Ani­ja val­la lau­lu­koo­ri­de ja tant­su­rüh­ma­de aja­loost

1918
Keh­ra tu­le­tõr­je­selt­si se­ga­koor 1923. Kes­kel koo­ri­juht JO­HAN ERNST LÜ­DIG.

AN­NE ORUAAS

Al­gus üle-eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas

Koo­ri­laul nõu­ka-ajal
Nõu­ko­gu­de võim tõm­bas selt­si­de­le kriip­su pea­le, aga na­gu ole­vat öel­nud Keh­ra kel­las­sepp ja koor­juht Jo­hann Ernst Lü­dig: „Kui kui­da­gi moo­di ei saa, siis üh­te moo­di ik­ka saab.“
Ise­te­ge­mi­se kor­ral­da­mi­ne läks te­ha­se ame­tiü­hin­gu kät­te. Sõ­ja ajal tu­li Keh­ra koo­li õpe­ta­jaks Van­da Ran­ne, kel­le ju­ha­tu­sel hak­kas pä­rast sõ­da usi­nas­ti har­ju­ta­ma nais­koor. Vil­jan­di­maalt oli Keh­ras­se pak­ku tul­nud tun­tud ko­du­tü­tar­de koo­ri- ja rah­va­tant­su­juht El­la Kal­las. Te­ma kut­sus 1951. aas­tal kok­ku mees­koo­ri. Tal­lin­nast tul­nud Hel­mi Hin­ri­ku­se ju­hen­da­mi­sel har­ju­ta­sid ala­tes 1947. aas­tast võim­le­jad ja rah­va­tant­si­jad. Te­has mak­sis rin­gi­juh­ti­de­le pal­ka ja pa­ni pa­haks, kui koo­ris laul­sid ka need Keh­ra ini­me­sed, kes töö­ta­sid näi­teks sov­hoo­sis või raud­teel.
Pe­re­kon­nad, kel­le me­hed laul­sid mees­koo­ris ja nai­sed nais­koo­ris, soo­vi­sid asu­ta­da se­ga­koo­ri. Uue koo­ri eest­ve­da­jad olid Lei­da ja Paul Va­li, Sven-Al­lan Sag­ris ja Jo­han­nes Mä­gi. Ju­ha­ta­ma hak­kas Keh­ra koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Jo­han­nes Luo. Se­ga­koor He­lin, mil­le esi­mes­se proo­vi tu­li 37 laul­jat, hak­kas har­ju­ta­ma 1955. aas­tal. Kõr­vu­ti isa­de ja ema­de­ga laul­sid koo­ris ka suu­re­mad lap­sed. Ku­na iga kol­lek­tiiv pi­di kuu­lu­ma mõ­ne asu­tu­se juur­de, oli koor esial­gu tar­bi­ja­te koo­pe­ra­tii­vi hin­ge­kir­jas, hil­jem sai sel­lest sov­hoo­si klu­bi koor. Proo­vid olid al­gul koo­li­ma­jas, hil­jem sov­hoo­si klu­bis, prae­gu­ses rah­va­ma­jas.
He­li­na õn­ne­li­ku­mad ajad olid 1960nda­test ku­ni 80nda­te aas­ta­te­ni, kui ol­di veel noo­red, koo­ri ees sei­sid Uno Poo­la ja pä­rast te­da Tiit Kös­ter. Di­ri­gee­ri­sid veel Au­gust Lüüs, In­ta Roost, Ene-Lem­bi Müür­sepp, Ei­li Kös­ter, Epp Soo, Reet Män­nik. Ala­tes 1960. ku­ni 2009. aas­ta­ni esi­ne­ti kõi­ki­del lau­lu­pi­du­del. Koo­ri 50. aas­ta­päe­val loe­ti kok­ku, et koo­ris on kok­ku laul­nud 264 laul­jat ja sel­geks on õpi­tud üle 500 lau­lu. Prae­gu­seks on jää­nud vap­ra­mad laul­jaid lau­lu­klu­bis­se He­lin.
Keh­ra koo­lis on laul­dud iga rii­gi­kor­ra ajal. Kõi­ge kauem on las­te­le muu­si­kat õpe­ta­nud Epp Soo, kel­le ema ja isa olid se­ga­koo­ri He­lin asu­ta­jad. Epp Soo nõud­li­ku käe all lau­lis Keh­ra koo­li las­te­koor end lä­bi igast võis­tu­laul­mi­sest, tun­nus­ta­tud on nii koo­ri kui sel­le juh­ti. Te­ma õpi­la­ne on ka las­te­koo­ri prae­gu­ne ju­ha­ta­ja Lii­vi Siil, kel­le va­nae­ma ja va­nai­sa­gi ju­ba Keh­ras koo­ris laul­nud.

Esi­me­ne tant­su­rühm – 1947
Rah­va­tant­su­le pa­ni kind­la alu­se õpe­ta­ja Hel­mi Hin­ri­kus, kes te­gi te­ha­se noor­test esi­me­se tant­su­rüh­ma 1947. aas­tal. Sel­lest pea­le on Keh­ra tant­si­jad käi­nud kõi­ki­del suur­tel tant­su­pi­du­del. Hel­mi Hin­ri­ku­se käest võt­tis tea­te­pul­ga üle te­ma tü­tar Tii­na Rul­li. Tea­da on, et ka Pik­val oli 1952. aas­tal 9 osa­le­ja­ga rah­va­tant­su­rühm, ju­hen­das Ju­ta Hal­jas­tamm.
Pea­le Hel­mi Hin­ri­ku­se on rah­va­tant­su Keh­ras õpe­ta­nud veel El­la Kal­las, An­ge­la Saar­lo, Ju­ta Ma­ka­ren­ko, Mai­re Laht­mets, Mar­ju Vaht­ra­mäe, Jan­ne Kuusk­la, Anu Mäeorg, Ai­ta Tam­meorg ja Maa­ri­ka Tut­tel­berg, Ala­ve­res ka Hel­da Har­mi­paik, Aet Lam­bur, Stel­la Mag­nus-Mäe­kal­le ja Sir­je Nok­kur. Prae­gu on Ani­ja val­las kolm nais­rüh­ma, kaks mem­me­de ja ai­nult üks se­ga­rühm.
Hak­kab kõ­la­ma ju­ba mui­nas­ju­tu või kau­ni va­na val­si­na, et ku­na­gi oli Keh­ras te­ha­se klu­bi. Mi­da aeg eda­si, se­da kau­nim tun­dub mi­ne­vik. Kus oli al­les uh­ke loss, suu­red saa­lid ja kihv­tid peod! Laul­di ja tant­si­ti, vaa­da­ti ki­no ja lin­nast tul­nud esi­ne­jaid, män­gi­ti näi­te­män­gu, pil­li ja pal­li. Kõi­ke se­da „di­ri­gee­ris“ klu­bi ju­ha­ta­ja Mil­vi Mänd, laul­jaid ja tant­si­jaid saa­tis kla­ve­ril Vol­de­mar Gerst, lap­si kant­sel­da­sid Ai­no Me­si­käpp ja Sir­je Su­vi. Tant­su­rin­ge ju­hen­da­sid Hel­mi Hin­ri­kus, Ai­no Kruus­tamm, Ene Kross, Sir­je Su­vi, Anu Mäeorg. 30liik­me­li­sel nais­koo­ril oli aja jook­sul üle küm­ne di­ri­gen­di, ala­tes 1965. aas­tast ju­ha­tas koo­ri Keh­ras­se las­te­muu­si­ka­koo­li di­rek­to­riks tul­nud El­vi Mai­sa. El­la Kal­la­se asu­ta­tud mees­koor te­gut­ses 1980. aas­ta­ni ja te­has pi­di lask­ma esi­ne­mi­sü­li­kon­nad õm­mel­da 50 me­he­le. Koo­ri vii­ma­ne di­ri­gent oli he­li­loo­ja Al­bert Pet­ti­nen.
Va­len­tin Mat­tie­sen asu­tas suu­re ve­ne rah­va­pil­lior­kest­ri, mis ti­nis­tas ba­la­lai­ka­sid veel 1980. aas­ta­tel. Üle il­ma olid kuul­sad tü­tar­las­te an­sam­bel AN­NE, mil­le lõi õpe­ta­ja Väi­no Suss, ja tant­suks män­gi­nud Ri­vaal. Oli ka tei­si bän­de ja pun­te.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la su­ves­por­di­päe­va või­tis Aru­kü­la las­teaia võist­kond