Ala­ve­re koo­li ja las­teaia liit­mi­ne lük­kub eda­si

33
Alavere koolimaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis nel­ja­päe­val, 21. märt­sil kuu ae­ga va­rem vas­tu võe­tud ot­sust Ala­ve­re las­teaia ja põ­hi­koo­li ühen­da­mi­se koh­ta. Va­ra­se­ma ot­su­se jär­gi oleks ha­ri­du­sa­su­tu­sed lii­de­tud ala­tes 1. au­gus­tist, ot­su­se muu­da­tu­se­ga lü­ka­ti see kuu võr­ra eda­si, 1. sep­temb­ri­le. Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lemi sõ­nul sel­gus, et ühen­da­su­tu­se­le tu­leb taot­le­da koo­lieel­se las­tea­su­tu­se koo­li­tus­lu­ba. „Sel­leks on va­ja kok­ku pan­na üs­na ma­hu­kas hulk do­ku­men­te. Ole­me ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le koo­li­tus­loa taot­lu­se esi­ta­mi­seks koos­ta­nud uue õp­pe­ka­va ja põ­hi­mää­ru­se, saa­nud va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed pääs­tea­me­tilt ja ter­vi­se­ame­tilt. Koo­li­tus­loa taot­lu­se pea­me esi­ta­ma hil­je­malt 1. ap­ril­lil.“ Sel­lest ala­tes on koo­li­tus­loa saa­mi­seks ae­ga kaks kuud: „See tä­hen­dab, kui mi­nis­tee­rium hil­je­malt mai­kuu lõ­puks mei­le koo­li­tus­lu­ba ei väl­jas­ta­ta, ei saa käes­ole­val aas­tal Ala­ve­re koo­li ja las­teae­da lii­ta. Siis on või­ma­lus, kas lii­tu­mi­sest loo­bu­da või lü­ka­ta ühe õp­peaas­ta võr­ra eda­si. Olen prae­gu­se in­fo põh­jal siis­ki vä­he­malt 98prot­sen­di­li­selt kin­del, et saa­me koo­li­tus­loa õi­geaeg­selt ja 1. sep­temb­ril alus­ta­vad Mõm­mi­la las­te­aed ja põ­hi­kool ühiselt Ala­ve­re las­te­aed-põ­hi­koo­li­na.“

Eelmine artikkelMärt­si­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­hetk Kuu­sa­lus ja Lok­sal
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab taas orien­tee­ru­mis­män­gu