Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku val­las ja Lok­sa lin­nas on kan­di­dee­ri­jaid kok­ku 342

2690
Ainuke kandidaat, kes tuli Raasiku valla liisuheitmist vaatama, oli TÕNU SUURKUUSK. Liisku tõmbas ALARI KRUUSVALL, ümbrikud valmistas ette valimiskomisjoni esimees GUNNAR NUUMA.

Möö­du­nud nä­da­lal said kan­di­daa­did en­da­le lii­su­heit­mi­se tu­le­mu­sel kan­di­dee­ri­mis­numb­rid.

Va­li­mis­ni­me­kir­jad ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­seks on lu­kus. 5. sep­temb­ri õh­tul lõp­pes kan­di­daa­ti­de re­gist­ree­ri­mi­ne nii va­li­mis­lii­tu­de, era­kon­da­de ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­ja­te­le kui ük­sik­kan­di­daa­ti­de­le.

See­kord­se­tel va­li­mis­tel on Ida-Har­jus kan­di­daa­te kokku 342. Va­li­mis­lii­te on Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku val­las ja Lok­sa lin­nas kokku 7, era­kon­da­de ni­me­kir­ju 9, ük­sik­kan­di­daa­te 3. Eel­mis­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel 2013. aas­tal oli kan­di­daa­te kok­ku roh­kem – 350. Va­li­mis­lii­te oli 2013. aas­tal sa­ma pal­ju ehk 7, era­kon­da­de ni­me­kir­ju 11, ük­sik­kan­di­daa­te üks.

Esi­mest kor­da on ko­ha­li­kel va­li­mis­tel tä­na­vu õi­gus hääl an­da vä­he­malt 16aas­tas­tel ko­da­ni­kel. Va­li­ja­te ni­me­kir­jad koos­tab si­se­mi­nis­tee­rium ree­de, 15. sep­temb­ri sei­su­ga ehk hää­le­ta­da saab sel­les oma­va­lit­su­ses, mil­le ko­da­ni­ke­re­gist­ris on va­li­ja sel­le kuu­päe­va sei­su­ga.

Hil­je­malt 25. sep­temb­riks kor­ral­dab si­se­mi­nis­tee­rium va­li­ja­kaar­di koos­ta­mi­se ja saat­mi­se va­li­ja­te­le. Kes on tel­li­nud en­da­le e-va­li­ja­kaar­di, saab sel­le e-pos­ti­ga. Kes mit­te, sel­le­le saa­de­tak­se pa­be­ril va­li­ja­kaart pos­ti­ga ko­ju.

5. ok­toob­ril al­ga­vad eel­hää­le­ta­mi­ne ja elekt­roo­ni­li­ne hää­le­ta­mi­ne. Va­li­mis­päev on pü­ha­päev, 15. ok­too­ber.

Ala­nud ak­tiiv­se agi­tat­sioo­ni aeg

Möö­du­nud nä­da­lal oli oma­va­lit­sus­tes lii­su­heit­mi­ne va­li­mis­ni­me­kir­ja­de jär­je­kor­ra mää­ra­mi­seks ning kan­di­daa­ti­de­le kan­di­dee­ri­mis­numb­ri­te mää­ra­mi­seks. Liis­ku heit­sid va­li­mis­ko­mis­jo­nid. Es­malt loo­si­ti ni­me­kir­ja­de jär­jes­tus, see­jä­rel said kan­di­daa­did en­da­le numb­rid vas­ta­valt sel­le­le, mit­men­dad nad on oma va­li­mis­ni­me­kir­jas. Kan­di­dee­ri­mis­numb­rid on kol­me­ko­ha­li­sed, esi­me­ne kan­di­daat kan­nab igas oma­va­lit­su­ses numb­rit 101.

Es­mas­päe­val, 11. sep­temb­ril al­gas ak­tiiv­se va­li­mi­sa­gi­tat­sioo­ni pe­riood ning vä­li­rek­laa­mi keeld. Ani­ja ja Raa­si­ku val­las va­li­misp­la­ka­teid ava­li­kus ruu­mis pol­nud. Kuu­sa­lus pa­ni Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­va­era­kond möö­du­nud nä­da­lal pla­ka­ti en­di­se Al­ma­kes­ku­se sei­na­le. Lok­sal oli lin­na­va­lit­su­se ees tea­de­te­pos­til Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­di Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va pla­kat. En­ne es­mas­päe­va, vä­li­rek­laa­mi kee­lu al­gust, olid pla­ka­tid ma­ha võe­tud.

Mõ­ned kan­di­daa­did on va­li­mis­rek­laa­mi klee­pi­nud oma au­to­le. Ka see kuu­lub vä­li­rek­laa­mi al­la, kui seal on era­kon­na või va­li­mis­lii­du ni­mi, tun­nus­lau­se ja kan­di­daa­di­num­ber.

Ani­ja vald

Va­li­mis­te­ga jõus­tub Ani­ja ja Aeg­vii­du ühi­ne­mi­ne, val­la­vo­li­ko­gus hak­kab ole­ma koh­ti 19. Siia­ni oli Ani­ja val­las 17, Aeg­vii­du val­las 9.

Va­li­mis­te­le on re­gist­ree­ri­tud 3 era­kon­na ni­me­kir­jad ning üks va­li­mis­liit. Kok­ku 73 kan­di­daa­ti.

Kan­di­daa­ti­de­le re­gist­ree­ri­mis­numb­ri­te and­mi­seks toi­mus lii­su­heit­mi­ne nel­ja­päe­val, 7. sep­temb­ril. Lii­su­heit­mist tu­lid vaa­ta­ma Kes­ke­ra­kon­na esi­num­ber Jaa­nus Ka­lev ning va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus kan­di­daat Enn Pung.

Liis­ku tõm­bas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni lii­ge Ene Olesk. Ümb­ri­kud val­mis­ta­sid et­te ja aja­sid se­ga­mi­ni va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Hel­di Laks ja ko­mis­jo­ni lii­ge Il­sia Vä­li.

Lii­su­heit­mi­se tu­le­mu­se­na on era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­du järjes­tus Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, Ees­ti Kes­ke­ra­kond, va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus, era­kond Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­las vo­li­ko­gu liik­me­te arv ei muu­tu, uues vo­li­ko­gus on koh­ti 19.

Va­li­mis­te­le on re­gist­ree­ri­tud 3 era­kon­da, 3 va­li­mis­lii­tu ja 2 ük­sik­kan­di­daa­ti. Kok­ku 157 kan­di­daa­ti.

Lii­su­heit­mi­ne toi­mus Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ree­del, 8. sep­temb­ri hom­mi­kul. Osa­le­sid va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Mai­re Link ning ko­mis­jo­ni liik­med Val­do Voog­järv, Mart Al­mers, Lee­lo Kon­ton, Ly Ko­ro­te­jev-Piir, Mer­le Kop­pel. Liis­ku va­li­ti heit­ma Mer­le Kop­pel. Lii­su­heit­mist tu­li vaa­ta­ma va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald esin­da­ja Mait Kröönst­röm, Rasmus Merivoo Arenevast Kuusalu Vallast, Ranno Pool ja Maila Kalais EKRE nimekirjast, Hilleri Treisalt Keskerakonnast.

Lii­su­heit­mi­se tu­le­mu­sel on era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de jär­je­kord: va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, Re­for­mie­ra­kond, Kes­ke­ra­kond, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald. See­jä­rel loo­si­ti ük­sik­kan­di­daa­ti­de jär­je­kord: San­der Aas­na ja An­ne Kii­las­pää.

Lok­sa linn

Ka Lok­sal ei muu­tu vo­li­ko­gu suu­rus, koh­ti on 15.

Va­li­mis­te­le on re­gist­ree­ri­tud ka­he era­kon­na ni­me­kir­jad. Va­li­mis­ko­mis­jon hei­tis liis­ku ree­del, 8. sep­temb­ril ning sel­gi­tas väl­ja jär­je­kor­ra: Kes­ke­ra­kond ning Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­las on uues vo­li­ko­gus 17 koh­ta, siia­ni oli 15. Man­daa­ti­de arv on suu­rem, ku­na val­las on ala­tes möö­du­nud aas­ta lõ­pust üle 5000 ko­da­ni­ku, mis nõuab suu­re­mat vo­li­ko­gu­liik­me­te ar­vu.

Va­li­mis­te­le on re­gist­ree­ri­tud üks era­kond, 3 va­li­mis­lii­tu ning üks ük­sik­kan­di­daat. Kok­ku 66 kan­di­daa­ti. Lii­su­heit­mi­ne toi­mus ree­del, 8. sep­temb­ril. Osa­le­sid va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees Gun­nar Nuu­ma ja lii­ge Anu Nõl­ve. Liis­ku tõm­bas va­li­mis­ko­mis­jo­ni lii­ge Ala­ri Kruus­vall. Vaa­ta­ma oli tul­nud va­li­mis­lii­du Ühes­koos Eda­si esin­da­ja Tõ­nu Suur­kuusk.

Jär­je­kord lii­su­heit­mi­se tu­le­mu­se­na: Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit, va­li­mis­liit Ühes­koos eda­si, va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest, va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald. Ük­sik­kan­di­daa­di­le Ga­ri­na Too­min­ga­se­le jäi vii­ma­ne num­ber.

D´HOND­TI mee­tod
Va­li­mis­te tu­le­mu­sed sel­gu­vad nii, et es­malt ja­ga­tak­se oma­va­lit­su­ses kan­di­daa­ti­de­le an­tud keh­ti­va­te hääl­te arv man­daa­ti­de ar­vu­ga. Kan­di­daat, kes sai hää­li roh­kem või võrd­selt lihtk­voo­di­ga, osu­tub va­li­tuks ehk saab isi­ku­man­daa­di. Pä­rast isi­ku­man­daa­ti­de selgumist jao­ta­tak­se järele jää­nud man­daa­did d’Hond­ti ja­ga­ja­te mee­to­di abil. Ni­me­kir­ja­man­daa­ti­de jao­ta­mi­sel osa­le­vad ai­nult era­kon­nad ja va­li­mis­lii­dud, kes ko­gu­sid üle­val­la­li­selt või -lin­na­li­selt vä­he­malt 5 prot­sen­ti keh­ti­va­test hääl­test.

D’Hond­ti ja­ga­ja­te mee­to­di jär­gi man­daa­ti­de jao­ta­mi­seks ar­vu­ta­tak­se kõi­ge­pealt iga­le era­kon­na­le ja va­li­mis­lii­du­le nii mi­tu võrd­lu­sar­vu kui era­kon­na ni­me­kir­jas on kan­di­daa­te. Võrd­lu­sar­vud saa­dak­se era­kon­na või va­li­mis­lii­du hääl­te ar­vu ja­ga­mi­sel ja­ga­ja­te ja­da iga ele­men­di­ga. Siis võr­rel­dak­se era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de võrd­lu­sar­ve. Man­daa­di saab era­kond või va­li­mis­liit, kel­le võrd­lu­s

arv on suu­rem, järg­mi­se man­daa­di saab suu­ru­selt järg­mi­se võrd­lu­sar­vu saa­nud era­kond või va­li­mis­liit jne. Nii­moo­di jao­ta­tak­se kõik se­ni jao­ta­ma­ta man­daa­did.

Kui era­kond või va­li­mis­liit on ju­ba saa­nud isi­ku­man­daa­di, siis jäe­tak­se era­kon­na või va­li­mis­lii­du võrd­lu­sar­vu­de ar­vu­ta­mi­sel va­he­le nii mi­tu ja­da ele­men­ti, kui mi­tu isi­ku­man­daa­ti era­kond või va­li­mis­liit sai. Ni­me­kir­ja­man­daa­did jao­ta­tak­se era­kon­na või va­li­mis­lii­du kan­di­daa­ti­de ni­me­kir­ja põh­jal. Ni­me­kir­ja­man­daa­ti­de jao­ta­mi­seks reas­ta­tak­se kan­di­daa­did ring­kon­na­ni­me­kir­jas vas­ta­valt igaü­he­le an­tud hääl­te ar­vu­le ning man­daa­di saab kan­di­daat, kes on sel­les ni­me­kir­jas ees­pool. Man­daa­ti­de jao­ta­mi­sel jäe­tak­se va­he­le need isi­kud, kes ju­ba said isi­ku­man­daa­di.

Eelmine artikkelSõnumitooja 6. septembril
Järgmine artikkelKampaaniaaeg on alanud