AND­REAS IDA­VAIN aasta pa­ri­maks noor­kot­kas

183
Aasta kodutütar REENA REIDLA, aasta kodutütarde noortejuht KRISTO SINIVEE, aasta kaitseliitlane ALFRED HALLIKA,aasta naiskodukaitsja KRSTI RANDLA, aasta noorkotkas ANDREAS IDAVAIN, aasta noorte kotkaste noortejuht RAIGO ÕIGLAS. Foto Markus Sein

Lau­päe­val, 28. jaa­nua­ril tun­nus­ta­ti Tar­tus V Spa kon­ve­rent­si­kes­ku­ses Kait­se­lii­du ning nais- ja noor­teor­ga­ni­sat­sioo­ni­de möö­du­nud aas­tal enim väl­ja paist­nud liik­meid. Tun­nus­tus­ga­la­le olid kut­su­tud ma­le­va­te tub­li­mad kait­se­liit­la­sed, nais­ko­du­kaits­jad, noor­kot­kad ja ko­du­tüt­red. Har­ju ma­le­va pa­ri­ma noor­kot­ka­na osa­les Kuu­sa­lu noor­kot­kas ja aju­ti­ne rüh­ma­juht And­reas Ida­vain, kes kuu­lu­ta­ti ga­lal 2022. aas­ta pa­ri­maks noor­kot­kaks.

Te­da au­ta­sus­ta­sid ja õn­nit­le­sid Noor­te Kot­kas­te pea­va­nem Sil­ver Tamm, kait­se­mi­nis­ter Han­no Pev­kur, Kait­se­lii­du ülem Ri­ho Üh­te­gi ja kait­se­väe ju­ha­ta­ja Mar­tin He­rem.

And­reas Ida­vain sai raa­mi­tud tun­nis­tu­se ning kom­pas­si­ku­ju­li­se ränd­ka­ri­ka, ku­hu on nüüd gra­vee­ri­tud ka te­ma ni­mi. Sel­le­ga koos kin­gi­ti väik­sem ni­me­li­ne ka­ri­kas en­da­le mä­les­tu­seks.

Te­da tut­vus­ta­ti sõ­na­de­ga: „Ta on li­saks kol­man­das­se jär­ku jõud­mi­se­le aren­da­nud end ho­ri­son­taal­selt, omab au­to­ju­hi, luu­ra­ja, sport­la­se, mee­di­ku ja pio­nee­ri os­ku­si. Ta on luu­re­le mi­ne­kuks pa­rim va­lik. Teist sel­list kot­kast Har­ju­maal ei lei­du ja ka Ees­tis peaks ti­ku­tu­le­ga ot­si­ma.“

Tal­lin­na Reaal­koo­li abi­tu­rient And­reas Ida­vain lõ­pe­tas põ­hi­koo­li Kuu­sa­lus ning osa­leb Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te se­ni vä­ga häs­ti võis­tel­nud mees­kon­nas ku­ni su­ve­ni veel mit­mel üle-ees­ti­li­sel võist­lu­sel.

„Ees­märk on te­ha rii­giek­sa­mid edu­kalt ja saa­da sis­se Tal­Tec­hi. Juu­lis lä­hen kait­se­väk­ke ae­ga tee­ni­ma,“ rää­kis ta Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus soo­vib Aeg­vii­du las­teaia ja koo­li lii­ta
Järgmine artikkelAlgas Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te rah­va­hää­le­tus