Ani­ja uus val­la­va­lit­sus kin­ni­ta­ti ame­tis­se

2827
Nel­ja­liik­me­lis­se val­la­va­lit­su­se kuu­lu­vad AR­VI KA­RO­TAM, MAR­GE RA­JA, RII­VO NOOR ja LII­VI HAN­SEN.

Nel­ja­liik­me­lis­se val­la­va­lit­su­se kuu­lu­vad AR­VI KA­RO­TAM, MAR­GE RA­JA, RII­VO NOOR ja LII­VI HAN­SEN.

Ku­na val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam oli nel­ja­päe­val, 16. no­vemb­ril toi­mu­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi ajal hai­ge, tut­vus­tas te­ma esi­ta­tud eel­nõud uue 4liik­me­li­se val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­mi­seks abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja. Val­la­va­ne­ma et­te­pa­nek oli, et li­saks te­ma­le kin­ni­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se liik­me­teks abi­val­la­va­ne­mad Mar­ge Ra­ja ja Rii­vo Noor ning fi­nants­juht Lii­vi Han­sen. Mar­ge Ra­ja ja Lii­vi Han­sen olid Ani­ja val­la­va­lit­su­se liik­med ka se­ni, Rii­vo Noor töö­tas va­rem Aeg­vii­du val­la­va­ne­ma­na. Rii­vo Noor on Ani­ja val­la­va­lit­sus­se pal­ga­li­ne lii­ge, val­la­va­nem te­gi et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta te­ma töö­ta­suks 2000 eu­rot kuus.

Mar­ge Ra­ja on üht­la­si ha­ri­dus- ja sot­siaal­tee­nis­tu­se juht, Rii­vo Noor hak­kab juh­ti­ma ma­jan­dus­vald­kon­da ning Lii­vi Han­sen raa­ma­tu­pi­da­jaid. Mar­ge Ra­ja ja Lii­vi Han­se­ni­ga sõl­mib töö­le­pin­gu val­la­va­nem, kuid Rii­vo Noor on po­lii­ti­li­ne abi­val­la­va­nem, kel­le mää­rab ame­tis­se vo­li­ko­gu. Vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­gus Nõl­vak rää­kis, et Eesti pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes on ka abi­val­la­va­ne­mad kin­ni­ta­nud vo­li­ko­gu ning te­ma ar­va­tes võiks edas­pi­di Ani­ja val­las koos val­la­va­ne­ma­ga ka abi­val­la­va­ne­mad mää­ra­ta ame­tis­se vo­li­ko­gu – kui lah­kub val­la­va­nem, lah­kub ka te­ma mees­kond.
Rii­vo Noor ütles istungil, et on 44aas­ta­ne, Aeg­vii­dus sün­di­nud ja kas­va­nud, abie­lus, 3 lap­se isa, ha­ri­du­selt fi­nants­juh­ti­mi­se ma­gis­ter, töö­ta­nud pea­mi­selt et­te­võt­ja­na eri vald­kon­da­des, vii­ma­sed ne­li aas­tat ol­nud val­la­va­nem ning sel­le kõr­valt kolm aas­tat töö­ta­nud Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se aren­da­mi­se­ga. Ta lisas, et soo­vib sel­le­ga ka abi­val­la­va­ne­ma töö kõr­valt eda­si te­ge­le­da. „Res­surs­si ja või­me­kust on mul sel­leks pii­sa­valt,“ lau­sus ta.

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas uue val­la­va­lit­su­se ning val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­se liik­me Rii­vo Noo­re töö­ta­su 17 poolt­hää­le­ga, Ma­ri­na Pet­ro­va jäi era­poo­le­tuks, Rii­vo Noor hää­le­ta­mi­sel ei osa­le­nud.

Val­la­va­ne­ma palk 2400 eu­rot
Vo­li­ko­gu­le oli esi­ta­tud eel­nõu mää­ra­ta val­la­va­ne­ma töö­ta­suks 2400 eu­rot kuus ning keh­tes­ta­da tal­le mo­biil­si­de tee­nus­te mak­su­mu­se li­miit 50 eu­rot kuus. Se­ni oli val­la­ju­hi palk 2181 eu­rot kuus.
„Uue pal­gaast­mes­ti­ku­ga on val­la­va­ne­ma pal­ga­va­he­mik 2180-3000 eu­rot. Kaks val­da pan­di kok­ku, vas­tu­tus suu­re­nes,“ põh­jen­das Mar­gus Nõl­vak.

Peep Kask li­sas, et et­te­pa­ne­ku tõs­ta val­la­va­ne­ma palk 2400 eu­ro­le te­gi te­ma, ku­na kaks aas­tat on val­la­va­ne­ma palk ol­nud sa­ma ning nüüd võiks suu­ren­da­da se­da 10 prot­sen­ti. Jaa­nus Ka­lev soo­vis tea­da, kas teis­tel val­la pal­gal ole­va­tel töö­ta­ja­tel tõu­seb 2018. aas­tal töö­ta­su 10 prot­sen­ti. Mar­gus Nõl­vak vas­tas, et ko­mis­jo­ni päe­va­kor­ras oli vaid val­la­va­ne­ma pal­ga­mää­ra keh­tes­ta­mi­ne, kuid te­ma tea­da ka­van­da­tak­se val­la­va­lit­su­ses kõi­gi­le pal­ga­tõu­su.

Aa­re Nurm mär­kis – kui val­la­va­nem lah­kuks, saaks ta kom­pen­sat­sioo­niks aas­ta­pal­ga: „See on olu­li­selt suu­rem sum­ma, kui prae­gu­ne pal­ga­tõus.“

Jü­ri Lill­soo te­gi et­te­pa­ne­ku jät­ta val­la­va­ne­ma palk muut­ma­ta, ku­na per­so­na­li­ku­lud moo­dus­ta­vad val­laee­lar­vest nii­gi vä­ga suu­re osa ning osa val­la teid on vä­ga keh­vas olu­kor­ras, ku­na nen­de jaoks ra­ha ei jät­ku. Et­te­pa­ne­ku poolt oli 4, vas­tu vo­li­ko­gu 15 lii­get. 15 poolt- ja 4 vas­tu­hää­le­ga kin­ni­ta­ti val­la­va­ne­ma töö­ta­suks 2400 eu­rot kuus.

Val­la­va­lit­su­ses mõ­ned uued töö­ko­had
Vo­li­ko­gu kin­ni­tas ka val­la­va­lit­su­se uue juh­ti­misst­ruk­tuu­ri ja koos­sei­su. Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et tee­nis­tu­ja­te koos­sei­sus on muu­da­tu­si, mis tu­le­ne­sid eel­kõi­ge Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mi­sest. Val­la­va­lit­sus hin­das, mil­li­seid ame­ti- ja töö­koh­ti oleks va­ja, et eda­si­ne töö su­juks häi­re­te­ta, sõ­nas ta.

Li­sa­ti abi­val­la­va­ne­ma palgaline ame­ti­koht. Abi­val­la­va­ne­ma üle­san­ne on ma­jan­dus­vald­kon­na aren­da­mi­ne ja iga­päe­va­te­ge­vu­se eest vas­tu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­pi­da­mi­ses on ku­ni 30. märt­si­ni 2018 kaks fi­nants­juh­ti – Aeg­vii­du fi­nants­juht on ame­tis Aeg­vii­du val­la 2017. ma­jan­du­saas­ta aruan­de koos­ta­mi­se­ni.

Ma­jan­dus­tee­nis­tus­se li­san­dub ehi­tus­re­fe­rent, kel­le põ­hiü­le­san­ne on seo­tud ehi­tis­re­gist­ri kor­ras­ta­mi­se ning ehi­tus­vald­kon­na toi­min­gu­te ja pla­nee­rin­gu­te­ga. Li­san­dub ka ta­ris­tus­pet­sia­list, kaob hal­dus­spet­sia­lis­ti koht. Väär­teo­me­net­le­ja ame­ti­ni­me­tus muu­de­tak­se jä­re­le­val­ve spet­sia­lis­tiks. Val­la­va­lit­su­se koos­sei­su li­san­du­vad Aeg­vii­du kal­mis­tu­vaht ja au­to­juht, se­nis­te Ani­ja val­la hea­kor­ras­töö­lis­te tööand­jaks saab 1. jaa­nua­rist osaü­hing Vel­ko AV. Aeg­vii­du võr­ra suu­re­neb 0,9 ko­ha­le val­la ko­ris­ta­ja ame­ti­koht.

Ha­ri­dus- ja sot­siaal­tee­nis­tus­se li­san­dub 1 sot­siaal­töö­spet­sia­lis­ti koht, te­ma te­ge­vus­piir­kond on Aeg­vii­du. Li­san­du­vad ka tu­gii­si­kud, 1,6 koh­ta, kes töö­ta­vad prae­gu Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se all, ala­tes 1. juu­list 2018 on nen­de tööand­ja Aeg­vii­du las­teaed. Lo­go­peed ja eri­pe­da­goog-nõus­ta­ja töö­su­he val­la­va­lit­su­ses lõ­peb sa­mu­ti 30. juu­nil 2018 ning nad hak­ka­vad töö­le Ani­ja val­la las­teae­da­de juu­res.

Uuest aas­tast luuak­se val­la­va­lit­su­se alaea­lis­te ko­mis­jo­ni ase­mel las­te ja pe­re­de ko­mis­jon ning kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon ni­me­ta­tak­se üm­ber kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­niks, ku­na spor­di­te­ge­vu­se vald­kon­na­ga te­ge­leb SA Ani­ja Spor­di­maailm.

Eelmine artikkelKeh­ra plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no on te­gut­se­nud 20 aas­tat
Järgmine artikkelSUSAN­NA KA­RI jääb ka Lok­sa pe­rears­tiks