Ani­ja-Aeg­vii­du en­di­sed val­la­ju­hid saa­vad hü­vi­ti­seks aas­ta­pal­ga

738

JAA­NUS KA­LE­VI­LE ja RII­VO NOO­RE­LE on hü­vi­tis et­te näh­tud hal­dus­re­for­mi sea­du­se­ga, TOO­MAS TÕ­NI­SE­LE mää­ras vo­li­ko­gu pree­mia.

Ku­na hal­dus­re­for­mi sea­dus näeb et­te maks­ta aas­ta­pal­ga ula­tu­ses hü­vi­tist ühi­ne­nud oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu esi­mees­te­le ning val­la­va­ne­ma­te­le-lin­na­pea­de­le, kes neil ame­ti­koh­ta­del ei jät­ka, ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu maks­ta Aeg­vii­du en­di­se­le val­la­va­ne­ma­le Rii­vo Noo­re­le 18 183 eu­rot ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu en­di­se­le esi­me­he­le Jaa­nus Ka­le­vi­le 11 821 eu­rot hü­vi­tist.

Vo­li­ko­gu ma­jan­dus­ko­mis­jon te­gi et­te­pa­ne­ku pre­mee­ri­da Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu en­dist esi­meest Too­mas Tõ­ni­set 8500 eu­ro­ga. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam sel­gi­tas, et Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu 8 aas­tat juh­ti­nud Too­mas Tõ­ni­se te­gi tööd ta­su­ta, ku­na suu­nas oma ta­su Aeg­vii­du spor­dik­lu­bi­le. Pree­mia­sum­ma 8500 eu­rot tu­le­neb vo­li­ko­gu esi­me­he aas­ta­ta­sust, mil­lest Too­mas Tõ­ni­se ko­ha­li­ku spor­die­lu heaks loo­bus.

Vo­li­ko­gu lii­ge Peep Kask kü­sis, miks maks­tak­se hü­vi­tist Aeg­vii­du en­di­se­le val­la­va­ne­ma­le, kui ta töö­koht val­la­va­lit­su­ses säi­lis, muu­tus vaid ame­ti­ni­me­tus: „Kui et­te­võt­tes kee­gi koon­da­tak­se ja tal­le pa­ku­tak­se sa­mas teist töö­koh­ta, ei saa ta ju hü­vi­tist.“ Val­la­va­nem vas­tas, et nii näeb et­te hal­dus­re­for­mi sea­dus, kuid ot­su­se peab te­ge­ma siis­ki vo­li­ko­gu, ku­na hü­vi­ti­sed maks­tak­se ühi­ne­mis­toe­tus­te ar­velt ja see puu­du­tab val­laee­lar­vet. In­ga Koit­la mär­kis, et hü­vi­ti­sest peaks sea­du­sest tu­le­ne­valt ole­ma või­ma­lik ka loo­bu­da.

Ran­no Soots lau­sus, et Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la st­ra­tee­giad on ol­nud vei­di eri­ne­vad – Aeg­vii­du val­las ei saa­nud vo­li­ko­gu liik­med ta­su, vo­li­ko­gu te­gi ühis­kond­lik­ku tööd ning ka vo­li­ko­gu esi­mees loo­bus oma ta­sust.
„See­tõt­tu on vä­ga to­re ja ees­rind­lik mõ­te Too­mast Tõ­ni­set ta­gant­jä­re­le pre­mee­ri­da,“ lei­dis ta.

Rii­vo Noo­re­le ja Jaa­nus Ka­le­vi­le hü­vi­ti­se ning Too­mas Tõ­ni­se­le Ani­ja ja Aeg­vii­du val­da­de ühi­ne­mi­se­ga seo­tud te­ge­vus­te koor­di­nee­ri­mi­se ning juh­ti­mi­se eest pree­mia maks­mi­se poolt olid 13 lii­get, 2 olid vas­tu ja 2 jäid era­poo­le­tuks, Jaa­nus Ka­lev ja Too­mas Tõ­ni­se taan­da­sid end aru­te­lust ja hää­le­ta­mi­sest.

Hü­vi­tis maks­tak­se Jaa­nus Ka­le­vi­le Ani­ja val­la ning Rii­vo Noo­re­le ja Too­mas Tõ­ni­se­le Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mis­toe­tu­se osast.

Rii­vo Noor üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, te­ma jaoks oli ül­la­tus, et Ani­ja val­las saa­vad vo­li­ko­gu liik­med ta­su, Aeg­vii­du val­las ei ole val­la­va­lit­su­se liik­med, kes olid väl­jast­poolt val­la­va­lit­sust, ning vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de liik­med se­da ku­na­gi saa­nud. Ain­sa­na on ta­su mää­ra­tud vo­li­ko­gu esi­me­he­le, kuid 8 aas­tat ta­ga­si vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­tud Too­mas Tõ­ni­se loo­bus sel­lest.

Eelmine artikkelKihm­la-Sa­lu­mäe nai­sed koo­vad Ees­ti sün­ni­päe­vaks rah­vus­must­ri­ga kin­daid
Järgmine artikkelPika­ve­re pä­ka­pi­ku­maal käis üle 500 kü­las­ta­ja