Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti JAA­NUS KA­LEV

819
Anija vallavolikogu senine esimees TOOMAS TÕNISE õnnitles esimesena volikogu uut esimeest JAANUS KALEVIT. „On kurioosne seis, et Anija vallal on kaks volikogu esimeest,“ ütles Jaanus Kalev, kelle volitused volikogu juhina hakkasid kehtima istungile järgneval päeval, 18. oktoobril.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu aval­das um­bu­sal­dust asee­si­mees PEEP KA­SE­LE ja va­lis vo­li­ko­gu­le uued ju­hid.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu nel­ja­päe­val, 17. ok­toob­ril toi­mu­nud is­tun­gi esi­me­sed päe­va­kor­ra­punk­tid olid asee­si­me­he­le ning kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­le Peep Ka­se­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne. Peep Kask on vo­li­ko­gu re­for­mif­rakt­sioo­ni esi­mees. Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­sid sep­temb­ris 10 volinikku Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest ja 2 Kes­ke­ra­kon­na frakt­sioo­nist. 19liik­me­li­ses val­la­vo­li­ko­gus on Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sel 11, Kes­ke­ra­kon­nal 5 ja Re­for­mie­ra­kon­nal 3 koh­ta.

Vo­li­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest lu­ges et­te um­bu­sal­du­se teks­ti. Sel­les on öel­dud, et val­la efek­tiiv­se­ma ning jät­ku­suut­li­ku­ma aren­gu ta­ga­mi­seks on va­ja­lik laia­põh­ja­li­ne koos­töö, vas­tas­ti­ku­ne aus­tus ja usal­dus, kuid kah­juks ei ole Peep Kask asee­si­me­he­na ai­da­nud kaa­sa koos­töö eden­da­mi­se­le ning Ani­ja val­la ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­se­le. Um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le al­lakir­ju­ta­nud heit­sid et­te, et ta on vo­li­ko­gu asee­si­me­he­na kor­du­valt kri­ti­see­ri­nud ning hal­vus­ta­nud vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se tööd sot­siaal­mee­dias, esi­ta­nud väär­teo­kaht­lu­se­ga aval­du­si val­la­va­lit­su­se­le ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le ning vo­li­ko­gu tööd hal­vus­ta­vaid sei­su­koh­ti Sõ­nu­mi­too­jas.

„Igal ko­da­ni­kul on õi­gus aval­da­da oma ar­va­must, kuid vo­li­ko­gu asee­si­me­he­na on ka ko­hus­tus ta­ga­da vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de su­juv töö ning jät­ku­suut­lik koos­töö vo­li­ko­gu frakt­sioo­ni­de va­hel. Seo­ses eel­mai­ni­tud te­ge­vus­te­ga on Peep Kask kao­ta­nud usal­du­se, mis on hea koos­töö eel­du­seks,“ kir­ju­ta­sid nad ja tea­ta­sid, et al­ga­ta­vad um­bu­sal­du­se Peep Ka­se­le kui vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le ning kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­le.

En­ne hää­le­ta­mist an­dis vo­li­ko­gu esi­mees sõ­na Peep Ka­se­le, kes vas­tas um­bu­sal­du­se al­ga­ta­ja­te esi­ta­tud et­te­hei­de­te­le. Ta rää­kis, et on Fa­ce­boo­kis vo­li­ko­gu tööst kir­ju­ta­nud kol­mel kor­ral: 14. ja 20. märt­sil ning 25. ap­ril­lil. 14. märt­sil kom­men­tee­ris, miks ei ole te­ma ar­va­tes põh­jen­da­tud aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni et­te­pa­nek li­sa­da vo­li­ko­gu päe­va­kor­da ame­tist lah­ku­va­le val­la­va­ne­ma­le 5 kuu­pal­ga suu­ru­se hü­vi­ti­se maks­mi­ne. 20. märt­sil ja­gas in­fot vo­li­ko­gu is­tun­gist kom­men­taa­ri­ga: „Ju­ba hom­me hom­mi­kul saab Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu en­da­le uue esi­me­he ja ilm­selt ka uue val­la­va­ne­ma. Li­saks on päe­va­kor­ras muid­ki hu­vi­ta­vaid punk­te. You­tu­be ka­na­lilt on või­ma­lik ka ot­se­pil­ti jäl­gi­da.“ 25. ap­ril­lil ja­gas vo­li­ko­gu is­tun­gi lin­ki ja kom­men­tee­ris, et is­tun­gi lõ­pus võt­tis vo­li­ko­gu esi­mees ära õi­gu­se ja või­ma­lu­se kü­si­da kü­si­mu­si, tõs­ta­ta­da aru­te­luks tee­ma­sid.

Et­te­hei­te­le, et ta on esi­ta­nud väär­teo­kaht­lu­se­ga aval­du­si val­la­va­lit­su­se­le ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le, soo­vis Peep Kask täp­sus­tust, ku­na üt­les, et tal­le mee­nub vaid üks pöör­du­mi­ne re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he poo­le – kui pa­lus in­for­mat­sioo­ni, kas ja mil­lis­tel alus­tel ma­ju­ta­tak­se Keh­ra sot­siaal­ma­jas Ani­ja mõi­sa ehi­tus­töö­li­si. Oma sei­su­koh­ta­de aval­da­mi­se koh­ta Sõ­nu­mi­too­jas tõi Peep Kask väl­ja 27. veeb­rua­ri aja­le­hes il­mu­nud kom­men­taa­ri, kus mär­kis, et ka­he val­la­ju­hi lah­ku­mi­ne ju­ba va­lit­se­mi­sa­ja esi­me­sel poo­lel vii­tab Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se mo­ti­vat­sioo­nik­rii­si­le val­da juh­ti­da ning ole­tas, et va­li­mis­liit ei ole ük­si val­mis va­li­ja­te oo­tu­si täit­ma ning tu­leks vaa­da­ta peeg­lis­se ja tõ­de­da, et ei ole val­la juh­ti­mi­se­ga hak­ka­ma saa­nud.

„Võt­ke pa­lun hetk en­ne hää­le­ta­mist ja mõel­ge ise­seis­valt, mil­le vas­tu te mind um­bu­sal­da­te? Sõ­na­va­ba­du­se? Sel­li­se um­bu­sal­du­sa­val­du­se­ga lä­he­te vas­tuol­lu Ees­ti Va­ba­rii­gi põ­hi­sea­du­se pa­rag­rah­vi­ga 45, mis üt­leb, et igaü­hel on õi­gus va­balt le­vi­ta­da ideid, ar­va­mu­si, veen­du­mu­si ja muud in­for­mat­sioo­ni sõ­nas, trü­kis, pil­dis või muul vii­sil. Se­da õi­gust võib sea­dus pii­ra­ta ava­li­ku kor­ra, kõlb­lu­se, teis­te ini­mes­te õi­gus­te ja va­ba­dus­te, ter­vi­se, au ning hea ni­me kait­seks. Sea­dus võib se­da õi­gust pii­ra­ta ka rii­gi ja ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te tee­nis­tu­ja­tel nei­le ame­ti tõt­tu tea­ta­vaks saa­nud rii­gi- või äri­sa­la­du­se või kon­fi­dent­siaal­se­na saa­dud in­for­mat­sioo­ni ning teis­te ini­mes­te pe­re­kon­na- ja erae­lu kait­seks, sa­mu­ti õi­gu­se­mõist­mi­se hu­vi­des. Tsen­suu­ri ei ole,“ rää­kis Peep Kask.

Vo­li­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se lau­sus, et vo­li­ko­gu liik­med va­li­vad en­da­le ju­hid ning kui nad ot­sus­ta­vad, et va­li­tak­se uued ju­hid, siis se­da ka te­hak­se: „Ja sel­leks, et eel­mi­sed ju­hid ei oleks enam ju­hid, on kaks või­ma­lust – nad as­tu­vad ise ta­ga­si või nei­le aval­da­tak­se um­bu­sal­dust.“

Um­bu­sal­dus­hää­le­tus­te ajal oli is­tun­gil 18 vo­li­nik­ku. Neist hää­le­ta­sid asee­si­me­he­le umb­u­sal­da­mi­se poolt 14 – Ani­ja Ühen­du­sest 10 ja Kes­ke­ra­kon­nast 4. Vas­tu hää­le­tas In­ga Koit­la Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Aas­ta ta­ga­si oma vo­li­tu­sed pea­ta­nud ning nüüd vo­li­kok­ku naas­nud Ma­ri­na Pet­ro­va Kes­ke­ra­kon­nast jäi era­poo­le­tuks. Peep Kask ja Kal­le Saar­mas Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast ei hää­le­ta­nud. Peep Ka­se­le kui kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­le um­bu­sal­da­mi­se poolt olid 13 volinikku, vas­tu In­ga Koit­la ja Kal­le Saar­mas, Ma­ri­na Pet­ro­va ja Han­nes Pik­kel keskf­rakt­sioo­nist jäid era­poo­le­tuks, Peep Kask hää­le­ta­mi­ses ei osa­le­nud.

Vo­li­ko­gu­le uued ju­hid
Sa­mal is­tun­gil va­li­ti vo­li­ko­gu­le asee­si­mees ja ka uus esi­mees. Vo­li­ko­gu se­ni­ne esi­mees Too­mas Tõ­ni­se tea­tas, et kir­ju­tas mõ­ni nä­dal va­rem aval­du­se esi­me­he ko­halt ala­tes 18. ok­toob­rist ta­ga­si as­tu­mi­seks. Ta sel­gi­tas, et tal po­le mi­da­gi vo­li­ko­gu juh­ti­mi­se vas­tu, kuid see po­le te­ma jaoks pea­mi­ne.

„Mi­nu jaoks on kõi­ge olu­li­sem, et selts­kond, kes is­tub üm­ber laua, töö­tab ühe ees­mär­gi ni­mel ja ühe mees­kon­na­na. Tei­seks üri­tan siia­ni an­da oma pa­nust spor­di­maail­mas – nii Ani­ja Val­la Spor­di­maail­mas, kui Ees­ti spor­di­maail­mas, täi­dan seal pä­ris pal­ju rol­le ja tun­ne­tan vas­tu­tust. Kol­man­daks saan vars­ti 67, pean jäl­gi­ma ka oma ter­vist ja aja­bi­lans­si ning lä­hen en­ne järg­mist vo­li­ko­gu ope­rat­sioo­ni­le, mis tä­hen­dab, et olen vä­he­malt kolm kuud „kar­gu­režii­mil“ ja siin ol­la ei saa,“ põh­jen­das ta.

Too­mas Tõ­ni­se te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da vo­li­ko­gu esi­me­heks vo­li­ko­gu keskf­rakt­sioo­ni juht Jaa­nus Ka­lev, kes on ka va­rem Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu juh­ti­nud.

Kal­le Saar­mas soo­vis Jaa­nus Ka­le­vilt tea­da, kas vas­tab tõe­le jutt, et ta lu­bas vo­li­ko­gu esi­me­heks saa­des val­da ra­ha tuua. Jaa­nus Ka­lev vas­tas, et Ani­ja val­la ee­lar­ves­se lae­kub te­ma töö­ta­sust mak­su­tu­lu.

Jaa­nus Ka­le­vi vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­mi­se poolt olid sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel 17 ko­ha­lol­nud volinikust 15, 1 oli vas­tu, 1 jäi era­poo­le­tuks. Ku­na vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et te­ma vo­li­tu­sed al­ga­vad järg­mi­sest päe­vast ehk 18. ok­toob­rist, ju­ha­tas vo­li­ko­gu is­tun­git eda­si Too­mas Tõ­ni­se.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­ha­le sea­dis Mar­gus Nõl­vak Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest üles Too­mas Tõ­ni­se kan­di­da­tuu­ri. Te­ma poolt oli sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel 16 vo­li­ko­gu lii­get, 1 jäi era­poo­le­tuks.

Kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le esi­tas Mar­gus Nõl­vak ko­mis­jo­ni se­ni­se asee­si­me­he Priit Raud­ki­vi, Jaa­nus Ka­lev ka va­rem ko­mis­jo­ni kuul­nud Ma­ri­na Pet­ro­va. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­tas Priit Raud­ki­vi 11 ja Ma­ri­na Pet­ro­vat 4 vo­li­nik­ku, 1 jäi era­poo­le­tuks, 1 hää­le­tus­se­del oli ri­ku­tud. See­ga va­li­ti ko­mis­jo­ni esi­me­heks Priit Raud­ki­vi, asee­si­me­heks Ma­ri­na Pet­ro­va. Ko­mis­jo­ni esi­me­he Mar­gus Nõl­va­ku et­te­pa­ne­ku ni­me­ta­ti Priit Raud­ki­vi Peep Ka­se ase­mel ka aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni liik­meks.

Eelmine artikkelAni­ja JK jalg­pal­li­mees­kond säi­li­tas ko­ha III lii­gas
Järgmine artikkelRaasiku noored jalgpallurid said rahvusvahelisel turniiril 3. koha