Ani­ja val­la mees FRI­DEL VIL­BIKS sai an­ne­ta­ja­te abi­ga ko­du­val­last va­ja­li­ku eri­rat­ta

809
Ani­ja val­la sot­siaal­töö­ta­ja MA­RIAN­NE LEIS ja FRI­DEL VIL­BIKS Lions klubi kin­gi­tud kol­me­rat­ta­li­se jalg­rat­ta­ga.

Ap­ril­lis oli Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni uu­dis­te­saa­tes lõik sel­lest, kui­das Ani­ja val­la mees Fri­del Vil­biks ei saa soo­dus­tin­gi­mus­tel os­ta lii­ku­mi­seks va­ja­lik­ku kol­me­rat­ta­list jalg­ra­tast.

Kui noo­re­na moo­tor­rat­ta­ava­rii ta­ga­jär­jel saa­dud selg­roo­vi­gas­tu­se­ga pen­sio­när Fri­del Vil­biks käis möö­du­nud aas­tal Haap­sa­lus taas­tus­ra­vis, sai ta proo­vi­da sõi­ta kol­me­rat­ta­li­se jalg­rat­ta­ga. Taas­tus­ra­vi-s­pet­sia­lis­tid soo­vi­ta­sid tal see ka en­da­le mu­ret­se­da, et saaks või­ma­li­kult pal­ju lii­ku­da. Ku­na nii­su­gu­ne ra­tas mak­sab 500-600 eu­rot, ai­tas Ani­ja val­la sot­siaal­töö­ta­ja Ma­rian­ne Leis abi­va­ja­jal te­ha sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­tis­se (SKA) taot­lu­se.

„Sealt on või­ma­lik saa­da rat­ta os­tuks 90 prot­sen­ti toe­tust,“ sel­gi­tas Ma­rian­ne Leis.
Kuid SKAst saa­di ei­tav vas­tus soo­vi­tu­se­ga ra­tas hoo­pis ren­ti­da, ka ren­di­ta­sust suu­re osa kom­pen­see­rib sot­siaal­kind­lus­tu­sa­met. Kuid sel­gus, et abi­va­hen­di­te müü­gi­ga te­ge­le­vad fir­mad neid ei ren­di, sest kar­da­vad, et neid ha­ka­tak­se ren­ti­ma vaid su­ve­hooa­jaks: „Kir­ju­ta­si­me Fri­del Vil­bik­si pal­vel sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti­le vai­de, sest amet ju ot­sus­tas, et ta va­jab ra­tast, kui lu­bas ren­di­sum­mad suu­res osas ta­su­da. Ku­na ra­tast ren­ti­da Ees­tis po­le või­ma­lik, siis pa­lu­si­me ik­ka­gi või­ma­lust see soo­dus­tu­se­ga os­ta. Ka vaiet ei ra­hul­da­tud ning soo­vi­ta­ti ra­tas ik­ka­gi ren­ti­da.“

Kui prob­leem jõu­dis te­leuu­dis­tes­se, nä­gi se­da Ani­ja Lions klu­bi pre­si­dent, Ani­ja abi­val­la­va­nem Enn Pung: „Aru­ta­si­me klu­bi ju­ha­tu­ses, et te­gu ju meie val­la me­he­ga ja ot­sus­ta­si­me rat­ta os­tu toe­ta­da.“

Enam-vä­hem sa­mal ajal sai val­la sot­siaal­töö­ta­ja kir­ja ka Lin­nak­se kü­las ela­valt Ilo­na Re­go­ne­nilt, kes tea­tas, et neil on ko­dus te­ma ema Vai­ke Re­go­ne­ni va­na ra­tas, mis va­jab na­tu­ke me­he­kätt, ehk saab kor­da.

„Emal on ju­ba kol­mas nii­su­gu­ne ra­tas, see sei­sis meil mi­tu aas­tat nii­sa­ma kuu­ri all,“ sõ­nas Ilo­na Re­go­nen.

Üle-eel­mi­sel nä­da­lal too­di ra­tas sõi­duau­to jä­rel­kä­rus Keh­ras­se, kus Lions-klu­bi liik­me Ai­var Ur­va au­to­re­mon­di­töö­ko­jas va­he­ta­ti kat­ki­sed si­se­kum­mid ja teh­ti rat­ta­le põh­ja­lik hool­dus. Möö­du­nud ree­del trans­por­di­ti ra­tas uue oma­ni­ku juur­de Kau­nis­saar­de.

„Va­na on na­gu Za­po­ro­žets, uus na­gu Vol­ga,“ võrd­les Fri­del Vil­biks se­nist ka­he­rat­ta­list uue kol­me­rat­ta­li­se jalg­rat­ta­ga.

Ta sel­gi­tas, et käis ta­va­li­se jalg­rat­ta­ga pos­ti too­mas, kuid maan­teel sel­le­ga sõi­ta ei jul­ge, sest aeg-ajalt on ta­sa­kaa­lu­häi­red, sa­mu­ti on tal ras­ke ka­he­rat­ta­li­selt ma­ha tul­la.

„See on tipp-topp, sel­le­ga sõi­da või Lät­ti,“ kii­tis ta, kui oli uue rat­ta­ga ko­du­teel esi­me­se tii­ru tei­nud.

Esi­me­se pi­ke­ma sõi­du lu­bas te­ha siis­ki Kau­nis­saa­re vee­hoid­la äär­de, et uju­ma min­na. Fri­del Vil­biks rõõ­mus­tas, et pää­seb nüüd lap­se­põl­ve­maa­de­le Pi­ka­ves­ki­le ning Keh­ras­se ars­ti juur­de ja ap­tee­ki: „Mul ei ole liht­salt sõ­nu kõi­gi nen­de ini­mes­te tä­na­mi­seks, kes mind ai­ta­sid. Eri­ti tänan rat­ta eel­mi­st oma­nikku Lin­nak­sest ja Ani­ja Lions klu­bi ning mui­du­gi ka Ma­rian­ne Leisi.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 5. juunil
Järgmine artikkelKARLI LAMBOT Jumindalt sai kiriku ordeni