Ani­ja val­la orien­tee­ru­mis­män­gu võit­jad sel­gu­vad ree­del

1568

Au­hin­nad loo­si­tak­se ava­li­kult ree­del, 5. mai kesk­päe­val.

10.-28. ap­ril­li­ni kest­nud ko­gu­pe­re orien­tee­ru­mis­män­gust „Tun­ne Ani­ja val­da“ võt­sid osa 54 ini­mest. Kor­ral­da­ja­le, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le saat­sid val­la juu­be­li­le pü­hen­da­tud män­gus osa­le­jad 20 komp­lek­ti sel­fi­sid, kok­ku 312 fo­tot.
„Pea­le sel­le oli ka neid, kes osalesid män­gus, kuid en­dast siht­punk­ti­des teh­tud fo­to­sid mei­le ei saat­nud. Näi­teks Keh­ra gümnaasiumi ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­de raa­mes te­gid orien­tee­ru­mis­män­gu kaa­sa 45-50 õpi­last,“ üt­les Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se.
Ta li­sas, et pea­mi­selt osa­le­sid Keh­ra piir­kon­na ini­me­sed, kuid ka Ala­ve­rest saa­de­ti ar­ves­ta­tav hulk sel­fi­sid, mõ­ned osa­võt­jad olid Aeg­vii­dust: „Pea­mi­selt ko­gu­ti pil­te oma elu­ko­ha lä­he­du­ses ole­va­test siht­koh­ta­dest, kuid oli ka neid, kes käi­sid punk­te ko­gu­mas naa­ber­piir­kon­da­des.“
Vald oli orien­tee­ru­mis­män­guks ja­ga­tud kol­meks, igas piir­kon­nas oli 12 siht­punk­ti, mil­lest vä­he­malt 8 juu­res tu­li te­ha nu­ti­sead­me­ga fo­tod ja saa­ta need au­hin­na­loo­sis osa­le­mi­seks Spor­di­maail­ma­le. Pik­va kü­las asu­va Pi­ka­ves­ki tam­me juu­res en­dast pil­di te­ge­mi­ne an­dis boo­nus­punk­ti. Mih­kel Kuu­se sõ­nul käi­di Pi­ka­ves­kis kuuel kor­ral. Ai­nus, kes lä­bis il­ma moo­to­ri­jõul töö­ta­va abi­va­hen­di­ta ehk jalg­rat­tal kõik 37 siht­punk­ti, oli Keh­ra koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Pi­ret Ur­met.
„Olen vä­ga ra­hul, ku­na mäng ko­gus pal­ju po­si­tiiv­set tä­he­le­pa­nu ning tõi pe­red loo­du­ses­se lii­ku­ma. Või­ma­lik, et sü­da­me­kuust saab meie val­las edas­pi­di orien­tee­ru­mis­kuu,“ lau­sus Spor­di­maail­ma te­gev­juht.
Kõi­gi võist­lu­ses osa­le­nute va­hel loo­si­tak­se väl­ja au­hin­nad: „Loo­si­kas­ti lä­he­vad 20 võist­kon­na ja võist­le­ja ni­med. Mõ­ni käis osa­des punk­ti­des ük­si, teis­tes koos sõb­ra­ga, sel ju­hul saab ta oma ni­me loo­si­kas­ti kaks kor­da.“
Au­hin­nad hoi­tak­se ku­ni loo­si­mi­se­ni sa­la­du­ses. Loo­si­mi­ne on ree­del, 5. mail ning sel­lest te­hak­se ot­seü­le­kan­ne Spor­di­maail­ma Fa­ce­boo­ki le­hel.

Eelmine artikkelTorm viis lau­päe­val Vii­nis­tu en­di­selt toot­mis­hoo­nelt ka­tu­se
Järgmine artikkelRiik ehi­ta­b kerg­liik­lus­tee Aru­kü­la mõi­sast Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee­ni aastal 2020