Ani­ja val­la bee­bi­pi­du

619

Tei­si­päe­vaks, 20. no­vemb­riks olid Keh­ra rah­va­maj­ja kut­su­tud 30 vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul sün­di­nud mu­di­last koos va­ne­ma­te­ga. Bee­bi­peost võt­tis osa 16 pe­ret. Neid ter­vi­tas Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kes an­dis üle las­te sün­di­mi­se tun­nis­tu­se ning kin­giks raa­ma­tu. Esi­ne­sid las­teaia­lap­sed Ma­ret Ki­vis­tu ju­hen­da­mi­sel, peo lõ­pe­tas ühi­ne tor­di­söö­mi­ne. Järg­mi­ne bee­bi­pi­du on ke­va­del ema­de­päe­va pai­ku.