Al­gas Kuu­sa­lu koo­li korv­pal­li­väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­ne

366
Kuusalu kooli korvpalliväljak.

OÜ Vers­ton Ehi­tus alus­tas val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel käe­s-
o­le­val nä­da­lal Kuu­sa­lu koo­li korv­pal­li­väl­ja­ku üm­be­re­hi­ta­mist mul­tis­por­di­väl­ja­kuks. Es­malt ala as­fal­tee­ri­ti, sel­le­le pan­nak­se spet­siaal­ne plas­tik­ka­te. Edas­pi­di saab väl­ja­kul män­gi­da pea­le korv­pal­li ka kä­si­pal­li, võrk­pal­li, jalg­pal­li, ten­nist, tal­vel ra­ja­da ui­su­väl­jak. Val­la­va­lit­sus sai sel­leks Lea­de­ri-prog­ram­mist MTÜ Aren­dus­ko­da kau­du 27 830,19 eu­rot, val­la oma­osa­lus on 18 753,81 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 46 584 eu­rot. Sport­män­gu­deks tar­vi­li­ku in­ven­ta­ri­ga va­rus­tab väl­ja­ku Spor­dia­ree­nid OÜ. Vers­ton Ehi­tu­se pro­jek­ti­juht on Ma­rek Aun, kes ko­ha­li­ku ela­ni­ku ja lap­se­va­ne­ma­na kom­men­tee­rib, tal on hea meel, et amor­ti­see­ru­nud korv­pal­li-p­lats saab lõ­puks uue hin­ga­mi­se, te­kib juur­de kaa­saeg­seid spor­ti­mis­või­ma­lu­si. Te­ma sõ­nul on noor­te spor­di toe­ta­mi­ne ol­nud Vers­to­ni­le sü­da­mea­si, aas­taid on toe­ta­tud Pai­de Lin­na­mees­kon­da ja klu­bi noor­te­tööd. Kuu­sa­lu mul­tis­por­di­väl­jak peab val­mi­ma juu­ni­kuuks.

Eelmine artikkelHea Tu­ju Es­mas­päev osa­les vir­tuaal­ses ühis­laul­mi­ses
Järgmine artikkelVi­lan­dert soo­vib Aru­kü­la lii­ni kär­pi­da