Ala­ve­re ja Pi­ka­ve­re tu­ruõh­tu­d võivad laieneda Aeg­vii­tu

2357
Ala­ve­re ja Pi­ka­ve­re kau­ba­koh­tu­mis­te kor­ral­da­jad RE­NE TRU­BER ja IND­REK MAT­LA.

Äs­ja ka­heaas­ta­seks saa­nud Ala­ve­re tu­ruõh­tud toi­mu­vad nüüd­sest ko­ha­li­ku poe uue­ne­nud park­las.

Kaks aas­tat ta­ga­si hak­kas Ala­ve­res elav Ind­rek Mat­la koos Ki­vi­loo ta­lu­pi­da­ja Re­ne Tru­be­ri­ga OTT ees­ku­jul kor­ral­da­ma Ala­ve­res tu­ruõh­tuid. Pea­mi­selt ta­lu­kau­ba müü­jad kut­su­ti kaks kor­da kuus kok­ku rah­va­ma­ja juur­de, kus oli park­la ja val­gus­tus. Nüüd on Ala­ve­re kau­ba­koh­tu­mi­sed uues ko­has – kaup­lu­se juu­res, kus hil­jaae­gu val­mis kor­ra­lik park­la.

Poe juur­de kutsuti kaup­le­ma ju­ba va­rem, kuid meeste sõnul oli nende seisukoht, et tu­ruõh­tud ko­li­vad poe juur­de, kui seal on tin­gi­mu­sed pa­re­mad. Tä­na­vu sai OÜ Ala­ve­re Pood Lea­der-prog­ram­mist 30 000 eu­rot toe­tust ja poe juur­de tehti kor­ra­lik as­fal­tee­ri­tud park­la.

Kaupluse omanik Jaanus Kalev: „See mõ­te oli meil ju­ba am­mu, sest ini­me­sed ta­ha­vad au­to­ga poe et­te saa­da, kuid poee­si­ne oli po­ri­mül­gas.“

Ta kin­ni­tas, et kau­ba­koh­tu­mis­test poe­le kon­ku­rent­si ei kar­da, pi­gem vas­tu­pi­di: „See on win-win olu­kord – kui te­ha mi­da­gi koos, või­da­vad mõ­le­mad. As­tu­takse kau­ba­koh­tu­mi­selt lä­bi ja ehk lä­heb sealt li­ha ost­ma tul­nud ini­me­ne ka poo­di pe­su­pulb­rit ost­ma.“

Esial­gu pole tu­ruõh­tu­te toi­mu­mis­ko­has tä­na­va­val­gus­tust, müü­jad tu­le­vad  oma val­gus­ti­te­ga, va­ja­du­sel saa­vad voo­lu poe­hoo­nest. Eel­tööd tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­seks teh­ti park­la as­fal­tee­ri­mi­se ajal ära, Jaa­nus Ka­lev aval­das loo­tust, et sel­le väl­ja ehi­ta­mi­seks lei­tak­se ra­ha val­laee­lar­vest.

Pü­si­vad müü­jad

Ind­rek Mat­la ja Re­ne Tru­ber võrd­le­vad kaks aas­tat ta­ga­si kau­ba­koh­tu­mis­te alus­ta­mist tund­ma­tus ko­has vet­te hüp­pa­mi­se­ga ning pea­vad imeks, et nii väi­ke­ses ko­has, kui on Ala­ve­re, on sel­li­ne kau­baõh­tu edu­kalt toi­mi­nud. Ja mit­te ai­nult seal – Ala­ve­rest mõ­ned kuud hil­jem hak­ka­sid seal­sed müü­jad käi­ma ka Pi­ka­ve­res. Kau­ba­koh­tu­mi­sed on toi­mu­nud ena­mas­ti kaks kor­da kuus tei­si­päe­va õh­tu­ti, kel­la 18st Ala­ve­res, sealt sõi­da­vad müü­jad kel­la19ks eda­si Pi­ka­ver­re.

Kaup­le­mi­ne on ta­su­ta. Meie müü­ja­te käest ra­ha ei võ­ta, ole­me tä­nu­li­kud, et nad üld­se ko­hal käi­vad, mär­gib Ind­rek Mat­la. Kaup­le­ja­te hoid­mi­seks on tu­ruõh­tu­te or­ga­ni­see­ri­ja­tel ka ree­gel, et pea­mis­te kau­ba­grup­pi­de müü­jaid lu­ba­tak­se sin­na vaid üks.

„Kui os­te­tak­se näi­teks 100 eu­ro eest ka­la ja ko­hal on kaks müü­jat, tee­nib kumb­ki um­bes 50 eu­rot – see tä­hen­dab, et kum­mal­gi ei ta­su siin käia,“ põh­jen­dab Ind­rek Mat­la.

Ta li­sab, et il­ma ka­la­ta tur­gu ei oleks ning nen­de ka­la­müü­ja, kes sõi­dab ko­ha­le Viim­sist, tu­leb kor­ra­li­ku va­li­ku­ga, kus on um­bes 20 eri sor­ti ka­la. Põ­hi­te­gi­ja­te­na ni­me­tab ta veel suit­su­li­ha­müü­jat, kes tu­leb Ko­hi­last, lei­va ja se­pi­ku­müü­jat Kuu­sa­lu val­last, kon­diit­ri­too­de­te müü­ja tu­leb Tal­lin­nast, ter­vi­se­joo­ki­de müü­ja Rae val­last. Re­ne Tru­ber müüb oma ta­lu pii­ma ja köö­gi­vil­ja In­dur-Too­mas Tal­kop Pik­valt müüb mett, Vai­ke Väl­ja­ta­ga Roo­kü­last ha­pu­kap­sast, Hel­ve Vaar­mann Ala­ve­rest käib aeg-ajalt aia­saa­du­si müü­mas. Ka­he aas­ta jook­sul on kaup­le­jaid ol­nud veel­gi, kuid mõ­ned on te­ge­vu­se lõ­pe­ta­nud, mõ­ne kau­ba jaoks po­le ol­nud pii­sa­valt ost­jaid.

Me­hed kin­ni­ta­vad, et olu­li­ne on kva­li­teet – keh­va kau­pa teist kor­da enam ei os­te­ta. Nad on pi­da­nud lä­bi­rää­ki­mi­si ka värs­ke li­ha ning sus­hi­müü­ja­te­ga ning on val­mis koos­tööks ka teis­te kaup­le­ja­te­ga.

Kum­mas­ki kü­las
ku­ni 100 ost­jat

Ala­ve­res käib kau­ba­koh­tu­mis­tel kesk­mi­selt 60-100 ini­mest, keh­va il­ma kor­ral vei­di vä­hem. Pü­sik­lien­te on um­bes 50, li­gi­kau­du 30 neid, kes käi­vad mõ­ni­kord, su­ve­l li­san­du­vad su­vi­ta­jad. Ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li juu­res on pa­ri­ma­tel päe­va­del ost­jaid ku­ni 100.

„Eel­mi­sel kor­ral sai ül­la­ta­valt rut­tu ot­sa värs­ke kar­tul. Ela­me maal, aga kui Ala­ve­rest ära sõit­si­me, pi­di­me en­ne Re­ne juu­rest Ki­vi­loolt mi­ne­ma kar­tu­lit too­ma, et Pi­ka­ve­res ka oleks müüa,“ ju­tus­tab Ind­rek Mat­la.

Et kõi­gi­le kau­pa ja­guks, soo­vi­ta­vad me­hed se­da et­te tel­li­da kas Ala­ve­re tu­ruõh­tu Fa­ce­boo­ki le­he kau­du või ot­se müü­jalt.

Ind­rek Mat­la­le ja Re­ne Tru­be­ri­le on teh­tud et­te­pa­nek laie­ne­da kau­ba­koh­tu­mis­te­ga ka Rae val­da Vai­ta. Se­ni on  jää­nud so­bi­va ko­ha ta­ha. Li­saks tu­leks lei­da ko­ha­lik, kes or­ga­ni­see­rib ja in­fot ja­gab. Na­gu on Pi­ka­ve­res Ali­ce Suur­kuusk, kes ajab seal­se rah­va kok­ku, üt­le­vad nad. Ku­na Ani­ja ja Aeg­vii­du ühi­ne­vad, on nad mõel­nud ka Aeg­vii­tu laie­ne­mi­se­le.

„Kui­gi tean, et näi­teks Las­na­mäel pan­nak­se ta­lu­kau­ba­müü­gi­koh­ti kin­ni, siis maal, eel­kõi­ge nii­su­gus­tes ma­ga­la-asu­la­tes on neid just va­ja, kaup­lu­sed jää­vad maal ju jär­jest lah­je­maks,“ tõ­deb Re­ne Tru­ber.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­ma au­to jõu­dis del­fis­se
Järgmine artikkelKoha­li­ke toot­ja­te jaoks val­mis uus Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gis