Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­sel on lo­go

1651

Lo­go ha­ka­tak­se ka­su­ta­ma ko­du­le­hel, Fa­ce­boo­ki le­hel, üri­tus­te pla­ka­ti­tel.

Se­ni Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­sel lo­go puu­dus, uus ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa pi­das aga logo olu­li­seks, ku­na val­las on pal­ju rah­va­ma­ju ja kul­tuu­ria­su­tu­si ning ko­gu­kond­lik­ke pro­jek­te ja ühi­seid üri­tu­si. Lo­go on te­ma sõ­nul ka­su­ta­tav ko­gu­kond­li­ku mär­gi­na, val­las toi­mu­va­te üri­tus­te rek­laa­mi­del toe­ta­ja-spon­so­ri­na ning kul­tuu­ria­su­tus­te üht­su­se süm­bo­li­na.
Kul­tuur­kes­ku­se lo­go tel­li­ti OÜlt Mus­kaat, sel­le joo­nis­tas kunst­nik Kad­ri Mets­tak. Kunst­nik sel­gi­tas, et lo­go on kom­bi­nat­sioon uuest ja va­nast: „Mär­gi loo­mi­ne sai al­gu­se sõ­na­män­gust, kus Ani­jast sai ane­moon ehk met­sü­la­ne. Ka Har­ju-Jaa­ni nais­te rah­va­rõi­va kä­ti­se must­ril on ane­moo­ni sar­na­ne ku­ju­tis. See on lo­go va­na, et­no-must­ri laad­ne mo­tiiv. Kuid üht­se mär­gi pu­hul ei to­hi unus­ta­da ka uut – värs­ked ideed sün­ni­vad koo­s­o­le­mi­sest. Pal­lid joon­te ris­tu­mis­punk­ti­des tä­his­ta­vad rah­va­ma­ju, peh­med joo­ned suht­lust ja sir­ged joo­ned üht­sust.“
El­vis Hru­pa üt­les, et lo­go ha­ka­tak­se ka­su­ta­ma kul­tuu­ri­kes­ku­se ja kõi­gi rah­va­ma­ja­de üri­tus­te pla­ka­ti­tel, sa­mu­ti val­la ko­du­le­hel ja sot­siaal­mee­dias. Ta kut­sus ini­me­si üles kü­las­ta­ma kul­tuu­ri­kes­ku­se uut leh­te Fa­ce­boo­kis, kust leiab kii­res­ti ope­ra­tiiv­se in­fo rah­va­ma­ja­des toi­mu­vast ning ka teis­test Ani­ja val­la kul­tuu­ri­sünd­mus­test.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ale­vi­ku bus­si­pea­tu­se­le ot­si­tak­se uut asu­koh­ta