ALA­RI AMEL­JUŠEN­KO-SAND­RA KAL­LAS Figu­retist pää­se­vad MMi­le

3120
Fi­gu­re­ti esi­paar ALA­RI AMEL­JUŠEN­KO ja SAND­RA KAL­LAS. Ruk­ki­lill Sand­ra Kal­la­se klei­dil on tree­ne­ri idee, see trü­ki­ti Keh­ras, Ekar-Trü­kis ta­su­ta. Fo­to Fo­to­sioon Fo­tos­tuu­dio

25. märt­sil Jü­ris toi­mu­nud stan­dard­tant­su­de Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel võit­sid Ala­ri Amel­jušen­ko ja Sand­ra Kal­las tant­suk­lu­bist Fi­gu­ret juu­nior 2 va­nu­se­rüh­mas hõ­be­me­da­li.
Juu­nior 2 va­nu­ses võist­le­vad 14-15aas­ta­sed tant­si­jad. Sel­lest va­nu­sest ala­tes pee­tak­se maail­ma­meist­ri­võist­lu­si, kus saa­vad igast rii­gist osa­le­da kaks tant­su­paa­ri. Ka Fi­gu­re­ti tant­su­paar sai õi­gu­se osa­le­da sep­temb­ri­kuus Bra­tis­la­vas toi­mu­val MMil. Ala­ri Amel­jušen­ko elab Raa­si­ku val­las ja õpib Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­lis, Kuu­sa­lu val­last Pe­da­sa­pealt pä­rit Sand­ra Kal­las Tal­lin­nas Roc­ca al Ma­re koo­lis. Koos tant­si­vad nad teist aas­tat ning on võit­nud ka maail­ma­ka­ri­ka etap­pe, näi­teks Tür­gis ja Pa­rii­sis.
„Nad on vä­ga häs­ti so­biv paar. Ku­na tipp­ta­se­mel tant­si­mi­seks tu­leb kaa­sa­ta pa­ri­maid tree­ne­reid, tee­me koos­tööd Lee­du tree­ne­ri­te­ga, Ala­ri soo­vil ole­me koos­töö­le mee­li­ta­nud ka ühe tree­ne­ri Ser­biast,“ üt­les Ees­ti juu­nio­ri­de hõ­be­me­da­li võit­nud paa­ri tree­ner, Ala­ri Amel­jušen­ko ema He­ret Amel­jušen­ko.
Ta on vä­ga tä­nu­lik Aru­kü­la põ­hi­koo­li­le: „Koo­li toe­tu­se­ta sel­list tu­le­must ei tu­leks, on ol­dud üli­malt vas­tu­tu­le­li­kud, kui meil on ol­nud va­ja näi­teks nä­da­la­va­he­tu­sel tree­ni­da.“
Möö­du­nud lau­päe­val, 15. ap­ril­lil kor­ral­das Fi­gu­ret Keh­ra spor­di­hoo­nes Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te etap­pi D-ja va­ba­klas­si­le ning tra­dit­sioo­ni­li­se Ke­vad­bal­li. Ka seal läks Ala­ri Amel­jušen­kol-Sand­ra Kal­la­sel häs­ti – nad võit­sid stan­dard­tant­su­des kuld­me­da­li ning la­di­na-ameer­ka tant­su­des pronk­si. Fi­gu­re­ti tant­si­ja­test saa­vu­tas 3. ko­ha ka Raa­si­ku tant­su­paar Vai­ko Vil­liam Tuul ja Elii­se Re­ti Rah­nu stan­dard­tant­su­des.
D-klas­si ka­ri­kae­ta­pil said Fi­gu­re­ti tant­si­jad Ni­ko­lai Na­za­ruk ja Vio­let­ta Na­za­ruk Keh­rast stan­dard­tant­su­des 2. ja la­di­na-amee­ri­ka tant­su­des 3 ko­ha. Ke­vad­bal­li esi­ko­ha jät­sid ko­duk­lu­bi­le noor­te C-klas­si stan­dard­tant­su­des tal­lin­la­ne Rai­ner Lei­nus ja Ke­ri­lin Mänd Keh­rast, 3. ko­ha saa­vu­ta­sid Kert Kuul­ma Aru­kü­last ja Si­mo­ne Hal­lin­gu Viim­sist.
Kok­ku osa­lesid ka­ri­kae­ta­pil li­gi 200 tant­su­paa­ri üle Ees­ti, neid hin­da­sid li­saks ko­ha­li­ke­le ka koh­tu­ni­kud Lee­dust.

Eelmine artikkelAru­kü­la on vii­ma­seid suu­re­maid asu­laid väl­jae­hi­ta­ma­ta vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu­ga
Järgmine artikkelAru­kü­las oli Ida-Har­ju suu­rim noor­te lau­lu- ja tant­su­peo lõk­kepidu