AIDI GER­DE TUISK ko­ha­neb His­paa­nias pro­fis­port­la­se elu­ga

287
AI­DI GER­DE TUISK võist­leb 2021. aas­tal His­paa­nia jalg­rat­tas­por­dik­lu­bi Enei­cat-RBH Glo­ba­li vär­vi­des. Fo­to era­ko­gust

Ai­di Ger­de Tuisk rää­kis, et ta­hab spor­di­te­ge­mi­se kõr­valt ke­va­del kind­las­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­da.

Möö­du­nud aas­ta lõ­pul His­paa­nia jalg­rat­tas­por­dik­lu­bi­ga Enei­cat-RBH Glo­bal le­pin­gu sõl­mi­nud abiturient sea­dis end jaa­nua­ri lõ­pus sis­se võist­kon­na pea­kor­te­ris Leó­nis, mis asub pea­lin­nast Mad­ri­dist 340 ki­lo­meet­ri pik­ku­se au­to­sõi­du­tee kau­gu­sel.

Eest­lan­na on üks 14 võist­kon­na­liik­mest, pea­le ko­ha­li­ke rat­tu­ri­te kuu­lub klu­bis­se Lä­ti, Ve­ne­maa, Uk­rai­na, Suurb­ri­tan­nia, Kree­ka ja Meh­hi­ko sport­la­si: „Vas­tu võe­ti mind sõb­ra­li­kult, klu­bi­kaas­la­sed on rõõm­sad ja meel­di­vad. Meil on üh­te­hoi­dev grupp. Suht­len teis­te­ga ing­li­se kee­les. Vä­lis­rii­ki­de rat­tu­rid, kes on siin kauem ol­nud, rää­gi­vad ka his­paa­nia kee­les. Püüan sa­mu­ti ko­ha­lik­ku keelt õp­pi­da.”

Jalg­rat­tu­rid ela­vad Asun­cio­ni üli­koo­li hoo­nes: „Ole­me ka­he-kol­me­ke­si toas, mi­nu toa­kaas­la­ne on itaal­lan­na Ni­co­la D’Agos­tin. Klu­bi poolt on toit­lus­ta­mi­ne, fü­sio­te­raa­pia tee­nus ja mas­saaž.”

Elu­kut­se­li­se sport­la­se päe­va­ka­va on liht­ne – tree­ni­mi­ne, söö­mi­ne ja ma­ga­mi­ne: „Päe­vad möö­du­vad na­gu ta­va­li­ses laag­ris. Ära­tu­se­le järg­neb hom­mi­ku­söök, tree­ning al­gab kel­la 11 pai­ku, seejärel pe­se­mi­ne ja lõu­na­söök. Um­bes kel­la nel­ja­ni ku­lub aeg tree­nin­gu­le. Siis puh­kan ja te­ge­len koo­liõp­pe­ga.”

Har­ju­mi­ne ka uue tree­ne­ri­ga
Hi­lis­sü­gi­sest ala­tes ju­hen­dab Ai­di Ger­de Tuis­ku Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mi tree­ner And­ri Le­be­dev. Te­ma viis aas­tat kest­nud koos­töö spor­dik­lu­bi CFC tree­ne­ri And­ré Adu­so­ni­ga ku­ju­nes edu­kaks. Möö­du­nud su­vel või­tis rattur gru­pi­sõi­dus oma esi­me­se täis­kas­va­nu­te Ees­ti meist­ri tiit­li.

Ees­ti Jalg­rat­tu­ri­te Lii­du pea­sek­re­tä­ri Ur­mas Karl­so­ni hin­nan­gul on möö­du­nud aas­tal Ees­ti pa­ri­maks juu­nio­ri­de klas­si rat­tu­riks va­li­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rien­di sport­lik areng ol­nud üht­la­ne, järs­ku­de tõu­su­de ja lan­gus­te­ta: „See on hea näi­ta­ja. Vä­ga olu­li­ne on nüüd as­tu­da järg­mi­ne samm aren­gu­re­de­lil, se­da või­mal­dab tal tree­ni­mi­ne vä­lis­maa pro­fi-k­lu­bis sa­ma­su­gus­te või­me­te­ga rat­tu­ri­te kes­kel. On hea, kui noors­port­la­sel on si­hid sil­me ees ja ta nen­de poo­le ta­sa­pi­si lii­gub.”

And­ri Le­be­de­vi sõ­nul are­nes Ai­di Ger­de Tuisk noor­te- ja juu­nio­ri­de klas­sis jõud­salt: „Tal on hea sp­rin­di­kii­rus, mi­da ei to­hi lii­ga suu­re sõi­du­ma­hu­ga ära rik­ku­da. Kui las­tes­por­dis tu­leb ai­da­ta nõr­ge­maid kül­gi tu­ge­va­maks, siis pro­fis­por­dis peab tree­ni­ma tu­ge­vaid oma­du­si veel tu­ge­va­maks.”

Leó­nis vee­de­tud li­gi nel­ja nä­da­la jook­sul vän­tas Ai­di Ger­de Tuisk üle 2000 ki­lo­meet­ri. Möö­du­nud nä­da­lal jät­kas ta har­ju­ta­mist Va­len­cia maa­kon­na väi­ke­lin­nas Oli­vas Va­he­me­re ran­ni­ku ää­res: „Veeb­rua­ri võist­lu­sed jäe­ti ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu ära ja tei­sed klu­bi­kaas­la­sed läk­sid ko­ju. Tu­lin Oli­vas­se, kus har­ju­ta­vad mu pi­kaa­ja­li­se ko­duk­lu­bi CFC rat­tu­rid. Siin olen lä­bi­nud peaae­gu 1000 ki­lo­meet­rit ja vars­ti saab 3000 täis. Ku­na­gi va­rem po­le ma tal­vel nii pal­ju rat­ta­ga sõit­nud.”

And­ri Le­be­de­vi sõ­nul tõu­seb hoo­lea­lu­se tree­nin­gu­koor­mus järk-jär­gult: „Möö­du­nud hoo­ajal sõi­tis Ai­di Ger­de vei­di üle 12 000 ki­lo­meet­ri. Tippk­las­si nais­rat­tu­ri­te aas­ta­maht on 20 000 ki­lo­meet­rit ja roh­kem. Lii­gu­me sel­les suu­nas, aga hoia­me kii­rust. Te­ma tree­nin­gu­te aja­li­ne kes­tus po­le olu­li­selt kas­va­nud, va­rem ka­su­ta­ti et­te­val­mis­tu­ses ka tei­si va­hen­deid.”

And­ri Le­be­dev hin­dab tree­nin­gu­koor­must jalg­rat­ta­le pai­gal­da­tud võim­su­se mõõt­ja po­wer­me­te­ri jär­gi. Sport­la­ne laeb tree­ning­töö ar­vu­ti abil vir­tuaal­kesk­kon­da ehk pil­ves­se, mi­da see­jä­rel koos tree­ne­ri­ga ana­lüü­si­vad. „Ta­ga­si­si­de on vä­ga olu­li­ne,” sõ­nas ju­hen­da­ja.

Ai­di Ger­de Tuisk on uue elu­rüt­mi­ga ko­ha­ne­nud: „Klu­bi juht­kond lu­bab har­ju­ta­da oma tree­ne­ri koos­ta­tud plaa­ni jär­gi, lii­ga ma en­da­le ei tee. Ühi­ta­me klu­bi­kaas­las­te­ga üks­tei­se tree­nin­guid, et saak­si­me koos sõi­ta ja kõi­gil oleks hea. Mu kõi­ge pi­kem tree­ning Leó­nis kes­tis ne­li ja pool tun­di, üld­ju­hul olen har­ju­ta­nud kolm tun­di päe­vas.”

En­ne ära­sõi­tu His­paa­nias­se kü­las­tas Ai­di Ger­de Tuisk koos isa­ga esi­mest tree­ne­rit Kai­do Laa­si, kin­ki­des tal­le raa­mi­tud ja klaa­si­ga kae­tud Ees­ti meist­ri sär­gi. Raa­mi va­sak­pool­ses alu­mi­ses nur­gas on 2011. aas­tal teh­tud fo­to, kus tree­ner an­dis tal­le vii­ma­seid ju­hi­seid en­ne maas­ti­ku­rat­ta­võist­lust Kõr­ve­maal.

Kuu­sa­lu vald pa­ni õla al­la
Kuu­sa­lu vald toe­tas rah­vus­va­he­li­se­le tipp­ta­se­me­le pür­gi­vat pers­pek­tii­vi­kat noor­rat­tu­rit edu­ku­se eest 1000 eu­ro­ga. Pea­le sel­le pa­ni vald õla al­la ka an­de­ka­te noors­port­las­te et­te­val­mis­tu­se­le – spor­dik­lu­bi­le CFC eral­da­tud 1100 eu­rot on ka­he pea­le väl­ja tee­ni­nud Ai­di Ger­de Tuisk ja Ees­ti juu­nio­ri­de koon­dis­se kuu­lu­nud Ar­tur Kupp.

Es­mas­päe­val, 1. märt­sil sai Ai­di Ger­de Tuisk 19aas­ta­seks. Te­ma Fa­ce­boo­ki fän­ni­le­he­le saa­de­ti õn­nit­lu­si. Õh­tul sõi ta koos spor­dik­lu­bi CFC rat­tu­ri­te­ga tor­ti. Peaae­gu iga päev he­lis­tab ta ko­ju: „Va­ne­mad on toe­ta­nud mi­nu spor­di­te­ge­mist vä­ga pal­ju, see on vä­ga olu­li­ne.”

Eelmine artikkelAND­RUS NI­LISK: „Te­ge­le­me ava­li­ke bus­si­lii­ni­de uu­te ve­da­ja­te han­ge­te­ga.“
Järgmine artikkelPro­jek­ti­kon­kurss Raa­si­ku val­la noor­te­le