AI­DI GER­DE TUISK või­tis Ees­ti MV hõ­be­me­da­li

817

KAI­DO LAAS

5. au­gus­til sel­gi­ta­ti Ote­pääl Sih­va-Aru­la-Pü­ha­jär­ve 16,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel rin­gil Ees­ti noor­te­meist­rid maan­tee gru­pi­sõi­tu­des. N16 va­nu­sek­las­si nei­du­de ka­he­rin­gi­li­se mä­gi­se või­du­sõi­du lõ­pe­tas CFC Spor­dik­lu­bi esin­dav Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Ai­di Ger­de Tuisk gru­pi­fi­nišis 20 võist­le­ja seas hõ­be­me­da­li­ga.

Ku­ni 14aas­tas­te pois­te võist­lu­se lõ­pe­tas Joo­nas La­tik Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 24. ko­ha­ga, eri­loa­ga võist­le­ma lu­ba­tud  M12 pois­test sai And­reas Vil­bas­te 29. ko­ha, ol­les 2007. aas­tal sün­di­nud pois­test pa­rim, ning Kris­to La­tik 31. ko­ha, te­ma oli 2006. aas­tal sün­di­nud pois­test nel­jas.

11. au­gus­til toi­mu­nud Es­to­nian Cup sar­ja Hau­ka rat­ta­ma­ra­to­nil Ants­las said M10 klas­si poi­sid Mar­kus Alek­san­der Saar ja Her­len Ka­jo Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 4 staa­dio­ni­rin­gi sõi­dus vas­ta­valt 2. ja 3. ko­ha, M8 pois­te 2rin­gi­li­se sõi­du või­tis Georg Sa­lu­puu. 20 km pik­ku­se­ pool­ma­ra­to­ni­ lõpetas Joo­nas La­tik 113 star­ti­nu seas 15. ko­ha­ga, M14 pois­test sai ta 7. ko­ha.

14.-15. au­gus­til CFC Spo­di-k­lu­bi noor­te­tuu­ril  star­tis 119 noor­rat­tu­rit Ees­tist, Soo­mest ja Lä­tist. Eral­di võist­le­sid M12 ja M14 poi­sid-tüd­ru­kud. Esi­me­sel päe­val sõi­de­ti Tal­lin­na Lau­lu­väl­ja­kul kaks etap­pi. M12 pois­te 2 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel pro­loo­gil sai And­reas Vil­bas­te 66 star­ti­nu seas 4. ko­ha, Mar­kus Alek­san­der Saar ja Kris­to La­tik lõ­pe­ta­sid 10. ja 11. ko­ha­ga. 11 võist­kon­na seas saa­di mees­kond­lik 3. koht.

Kok­ku star­tis noor­te­tuu­ril Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 11 pois­si. Tei­se päe­va lõ­puks Ko­lul, kus sõi­de­ti vih­ma­ga gru­pi­sõi­dud ja 4ki­lo­meet­ri­ne eral­dis­tar­di sõit, sai And­reas Vil­bas­te kok­ku­võt­tes 11. ko­ha, ol­les 2007. aas­ta pois­test tei­ne. Kris­to La­tik lõ­pe­tas tuu­ri 12. ko­ha­ga, 13. ko­ha saa­nud Mar­kus Alek­san­der Saar oli pa­rim M10 klas­si poiss, 30. lõ­pe­ta­nud Georg Sa­lu­puu oli tuu­ri pa­rim noor­võist­le­ja. Mees­kond­li­kult sai Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi 4. ko­ha.

Pä­rast tuu­ri lõp­pu va­he­ta­ti Kuu­sa­lus maan­tee­rat­tad maas­ti­ku­ra­tas­te vas­tu ja 11 pois­si sõit­sid Pi­ri­ta­le Ško­da kol­ma­päe­va­ku 10. eta­pi­le, kus And­reas Vil­bas­te, Kris­to La­tik ja Mau­ro Erik Saar said M12 klas­sis kol­mik­või­du. M10 pois­test sai Mar­kus Alek­san­der Saar 2. ko­ha ja M14 pois­test Joo­nas La­tik 3. ko­ha.

Eelmine artikkelKiiu Soo­ne uus juht REIN RÄT­SEP: „Jät­ka­me koos­tööd ko­gu­kon­na­ga.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis AH, MI­NE MOH­NI!