Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te hää­le­tus on ala­nud

2019

Ani­ja val­la 2016. aas­ta te­gi­ja­te elekt­roo­ni­li­ne hää­le­tus kes­tab 5. veeb­rua­ri­ni.

Kuni 15. jaa­nua­ri­ni või­sid kõik soo­vi­jad esi­ta­da val­la ko­du­le­hel ole­va taot­lu­svormi kau­du kan­di­daa­te Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le. Ala­tes es­mas­päe­vast ka­he nä­da­la jook­sul on pa­ri­ma­te väl­ja sel­gi­ta­mi­seks või­ma­lik an­da nei­le hää­li val­la ko­du­le­hel.
Kok­ku on üles sea­tud 30 kan­di­daa­ti, suu­re osa esi­ta­s rahvas, mõ­ned li­sas val­la­va­lit­sus.
„On vah­va, et ini­me­sed mär­ka­vad en­da üm­ber te­gi­jaid ning on aga­rad üks­teist tun­nus­ta­ma. Need, ke­da esi­ta­ti, on saat­nud kor­da suu­ri as­ju. No­mi­nen­ti­de hul­gas on ka neid, ke­da esi­ta­ti roh­kem kui üks kord,“ rää­kis val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug.
Ka­te­goo­rias­se aas­ta spor­di­te­gu esi­ta­ti ka Keh­ra staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne: „Aru­ta­si­me val­la­va­lit­su­ses pi­kalt, kas pa­ne­me sel­le lõpp­hää­le­tu­se­le, ku­na te­gu on val­la­va­lit­su­se et­te­võt­mi­se­ga – peak­si­me see­ga tun­nus­ta­ma iseen­nast. Sa­mas leid­si­me – kui ini­me­sed on pi­da­nud uue staa­dio­ni val­mi­mist aas­ta spor­di­teo tiit­li vää­ri­li­seks, ei saa me se­da omaal­ga­tus­li­kult kan­di­daa­ti­de seast väl­ja jät­ta.“
Tiit­li­le Ani­ja val­la aas­ta et­te­võt­ja te­gu 2016 kan­di­dee­ri­vad Keh­ra pui­du­fir­ma OÜ Nar­vo, ko­ha­lik tor­di­meis­ter Ka­ti Köök ehk FIE Kat­rin Roo­me­re ja Ala­ve­re li­ha­töös­tus OÜ A-Vorst, aas­ta va­ba­ühen­du­se tiit­li­le MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed, Hel­ve Vaar­man­ni eest­võt­tel te­gut­sev Ani­ja Aia­ring, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ja MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja, aas­ta va­ba­taht­li­ku tiit­li­le ka­he­le lap­se­le asen­dus­ko­du pak­ku­nud Kät­lin ja Jaan Takk Ala­ve­rest, Ala­ve­re las­teaia sa­ge abi­li­ne Ja­nec Pär­na ning maad­lus­klu­bi töös­se pa­nus­ta­nud Jaa­na Han­nus, tiit­li­le aas­ta sä­de Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la­va­nem An­ne­li Verp­son, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Ani­ja Lü­li­ti üks al­ga­ta­ja­test Kai­sa Tam­ki­vi ning Ani­ja raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Pil­le Kul­la. Aas­ta noor­soo­töö­teo ka­te­goo­rias kan­di­dee­ri­vad Tuu­li­ki Roht­la eest­ve­da­mi­sel toi­mu­nud Ani­ja val­la õpi­las­ma­lev, Mi­kael Par­ma­ni eest­võt­tel ra­ja­tud Keh­ra jõu­lin­na­ku ning Pi­ret Ur­met las­te­le ja noor­te­le suu­na­tud sport­li­ke et­te­võt­mis­te eest. Aas­ta kü­la ka­te­goo­rias on kolm kan­di­daa­ti: Kihm­la-Sa­lu­mäe, Lin­nak­se ja Ala­ve­re. Aas­ta kul­tuu­ri­pär­liks on esi­ta­tud Keh­ras folk­loo­ri­fes­ti­va­li kor­ral­da­nud In­ga Koit­la, oma tei­se luu­le­ko­gu väl­ja and­nud An­ne­li Met­sao­ja ning muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja koo­ri­juht, Ees­ti aas­ta ema He­li Ka­ru. Tiit­li­le aas­ta spor­di­te­gu kan­di­dee­ri­vad Keh­ra staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne, MTÜ Maad­lus­klu­bi Ani­ja, ka­he­kord­ne orien­tee­ru­mis­ve­te­ra­ni­de maail­ma­meis­ter Mar­je Viir­mann, ka­ra­te maail­ma­meist­ri­võist­lus­te hõ­be­me­da­li võit­nud Mikk Il­ves ning jalg­pal­lik­lu­bi Ani­ja Uni­ted loo­ja, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se. Tiit­li­le aas­ta te­gu on esi­ta­tud Kai­sa Tam­ki­vi, Li­lian Nõl­va­ku ja Kai­ti Kar­tu­so­vi al­ga­tu­sel toi­mu­nud Ani­ja Lü­li­ti, palk­ma­ja ehi­ta­mi­ne Ala­ve­re las­teae­da Val­do Söö­di eest­ve­da­mi­sel ning ASi Ho­ri­zo­ni ra­ja­tud park ja mä­les­tus­märk va­nas asu­las.
Nen­de seas oma lem­mi­ku­te valimi­seks tu­leb min­na val­la ko­du­le­he kau­du hää­le­ta­mis­kesk­kon­da, kus esi­me­se­na ava­neb tut­vus­tav le­he­külg. See­jä­rel on eral­di le­he­kül­ge­del iga ka­te­goo­ria kan­di­daa­did. Kui ühes ka­te­goo­rias va­lik teh­tud, tu­leb klik­ki­da „järg­mi­ne“. Kui kõi­gi 9 ka­te­goo­ria kan­di­daa­ti­de va­hel on va­li­tud, tu­leb va­ju­ta­da „saa­da ära“, see­jä­rel tu­leb kin­ni­tus sel­le koh­ta, et on hää­le­ta­tud. Kui mõ­nes ka­te­goo­rias ei os­ka lem­mi­kut va­li­da, võib sel­le va­he­le jät­ta.
Võit­jad kõi­gis ka­te­goo­rias kuu­lu­ta­tak­se väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va kont­sert-vas­tu­võ­tul, 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi au­las.
Aas­ta te­gi­jad va­li­tak­se Ani­ja val­las kol­man­dat aas­tat, teist kor­da sel­gu­vad pa­ri­mad in­ter­ne­ti­hää­le­tu­se kau­du.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la MV korv­pal­lis
Järgmine artikkelMINNA MARIE TRUUS pääses Laulukarusselli poolfinaali