Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­s

1132

Rii­gi­kant­se­lei süm­boo­li­ka­ko­mis­jon vaa­tas lä­bi Ani­ja val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud viis süm­boo­li­ka­kon­kur­sil pa­ri­maks hin­na­tud va­pi ja li­pu ka­van­dit ja ot­sus­tas, et üks­ki neist ei vas­ta täie­li­kult he­ral­di­ka­nõue­te­le. „Üks lip­pu­dest olevat il­ma va­pi­kil­bi­ta ära­va­he­ta­mi­se­ni sar­na­ne Nar­va li­pu­ga,“ sõ­nas Ani­ja val­la­sek­re­tär Hel­di Laks. Ta üt­les, et sel nä­da­lal tut­vub val­la hin­da­mis­ko­mis­jon süm­boo­li­ka­ko­mis­jo­ni mär­kus­te­ga. Neid ka­van­deid, mida on va­ja pa­ran­da­da, pa­lu­tak­se au­to­ri­tel muu­ta. Rii­gi­kant­se­lei ko­mis­jon ko­gu­neb taas 22. jaa­nua­ril. Val­la­sek­re­tär aval­das loo­tust, et sel­leks ajaks jõu­tak­se Ani­ja val­la va­pi ja li­pu ka­van­di­te pa­ran­da­tud ver­sioo­nid ko­mis­jo­ni­le uues­ti esi­ta­da. Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si­le lae­kus kok­ku 30 va­pi ja li­pu ka­van­dit. Hin­da­mis­ko­mis­jon va­lis neist väl­ja 5, mil­le koh­ta kü­si­ti ar­va­must rii­gi­kant­se­lei süm­boo­li­ka­ko­mis­jo­nilt. Rah­va­hää­le­tu­se­le on ka­vas pan­na 2-3 he­ral­di­ka­nõue­te­le vas­ta­vat ka­van­dit.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­lis lah­tis­te us­te nä­dal
Järgmine artikkelRMK ka­van­dab Kuu­sa­lu juu­res Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­lal har­ven­dus­raiet