Ani­ja mõi­sa pro­jek­ti koos­tab AS Res­tor

1150

12. veeb­rua­ril sõl­mis sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ASi­ga Res­tor lepingu Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da pro­jek­tee­ri­mis­töö­deks.

Möö­du­nud su­vel eral­das EAS Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si aren­da­mi­seks 1,75 mil­jo­nit eu­rot, mil­le­le Ani­ja val­la ee­lar­vest li­sa­ti 400 000 eu­rot. Sel­le eest re­no­vee­ri­tak­se mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da ruu­mid, et ava­da seal 2020. aas­tal mõi­saa­jas­tu kü­las­tus­kes­kus „Mõi­sa aja lu­gu“. Ani­ja mõi­sas ta­he­tak­se ha­ka­ta näi­ta­ma ter­vik­lik­ku üle­vaa­det mõi­sa­kul­tuu­ri pä­ran­dist ala­tes 14. sa­jan­dist ku­ni tä­na­päe­va­ni.

Mul­lu no­vemb­ri al­gu­ses kuu­lu­tas sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da re­no­vee­ri­mi­seks väl­ja esi­me­se pro­jek­tee­ri­mis­han­ke, kuid va­he­peal muu­tu­nud rii­gi­han­ke­sea­du­se tõt­tu tu­li han­ke­do­ku­men­te muu­ta ning see­tõt­tu teh­ti det­semb­ris uus han­ge. Lae­kus üks pak­ku­mi­ne, ASilt Res­tor.
„Hu­vi­li­si oli roh­kem, kuid pak­ku­mi­si nad ei tei­nud. Üks meie tin­gi­mus oli, et et­te­võ­te peab ole­ma eel­ne­valt tei­nud ühe täis­ma­hus pro­jek­tee­ri­mi­se,“ sõ­nas Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa.

Ku­na Ani­ja mõis on muin­sus­kait­se all, said han­kes osa­le­da vaid ar­hi­tek­tuu­ri­mä­les­tis­te pro­jek­tee­ri­mi­se ja re­konst­ruee­ri­mi­se te­ge­vus­lu­ba oma­vad et­te­võt­ted.

Kaks nä­da­lat ta­ga­si sõl­mi­ti Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se ja Res­to­ri va­hel le­ping. Mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da pro­jek­tee­ri­mi­ne lä­heb maks­ma 112 100 eu­rot. Hin­na sees on li­saks ka­he hoo­ne põ­hip­ro­jek­ti­le ka muin­sus­kait­se­lis­te uu­rin­gu­te te­ge­mi­ne, si­se­ruu­mi eks­po­sit­sioo­nip­laa­ni koos­ta­mi­ne ning pro­jek­tee­ri­ja jä­re­le­val­ve. Pro­jek­tee­ri­mi­seks on ae­ga 5 kuud, täh­taeg on 12. juu­li. See­jä­rel kuu­lu­ta­tak­se väl­ja ehi­tus­han­ge.

„Järg­mi­sed viis kuud on vä­ga olu­li­sed – kui põ­hip­ro­jekt häs­ti õn­nes­tub, võib loo­ta, et saa­me hil­jem ka ehi­ta­jalt hea töö,“ lau­sus aren­dus­juht.

Oo­da­tak­se pil­te ja in­fot
Jan­ne Kal­lak­maal on pal­ve kõi­gi­le, kel­lel on Ani­ja mõi­sa koh­ta säi­li­nud va­nu pil­te või tea­vad mõnd sel­le­ga seo­tud lu­gu, an­da sel­lest Ani­ja mõi­sa tea­da: „Meie mõi­sast on säi­li­nud vä­ga vä­he pil­te, eri­ti pea­hoo­ne seest. See­tõt­tu oo­ta­me vä­ga sel­le koh­ta iga­su­gust in­fot või fo­to­sid, mil­li­sed olid näi­teks uk­sed, ak­nad või kus asu­sid mõi­sas ah­jud.“

Ta sel­gi­tas, et üli­mat au­tent­sust siis­ki ta­ga ei ae­ta, ku­na Ani­ja mõi­sas ha­ka­tak­se näi­ta­ma eri ajas­tuid mõi­sas.

Re­no­vee­ri­mis­töö­de käi­gus ehi­ta­tak­se mõi­sa pea­hoo­ne esi­mest kor­rust vei­di üm­ber – fua­jee te­hak­se prae­gu­se gar­de­roo­bi ar­velt suu­re­maks, gar­de­roob tu­leb aren­dus­ju­hi prae­gu­ses­se töö­ruu­mi. Sel­le vas­tas asu­va­te ruu­mi­de, ko­du­loo­toast ku­ni kuns­ti­toa­ni, sei­nad asen­da­tak­se us­te­ga, nii et us­te ava­des saab neist ühe suu­re saa­li.

„Hak­ka­me siin eks­po­nee­ri­ma eri­ne­vaid ajas­tuid ku­ni tä­na­päe­va­ni väl­ja, näi­ta­me kui­das on aeg siit lä­bi voo­la­nud,“ üt­les aren­dus­juht.

Ka mõi­sa saal lä­heb la­va­ta­gu­se ruu­mi ar­velt poo­le suu­re­maks, senine la­va asen­da­tak­se tei­sal­da­ta­vaga. Tei­sel kor­ru­sel, kus hak­ka­vad ole­ma töö­toad, suu­ri üm­be­re­hi­tu­si ei tu­le: „Meie mo­to on „Liht­su­se võ­lu“, mõ­nel pool jääb­ki krohv kuk­ku­ma. Põ­hi­li­ne on ehi­ta­da uued küt­te- ja elekt­ri­süs­tee­mid, va­he­ta­da väl­ja osad põ­ran­dad. Re­no­vee­ri­tak­se ka ma­ja fas­saad, ning kel­der ja pöö­ning te­hak­se kor­da.“

Mõi­sa ai­ta on ka­vas ra­ja­da 300ko­ha­li­ne kont­ser­di­saal, tei­se­le kor­ru­se­le näi­tus­te ja töö­tu­ba­de ruum. Prae­gu­ne plaan on, et mõis jääb ka ehi­tus­töö­de ajaks kü­las­ta­jai­le ava­tuks. Pea­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se ajal, tõe­näo­li­selt tu­le­val aas­tal, hak­ka­vad seal hu­vi­lis­te­le toi­mu­ma res­tau­raa­tor Ma­ti Raa­li juhendamisel res­tau­ree­ri­mi­se töö­toad.

Eelmine artikkelANU VII­RAND Vii­nis­tult ku­dus kin­giks 100 so­ki­paa­ri
Järgmine artikkelPika­ve­re mõi­sa­kool ja­gas ko­gu­kon­na­liik­me­te­le tee­ne­te­mär­ke