Ani­ja 12 vallavolinikku esi­ta­sid um­bu­sal­du­sa­val­du­se asee­si­mees PEEP KA­SE vas­tu

999
PEEP KASK

Um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le on al­la kir­ju­ta­nud Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest 10 ja Kes­ke­ra­kon­na frakt­sioo­nist 2 lii­get.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 12. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gi al­gu­ses an­dis vo­li­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se tea­da, et vo­li­ko­gu 12 lii­get on al­ga­ta­nud um­bu­sal­du­se vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le, kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­le, Re­for­mi­era­kon­na ni­me­kir­jas vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud Peep Ka­se­le. Um­bu­sal­du­se­le olid al­la kir­ju­ta­nud Aa­re Nurm, Re­ne Kaa­lo, Priit Raud­ki­vi, Ran­no Soots, Kat­rin Roo­me­re, He­li Ka­ru, Vik­tor Kro­pa­tš­jov, Sven Luks, Mar­gus Nõl­vak ja Too­mas Tõ­ni­se va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus ning Jaa­nus Ka­lev ja In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko Kes­ke­ra­kon­na frakt­sioo­nist. Val­la­vo­li­ko­gus on Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sel 11, Kes­k­era­kon­nal 5 ning Re­for­mie­ra­kon­nal 3 koh­ta.

Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad kir­ju­ta­vad, et Ani­ja val­la efek­tiiv­se­ma ning jät­ku­suut­li­ku­ma aren­gu ta­ga­mi­seks on va­ja­lik laia­põh­ja­li­ne koos­töö, vas­tas­ti­ku­ne aus­tus ja usal­dus, see­tõt­tu va­li­ti Peep Kask val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­heks.

„Kah­juks ei ole Peep Kask kaa­sa ai­da­nud koos­töö eden­da­mi­se­le ning Ani­ja val­la ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­se­le,“ mär­gi­vad um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad.

Nad hei­da­vad et­te, et vo­li­ko­gu asee­si­me­he­na on Peep Kask sot­siaal­mee­dias kor­du­valt kri­ti­see­ri­nud ning hal­vus­ta­nud vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se tööd, esi­ta­nud väär­teo kaht­lu­se­ga aval­du­si val­la­va­lit­su­se­le ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le ning vo­li­ko­gu tööd hal­vus­ta­vaid sei­su­koh­ti aja­le­hes Sõ­nu­mi­too­ja.

„Igal ko­da­ni­kul on õi­gus aval­da­da oma ar­va­must, kuid vo­li­ko­gu asee­si­me­he­na on ka ko­hus­tus ta­ga­da vo­li­ko­gu ning ko­mis­jo­ni­de su­juv töö ning jät­ku­suut­lik koos­töö vo­li­ko­gu frakt­sioo­ni­de va­hel. Seo­ses eel­mai­ni­tud te­ge­vus­te­ga on Peep Kask kao­ta­nud usal­du­se, mis on hea koos­töö eel­du­seks,“ leia­vad um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le al­la kir­ju­ta­nud ning tea­ta­vad, et al­ga­ta­vad um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se Peep Ka­se­le kui vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le ning kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­le.

Veel tea­ta­vad um­bu­sal­du­s­aval­du­se­le al­la­kir­ju­ta­nud, et va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus ja Kes­ke­ra­kon­na frakt­sioon vo­li­ko­gus soo­vi­vad jät­ku­valt kaa­sa­ta val­la juh­ti­mis­se vo­li­ko­gu kõi­ki frakt­sioo­ne.

Uus koa­lit­sioon?
Vo­li­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Meie ar­va­tes peaks vo­li­ko­gu asee­si­mees mõt­le­ma vo­li­ko­gu või­ma­li­kult hea­le koos­töö­le, mit­te kül­va­ma usal­da­ma­tust ja kaht­lus­tu­si val­la­va­lit­su­se suh­tes. Va­li­si­me Peep Ka­se asee­si­me­heks heas usus te­ha koos­tööd. Oo­ta­si­me, et ka te­ma soo­vib ühi­se ees­mär­gi ni­mel sa­ma, mit­te ei ot­si sei­nas pra­gu­sid, et neid suu­re­maks kan­gu­ta­da.“

Too­mas Tõ­ni­se li­sas, et Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus soo­vib sel­list val­la­juh­ti­mist, ku­hu on kaa­sa­tud kõik koos­töö­val­mis ini­me­sed, kes on usal­da­ta­vad ning kel­le suh­tes ei peaks kee­gi pead ra­pu­ta­ma ega õl­gu ke­hi­ta­ma: „See ei tä­hen­da, et me ei soo­viks edas­pi­di ke­da­gi kaa­sa­ta, leian, et vo­li­ko­gu kõik liik­med peak­sid val­la aren­gus­se pa­nus­ta­ma.“

Keskf­rakt­sioo­ni juht Jaa­nus Ka­lev kin­ni­tas – kui­gi kesk­frakt­sioo­ni viiest liik­mest kir­ju­ta­sid Peep Ka­se­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se al­ga­ta­mi­se­le al­la vaid kaks, olid kõik viis vo­li­ko­gu asee­si­me­he um­bu­sal­da­mi­se­ga nõus.

Vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask lau­sus Sõnumitoojale, et on Fa­ce­boo­kis ka­hel kor­ral vo­li­ko­gu te­ge­vu­se koh­ta oma ar­va­must aval­da­nud, mit­te ke­da­gi hal­vus­ta­nud: „Kui ma po­le mil­le­ga­gi või kel­le­ga­gi nõus, olen pi­da­nud õi­geks öel­da oma sei­su­koht väl­ja või vaiel­nud, sest krii­ti­ka viib ju eda­si.“

Ta vaid­leb vas­tu süü­dis­tu­se­le, et on val­la­va­lit­su­se suh­tes esi­ta­nud väär­teo­kaht­lu­si: „Olen ai­nult ühe kor­ra pöör­du­nud sel­gu­se saa­mi­seks re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni poo­le – kui kuul­sin, et Keh­ra sot­siaal­ma­jas ela­vad Ani­ja mõi­sa ehi­ta­jad, kuid oma val­la ela­ni­ku­le seal ela­mis­pin­na and­mi­sest keel­du­ti.“

Peep Kask ole­tas, et te­ma um­bu­sal­da­mi­se põh­jus on hoo­pis sel­les, et keel­dus end vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­halt taan­da­mast: „Kes­ke­ra­kond ja va­li­mis­liit pak­ku­sid ka Re­for­mie­ra­kon­na­le koos­tööd, aga mis koos­töö see on, kui äh­var­da­tak­se um­bu­sal­du­se­ga ju­hul, kui ma va­ba­taht­li­kult ei loo­bu ko­hast, mi­da Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus soo­vib en­da­le.“

Se­ni on Ani­ja val­las või­mul va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus, kas ühi­ne aval­dus keskf­rakt­sioo­ni­ga tä­hen­dab uue või­mu­lii­du sün­di?

Too­mas Tõ­ni­se: „Ma ei ni­me­taks se­da koa­lit­sioo­niks, vaid üks­teist aus­ta­vas vai­mus koos­tööks vo­li­ko­gu kõi­ki­de liik­me­te va­hel, kuid ei vä­lis­ta, et li­saks asee­si­me­he va­he­tu­mi­se­le tu­leb vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ses veel muu­tu­si.“

Jaa­nus Ka­lev kom­men­tee­ris: „Kõik on võimalik, ole­me Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se­ga koos ühe va­li­mis­pe­rioo­di val­da edu­kalt juh­ti­nud, mi­nu mee­lest hak­kas vald sel­lel ajal kii­res­ti ja jõud­salt are­ne­ma. Ku­na meil on va­li­mis­lii­du­ga pä­ris pal­ju ühi­seid vaa­te­nur­ki, on mõ­le­ma osa­poo­le taht­mi­ne, et te­kiks uues­ti sar­na­ne koa­lit­sioon. Koos­töö eel­du­seks on kind­las­ti koa­lit­sioo­ni­le­pe. Ku­na ra­ha­kott po­le põh­ja­tu, pea­me kok­ku lep­pi­ma prio­ri­tee­did ja üld­suu­nad, ku­hu lii­gu­me. See an­nab ka val­la­va­lit­su­se­le konk­reet­sed tööü­le­san­ded.“

Umbusaldamine on kavas päevakorda võtta vallavolikogu järgmisel istungil, mis peaks toimuma 17. oktoobril.

Eelmine artikkelEuroo­pa met­sa­sus kas­vab
Järgmine artikkelSaamata jäänud maamaksu kompenseerimisest