Ani­ja val­la koo­li­de ühi­sõp­pe­nä­dal

308
Anija vald.

20.-24. jaa­nua­ri­ni toi­mub Ani­ja val­la koo­li­des ühi­sõp­pe­nä­dal, mil­le raa­mes on Keh­ra, Ala­ve­re ja Aeg­vii­du koo­li­de 8. ja 9. klas­si õpi­las­tel õp­pi­da vas­ta­valt soo­vi­le ku­ni nä­dal ae­ga oma valla mõ­nes tei­ses koo­lis. Eel­mis­tel aas­ta­tel on Keh­ra güm­naa­sium kor­ral­da­nud ava­tud us­te nä­da­lat, mil­le pea­mi­ne ees­märk on ol­nud saa­da naa­ber­koo­li­de lõ­pe­ta­ja­test õpi­la­si Keh­ra güm­nas­siu­mios­sa. Ava­tud us­te nä­da­la raa­mes naa­ber­koo­li­de õpi­las­te­le pa­ku­tud või­ma­lust osa­le­da Keh­ra koo­li õp­pe­töös on ka­su­ta­nud üks-kaks õpi­last aas­tas. „Nüüd mõt­le­si­me, et too­me koo­liel­lu va­hel­dust ja an­na­me ka oma õpi­las­te­le või­ma­lu­se ko­ge­da, kui­das on õp­pi­da väik­se­mas koo­lis,“ üt­les Keh­ra güm­naa­siu­mi hu­vi­juht Eve Roht­la. Õpi­la­sed pi­did oma soo­vid re­gist­ree­ri­ma 15. jaa­nua­riks: „Tean, et meie õpi­las­te seas on neid, kes soo­vi­vad ühi­sõp­pe­nä­da­lal min­na Aeg­vii­tu, aga hu­vi­li­si on ka sel nä­da­lal Ala­ve­re koo­lis õp­pi­mi­se vas­tu. Või­ma­lus on sel ajal osa­le­da ka mõ­le­ma naa­ber­koo­li õp­pe­töös, sõl­tub sel­lest, kui pal­ju on hu­vi­li­si. Ku­na Ala­ve­re ja Aeg­vii­du koo­li­des on vä­hem õpi­la­si kui Keh­ras ja klas­si­ruu­mid on väik­se­mad, ei pruu­gi meilt kõik soo­vi­jad kor­ra­ga nen­de tun­di­des­se mah­tu­da.“

Eelmine artikkelSügisesed talveilmad lõhuvad kruusateid
Järgmine artikkelUus ju­ha­ta­ja BIR­GIT PIH­LA­MÄE kut­sub Aeg­vii­du rah­va­maj­ja