Ani­ja val­la korv­pal­li­tur­nii­ri või­tis Lynx

762
Ani­ja val­la korv­pal­li­tur­nii­ri võit­jad SIIM SEL­LIS, ELII­SE PA­JU­METS, OTT SEL­LIS, TRI­NE KA­SE­MÄ­GI, KAI­SA AA­TO­NEN, JAR­MO NI­KO­LAI ja SI­MO­NA BART­KO­VA.

MIH­KEL KUU­SE

28. ap­ril­lil toi­mus Keh­ra spor­di­hoo­nes Ani­ja val­la jär­je­kord­ne korv­pal­li­tur­niir.
Võist­lus­te­le oli oo­da­tud 8 võist­kon­da, re­gist­ree­rus ne­li: Kae Õu­du, Ala­ve­re, Keh­ra Hood Bas­ket­ball ehk KHB ning eel­mi­se aas­ta võit­ja Lynx.

Võist­lus­süs­teem sä­tes­tas, et kõik võist­kon­nad män­gi­vad oma­va­hel lä­bi ning enim või­te ko­gu­nud tiim tun­nis­ta­tak­se tur­nii­ri võit­jaks. See­juu­res väär­tus­ta­ti enam nais­te vi­sa­tud kor­ve, mil­le eest an­ti ta­va­li­sest üks punkt roh­kem. Üks mäng kes­tis 2×8 mi­nu­tit.

Esi­me­ses mat­šis alis­tas Keh­ra mees­kond Kae Õu­du 21:18 Ala­ve­re, tei­ses alis­tas Lynx, kel­lel olid ka­su­ta­da Taa­ni koon­dis­la­ne Si­mo­na Bart­ko­va ning loe­tud päe­vad ta­ga­si Ees­ti meist­riks kroo­ni­tud Tri­ne Ka­se­mä­gi, noor­te keh­ra­ka­te võist­kon­nast KHB 32:15. See­jä­rel oli Ala­ve­re 29:19 pa­rem KHBst ning Lynx alis­tas fi­naa­li­vää­ri­li­ses män­gus Kae Õu­du na­pilt 28:27.

Ot­sus­ta­vas män­gu­de­voo­rus alis­tas Kae Õu­du KHB tu­le­mu­se­ga 22:7 ning Lynx oli 33:17 pa­rem Ala­ve­rest, mil­le­ga kind­lus­tas tur­nii­ri­või­du.

Lyn­xi koos­sei­sus män­gi­sid Siim Sel­lis, Ott Sel­lis, Elii­se Pa­ju­mets, Jar­mo Ni­ko­lai, Si­mo­na Bart­ko­va, Kai­sa Aa­to­nen ja Tri­ne Ka­se­mä­gi.

Eelmine artikkelTäna­vust ELi toi­dua­bi ja­ga­tak­se ini­me­se koh­ta 15 ki­log­ram­mi
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid tee­hoiu­ka­vas­se