Ani­ja val­la ee­lar­vest antakse toe­tust 7 spor­dik­lu­bile

1007

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu ja­gas spor­di­te­ge­vu­seks kok­ku 28 862 eu­rot.

Kol­ma­päe­val, 28. veeb­rua­ril kin­ni­tas sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu tä­na­vu­sed toe­tu­sed spor­dik­lu­bi­de­le. Sih­ta­su­tus ja­gas val­laee­lar­vest spor­di­te­ge­vu­seks mõel­dud ra­ha es­ma­kord­selt, se­ni te­ge­les sel­le­ga val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon.

„Sü­gi­sel esi­ta­sid spor­dik­lu­bid oma taot­lu­sed veel val­la­va­lit­su­se­le. Siis vaa­tas kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon need lä­bi ja te­gi esialg­se jao­tu­se. Ku­na sel­lest aas­tast käib ra­ha eral­da­mi­ne Spor­di­maail­ma kau­du, vaa­tas nõu­ko­gu nüüd uues­ti taot­lu­sed üle ja kin­ni­tas,“ sõ­nas sih­ta­su­tu­se ju­ha­tu­se lii­ge, val­la­va­lit­su­se fi­nants­juht Lii­vi Han­sen.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­kok­ku kuu­lu­vad Re­ne Kaa­lo, Rein Il­ves, Too­mas Tõ­ni­se, Ur­mas Laa­nem ja Mar­ge Ra­ja.

Tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on spor­dik­lu­bi­de­le 32 737 eu­rot, sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu ot­su­se­ga ja­ga­ti sel­lest ära 28 862 eu­rot, 3875 eu­rot jääb prae­gu re­ser­vi. Ra­ha jao­ta­mi­se põ­hi­mõ­te jäi sa­maks, na­gu se­ni – noor­te­tree­nin­gu­te eest ta­su­tak­se pea­ra­ha alu­sel, pea­le sel­le toe­ta­tak­se spor­dü­ri­tus­te kor­ral­da­mist-lä­bi­vii­mist.

Pea­ra­ha on 130 eu­rot Ani­ja val­la lap­se koh­ta. Sel­le alu­sel saab spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall noor­te tree­ni­mi­seks 12 740 eu­rot, jalg­pal­lik­lu­bi Ani­ja Uni­ted 3250 eu­rot, Ani­ja maad­lusk­lu­bi 2000 eu­rot,  orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja 1300 eu­rot ning Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker 650 eu­rot.

Spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks an­tak­se Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi­le 5372 eu­rot, Keh­ra Kä­si­pal­li­le tä­na­vu­se Keh­ra Cu­pi lä­bi­vii­mi­seks 2500 eu­rot ning HC Keh­ra Fännk­lu­bi­le rah­va­spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks 1050 eu­rot. Need sum­mad eral­da­ti üri­tus­te ee­lar­ve­te põh­jal.

HC Keh­ra mä­nedžer Re­ne Kaa­lo taan­das end kä­si­pal­li­klu­bi­le ning Mar­ge Ra­ja HC Keh­ra Fännk­lu­bi­le ra­ha eral­da­mi­se ot­sus­ta­mi­sest.

Lii­vi Han­sen lau­sus, et spor­di­te­ge­vu­seks jao­ta­tud sum­ma oli väik­sem kui eel­mi­sel aas­tal – siis oli see koos Aeg­vii­du val­lalt oma spor­dik­lu­bi­le eral­da­tud ra­ha­ga kok­ku 37 000 eu­rot – ku­na klu­bi­de tree­nin­gu­tel osa­les mul­lu roh­kem lap­si.

Eelmine artikkelVilan­dert OÜ plaan vä­hen­da­da Aru­kü­la mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­si on te­ki­ta­nud ak­tiiv­set aru­te­lu
Järgmine artikkelAni­ja val­las saab tä­na­vu mus­ta kat­te üle 20 ki­lo­meet­ri teid