ka­su­ta­tud ele­men­te, kuid pea­vad vas­ta­ma he­ral­di­ka­nõue­te­le. Üks au­tor võib esi­ta­da ka mi­tu va­pi ja li­pu ka­van­dit. Hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt enim punk­te saa­nud ka­van­did esitatakse rii­gi­kant­se­lei­le ar­va­mu­se saa­mi­seks he­ral­di­ka­nõue­te­le vas­ta­vu­se koh­ta. Kon­kur­si au­hin­na­fond on 3500 eu­rot, mis ja­gu­neb ku­ni kol­me pa­ri­ma töö au­to­ri va­hel. Kon­kur­sile esitatud 2-3 pa­re­mat ka­van­dit pannakse rah­va­hää­le­tu­se­le.