Ani­ja val­la aas­ta ini­me­ne on AN­NE ORUAAS

1072
„Mi­nu jaoks on ol­nud 2019 soo­mus­ron­gi aas­ta,“ üt­les Ani­ja val­la aas­ta ini­me­ne AN­NE ORUAAS. Tema kõrval Anija lionsi klubi president VALLO VEERING. Fo­to An­ne Tan­ne

Ani­ja Lions klu­bi va­lis 2019. aas­ta ini­me­seks MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi An­ne Oruaa­sa. Te­da tun­nus­ta­ti lau­päe­val, 14. det­semb­ril Ani­ja mõi­sa ai­das toi­mu­nud hea­te­ge­vus­li­ku kont­ser­di eel.

„Läk­sin kuu­la­ma Puu­luu­pi, ke­da nä­gin esi­mest kor­da su­vel Vil­jan­di fol­gil. Pol­nud ai­mu­gi, et võik­sin saa­da aas­ta ini­me­seks, olin täies­ti unus­ta­nud, et Lion­sid sel­le tiit­li väl­ja an­na­vad,“ üt­les Ani­ja val­la kahekümne viies aas­ta ini­me­ne An­ne Oruaas.

Kui­gi ta sai paar aas­tat ta­ga­si pre­si­den­dilt riik­li­ku au­ta­su ning on Ani­ja val­la au­ko­da­nik, rõõ­mus­tab ka val­la aas­ta ini­me­se tiit­li üle: „See on vä­ga suur au, sest aas­ta ini­me­se tii­tel on mi­nu tea­da Ani­ja val­las kõi­ge pi­kaa­ja­li­sem au­ta­su.“

Te­ge­li­kult on An­ne Oruaas just tä­na­vu ol­nud ko­du­val­last ta­va­li­sest roh­kem ee­mal – ta oli jaa­nua­ris Keh­ras ava­tud ja möö­du­nud nä­da­lal Nar­vas Ees­ti­maal ring­sõi­du lõ­pe­ta­nud soo­mus­ron­gi Wa­ba­dus üks gii­di­dest.

„Aas­ta al­gu­ses oli soo­mus­rong Keh­ra jaa­mas, hil­jem oleme käi­nud tä­nu soo­mus­ron­gi­le sel­lis­tes koh­ta­des, ku­hu mui­du po­leks või­b-ol­la ku­na­gi sat­tu­nud, näi­teks Ei­da­pe­re, Pul­li, Vai­va­ra. Mõ­ni­kord olin ko­dust ära päe­va, mõ­ni­kord ka viis-kuus päe­va. Te­gin gii­di­tööd, va­hel pi­da­sin soo­mus­ron­gi su­ve­nii­ri­poes müü­ja ame­tit.“

Alg­selt plaa­ni­ti, et igas pai­gas, kus Wa­ba­dus pea­tub, lä­he­vad ko­ha­li­ku muu­seu­mi töö­ta­jad ron­gi­le gii­di­deks. Kuid igal pool ko­ha­lik­ku muu­seu­mi pol­nud, kus oli, pol­nud sel­le töö­ta­jad soo­mus­ron­gi gii­di­tööst vai­mus­tu­ses.

„Gii­di­dest oli suur puu­dus, eri­ti tal­vel. Mi­na läk­sin­gi esi­mest kor­da jaa­nua­ri lõ­pus El­vas­se,“ sõ­nas An­ne Oruaas.

Ta rää­kis, et gii­di­töö oli hu­vi­tav: „Ini­mes­tel võib aja­lu­gu ol­la vä­ga sas­sis. Tu­li se­le­ta­da ka se­da, et Wa­ba­dus po­le see rong, mil­le­ga ku­na­gi küü­di­ta­ti.“

An­ne Oruaas ole­tab, et tä­na­vu­sed jõu­lud tu­le­vad te­ma jaoks ilm­selt vä­ga ra­hu­li­kud võr­rel­des eel­mi­se­ga, kui pü­ha­deaeg läks soo­mus­ron­gi vas­tu­võt­mi­se, aja­loo­kon­ve­rent­si La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se et­te­val­mis­ta­mi­seks. Uut aas­tat alus­tab MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam siis­ki uue hoo­ga – mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi jaoks on te­ge­mi­sel Va­ba­dus­sõ­jas Keh­rast di­vii­si staa­pi juh­ti­nud Alek­san­der Tõ­nis­so­ni va­ha­ku­ju, see val­mib kind­ral­ma­jo­ri 145. sün­niaas­ta­päe­vaks ap­ril­lis, siis on ka aja­loo­kon­ve­rents. Sü­gi­seks peab val­mi­ma Keh­ra muu­seu­mi pü­sieks­po­sit­sioon, en­ne se­da te­hak­se jaa­ma­hoo­nes veel mõ­ned aju­ti­sed näi­tu­sed.

„Mi­nu kõi­ge suu­rem soov on saa­da muu­seu­mi­le kin­del kor­ra­lik ra­has­tus, et oleks või­ma­lik mõ­ni aja­loo­la­ne pal­ga­le võt­ta. MTÜ võib kõr­val eda­si toi­me­ta­da, aga muu­seu­mist võiks saa­da val­la al­la­su­tus,“ mär­gib An­ne Oruaas.

Ta li­sab, et on ko­du­val­last saa­nud peaae­gu kõik tun­nus­tu­sed, mis või­ma­lik: „Ai­nus, mi­da mul­le po­le an­tud, on va­ba­taht­li­ku tii­tel – kee­gi vist ei os­ka kaht­lus­ta­da­gi, et teen se­da tööd kuus päe­va nä­da­las va­ba­taht­li­ku­na.“

Eelmine artikkelKuu­lu­ta­si­te sot­siaal­mee­dias, et tu­le­val su­vel toi­mub Pe­nin­gi Punk, mis see on?
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las tõu­seb maa­maks