Ani­ja val­la noor­soo­töö kva­li­teet hin­na­ti heaks

1071

Jät­ka­ke oma head tööd, soo­vi­ta­sid Ani­ja val­la noor­soo­tööd hin­na­nud vä­li­seks­per­did.

Ke­va­del ja­ga­ti Keh­ra ja Ala­ve­re koo­li õpi­las­te­le ning Ani­ja val­la noor­te­juh­ti­de­le, kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jai­le, rin­gi­juh­ti­de­le ja tree­ne­ri­te­le an­kee­did. Pa­lu­ti vas­ta­ta kü­si­mus­te­le, mil­le põh­jal ha­ka­ti hin­da­ma noor­soo­töö kva­li­tee­ti val­las. Kui hin­da­mi­ne teh­tud, on või­ma­lik taot­le­da noor­soo­töö­le li­sa­ra­has­tust Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­sest ja Eu­roo­pa Lii­du fon­di­dest. Noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­st on vaja rii­gieelar­vest hu­vi­ha­ri­du­se- ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­se saa­mi­seks. Eel­mi­ne tao­li­ne hin­da­mi­ne oli Ani­ja val­las 2011. aas­tal.
An­kee­di­le vas­tas 417 noort, 24 noor­soo­töö­ta­jat, Ani­ja val­la noor­te­ko­gu, Ala­ve­re ja Keh­ra 4H klu­bid, noor­teü­hing T.O.R.E ning MTÜ Keerdt­repp. Kok­ku­võ­te nen­de vas­tus­test on val­la ko­du­le­hel.
An­kee­ti­de tu­le­mus­te põh­jal viis töö­rühm, ku­hu kuu­lu­sid val­la­va­lit­su­se, noor­te­kes­ku­se, koo­li­de ja val­la noor­te­ko­gu esin­da­jad, lä­bi ene­se­hin­da­mi­se. Ani­ja val­la noor­soo­töö ühe tu­ge­vu­se­na too­di väl­ja, et on eri­ vald­kon­da­de noor­soo­töö­ta­jad – tree­ne­rid, rin­gi- ja hu­vi­ju­hid, noor­te­ju­hid. Noor­soo­töös osa­le­mi­seks on Ani­ja val­las mit­me­ke­si­sed või­ma­lu­sed, noor­te­le suu­na­tud te­ge­vu­sed on si­hi­pä­ra­sed.
Pea­mis­te aren­dus­va­ja­dus­te­na ni­me­ta­ti, et noor­soo­töö kät­te­saa­da­vu­seks on va­ja pa­re­mat trans­por­diü­hen­dust, te­ge­vus­se tu­leks kaa­sa­ta roh­kem 18-26aas­ta­seid ning roh­kem ra­ken­da­da mo­biil­set ehk väl­jas­pool koo­le ja noor­te­kes­ku­seid teh­ta­vat noor­soo­tööd.
Ani­ja val­la noor­soo­töö kva­li­tee­ti ana­lüü­si­sid ka vä­lis­hin­da­jad Bir­git Ras­mus­sen ja Me­rit Kün­na­puu Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­sest. Nad leid­sid, et noor­te hu­vi­te­ge­vus on Ani­ja val­las heal ta­se­mel, noor­soo­töö on oma­va­lit­su­se jaoks prio­ri­teet. Eral­di kii­de­ti MTÜd Keerd­trepp, kes on lü­hi­ke­se aja­ga pal­ju tei­nud ning soo­vi­ta­ti mää­ra­ta nei­le te­ge­vus­toe­tus. Vä­lis­hin­da­jad tõ­de­sid, et noor­te­kes­kus­tes­se oleks va­ja töö­ta­jaid juur­de ning noor­soo­töö kät­te­saa­da­vust tu­leks pa­ran­da­da – te­ha Keh­ra ja Ala­ve­re noor­te­kes­ku­sed ava­tuks ka nä­da­la­va­he­tus­tel ning kor­ral­da­da trans­port, et roh­kem noo­ri saaks noor­te­kes­kus­te et­te­võt­mis­tes või rin­gi­te­ge­vus­tes osa­le­da. Soo­vi­ta­ti luua roh­kem loo­dus- ja täp­pis­tea­dus­te rin­ge – need on riik­lik prio­ri­teet, ku­hu saab taot­le­da li­sa­ra­has­tust. Veel ar­va­ti, et noo­ri ta­suks roh­kem ja süs­teem­se­malt kaa­sa­ta nei­le te­ge­vus­te väl­ja­töö­ta­mi­sel. On nä­ha, et noor­soo­töö on aren­gu­jär­gus ja lii­gub õi­ges suu­nas, mär­ki­sid vä­lis­hin­da­jad.
Ani­ja val­la noor­soo­töös­pet­sia­list Tuu­li­ki Roht­la mär­kis, et vä­lis­hin­da­jad olid üs­na ran­ged ning see on hea: „Näi­tab, mis on meie noor­soo­töös va­ja­ka ning tä­nu sel­le­le saa­me edas­pi­di te­ha pa­re­mi­ni.“
Tuu­li­ki Roht­la sel­gi­tas, et ka­he töö­rüh­ma hin­da­mis­tu­le­mus­te põh­jal koos­ta­ti noor­soo­töö pa­ren­dus­te­ge­vus­te ka­va. Sel­les on 26 te­ge­vust, ka noor­te­kes­ku­se lah­tio­le­kuae­ga­de pi­ken­da­mi­ne, juh­ti­de leid­mi­ne tea­dus­rin­gi­le, droo­ni­rin­gi­le, mu­de­lis­mi, mul­ti­mee­dia ja teis­te loo­dus- ning täp­pis­tea­dus­te rin­gi­de­le, ka Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­ta­mi­sel aas­ta noo­re va­li­mi­ne.

Eelmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des
Järgmine artikkelLau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­tel on pa­raad ja rah­va­rong­käik eral­di