Ani­ja val­la kau­ni­mad ko­dud on va­li­tud

1777

Val­la „Kau­ni ko­du“ kon­kur­si võit­jad kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­jal mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­lil.

Pü­ha­päe­val, 20. au­gus­til Ani­ja mõi­sa­kul­tuu­ri­fes­ti­va­lil and­sid val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja hin­da­mis­ko­mis­jo­ni tei­sed liik­med üle au­ta­sud hea­kor­ra­kon­kur­si tä­na­vus­te­le pa­ri­ma­te­le. Võit­jad kuu­lu­ta­ti väl­ja kol­mes ka­te­goo­rias: era­mud ja aia­ma­jad ti­hea­sus­tu­ses, maa­ko­dud ja aia­ma­jad ha­jaa­sus­tu­ses ning kor­ter-, ri­da- ja paa­ris­ma­jad. Ühis­kond­li­ke, äri- ja toot­mi­sob­jek­ti­de ka­te­goo­rias tänavu esi­koh­ta väl­ja ei an­tud.
Kau­ni ko­du eest ti­hea­sus­tu­ses said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja, sei­nap­laa­di ja 500 eu­ro suu­ru­se pree­mia õed Ju­ta Kärt­ner, Lii­vi Pa­jus ja Mai Verk, kel­le ko­du­ma­ja asub Pär­na tä­na­val Keh­ras, Üle­jõe lin­na­osas. Maa­ko­du­de ka­te­goo­rias an­ti väl­ja kaks esi­koh­ta: Kai­ri ja Ja­nek Las­si­le, kel­le Um­b­oja ta­lu asub Üle­jõe kü­las, ning Ree­ne ja Toi­vo Mu­ga­mäe­le Rau­do­ja kü­la Sae ta­lust. Kor­ter- ja ri­dae­la­mu­te seast läks võit Keh­ras Kes­ku­se tä­nav 7 ma­ja kor­te­riü­his­tu­le. Ma­ja hal­dur on Pi­ret Gai­lit, pree­miat olid koos te­ma­ga vas­tu võt­mas ühis­tu ju­ha­tu­se liik­med Nii­na Hal­lik ja Too­mas Tan­ne.
Erip­ree­miad ehk Tu­ha­la Bio OÜ ja Subst­ra­li väl­ja pan­dud ko­ti aia­väe­tis­te­ga said Õie Luik Lil­li kü­la Lui­ge ta­lust, La­ris­sa ja Jev­ge­ni Mo­nah­hov Här­ma­ko­su kü­la Mun­ga ta­lu, Raa­di­ku tee 5 kor­te­riü­his­tu Lil­list ning ühis­kond­li­kest ja äriob­jek­ti­dest B.J. Toot­mi­se OÜ Lil­list ning Sty­le In­vest OÜ Part­saa­re kü­last.
Ani­ja val­la kau­neid ko­du­sid hin­na­nud žü­riis­se kuu­lu­sid val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu, kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­met, Raa­si­ku val­laar­hi­tekt He­li Tomps ning aian­dus­kon­sul­tant Ene­li Kä­ger Ko­se val­last.

Eelmine artikkelSoom­la­sed käi­sid Ida-Har­ju Lea­der-piir­kon­nas õppereisil
Järgmine artikkelTänu­võlg ema­kee­le­le ja arm­sa­te­le ema­kee­le õpe­ta­ja­te­le