Ani­ja val­la lai­ri­ba­ko­mis­jon lõ­pe­tas töö

1091

Eel­mi­sel nä­da­lal lõ­pe­tas amet­li­kult te­ge­vu­se Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lai­ri­ba in­ter­ne­ti ajutine ko­mis­jon.

Ko­mis­jon moo­dus­ta­ti vo­li­ko­gu juur­de pool­teist aas­tat ta­ga­si, 2016. aas­ta ke­va­del jät­ku­na Ani­ja Lü­li­ti­ talgupäevale. Ani­ja Lü­li­ti raa­mes kor­ral­das üks töö­rühm aju­rün­na­ku, kui­das tuua Ani­ja val­la ma­ja­pi­da­mis­te ja et­te­võ­te­te­ni lai­ri­ba in­ter­net, mil­le baas­võr­gud on kõik­jal väl­ja ehi­ta­tud. Töög­rupp te­gi val­la­va­lit­su­se­le ja vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku koos­ta­da IT ja lai­ri­ba aren­gu­ka­va ning moo­dus­ta­da sel­le koos­ta­mi­seks töög­rupp, pak­ku­sid ka oma­pool­set abi.

Vo­li­ko­gu moo­dus­tas aju­ti­se ko­mis­jo­ni, mil­le esi­me­heks kin­ni­ta­ti vo­li­ko­gu asee­si­mees Jaan Oruaas, asee­si­meeks vo­li­ko­gu lii­ge Aa­re Nurm, liik­me­teks Ani­ja Lü­li­ti lai­ri­ba in­ter­ne­ti töög­ru­pi al­ga­ta­nud Mar­go Külv, Proo­met Tor­ga ja Va­hur Vee­re Lin­nak­se kü­last, rii­gi­ko­gu lii­ge Ta­nel Tal­ve ning Too­mas Rei­si ja In­geld­rin Aug val­la­va­lit­su­sest. Ko­mis­jo­ni te­ge­vus­se kaa­sa­ti ka spet­sia­lis­te, näi­teks osa­les koo­so­le­ku­tel lai­ri­baeks­pert Olav Har­jo. Ko­mis­jo­ni üle­san­ne oli väl­ja töö­ta­da lai­ri­ba in­ter­ne­ti ka­va Anija vallas.

Vii­ma­sel koo­so­le­kul, mis toi­mus kol­ma­päe­val, 20. sep­temb­ril Ani­ja mõi­sa koh­vi­kus, teh­ti kok­ku­võt­teid ja tä­na­ti ko­mis­jo­ni töös osa­le­jaid.

Lai­ri­ba ko­mis­jo­ni juht Jaan Oruaas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nen­de esialg­ne ees­märk sai kõ­vas­ti üle­ta­tud – Lin­nak­se kü­la mees­te init­sia­tiiv, mis jõu­dis Ani­ja Lü­li­tist vo­li­kok­ku, on pool­teist aas­tat hil­jem kas­va­nud HO­Li toel üle­maa­kon­na­li­seks Di­gi­maa pro­jek­tiks, mil­le­ga on lii­tu­da soo­vi­nud ju­ba 18 000 ma­ja­pi­da­mist, ko­gu Ees­tis on sar­nas­te lai­ri­bap­ro­jek­ti­de­ga ko­gu­tud li­gi 100 000 soo­via­val­dust.

„Meie alg­ne plaan oli mi­da­gi oma val­las ära te­ha, pa­ral­leel­selt ko­gu­da tead­mist, kui­das lai­ri­ba in­ter­net­ti väl­ja ehi­ta­da ja le­vi­ta­da se­da tead­mist ka teis­te­le. Kuid se­da pol­nud­ki va­ja te­ha – kui­gi HOL tõm­bas va­he­peal pi­du­rit, oli­me oma­moo­di sur­veg­rupp ning or­ga­ni­sat­sioo­ni­li­ne töö läks vä­ga kii­res­ti käi­ma, ra­has­tus tu­li juur­de ning si­su­list tööd ei ol­nud meil va­ja õhi­na­põ­hi­selt te­ge­ma ha­ka­ta, sel­le sai­me an­da spet­sia­lis­ti­de­le,“ rää­kis ta.

Ani­ja vo­li­ko­gu ko­mis­jon alus­tas eel­mi­sel aas­tal sel­lest, et hak­kas ko­gu­ma and­meid oma val­las lai­ri­ba ühen­du­se soo­vi­ja­te koh­ta: „Te­gi­me tea­vi­tus­tööd, käi­si­me uk­selt uk­se­le, ko­gu­si­me and­meid. Di­gi­maa käi­vi­tu­mi­se­ga tek­kis aru­saam, et meie ko­mis­jo­ni üle­san­ne on suu­res­ti täi­de­tud, ko­gu­tud and­med and­si­me üle Olav Har­jo mees­kon­na­le.“

Jaan Oruaas ar­vas, et lai­ri­ba­ko­mis­jo­ni võiks Ani­ja val­las luua ka pä­rast ko­ha­lik­ke va­li­mi­si, kuid sel­le lõp­lik va­ja­dus sõl­tub rii­giee­lar­ve toe­tu­sest ning mil­lal saab reaal­ne töö val­gus­kaab­li­te ra­ja­mi­sel ala­ta: „Pä­rast se­da saab ot­sus­ta­da, kas tao­list ko­mis­jo­ni on va­ja init­sia­tii­vi või täi­de­vii­ja ta­se­mel ehk kas vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­su­se juur­de.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Si­poo vald tä­his­ta­sid 25aas­tast sõp­rust
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las on loo­dud ko­ha­li­ke va­li­mis­te vee­bi­leht ja Fa­ce­boo­ki-külg