Aeg­vii­tu ale­vi­selts?

13

Aeg­vii­dus toi­mu­nud ko­gu­kon­na vest­lus­rin­gis osa­le­nud tõ­de­sid, et sar­na­selt külades loodud kü­la­selt­si­de­le on Aeg­vii­tu va­ja ela­nik­ke ühen­da­vat ale­vi­selt­si. Es­ma­kord­selt rää­gi­ti sel­lest sü­da­su­vel toi­mu­nud ale­vi­rah­va üld­koo­so­le­kul. Siis oli mõ­te pal­ju­de­le veel võõ­ras, soo­vi­ti jä­re­le­mõt­le­mi­se­ga.

Nüüd tõ­deb idee üks al­ga­ta­jaid, rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja, et on ju­ba ar­ves­ta­tav grupp ini­me­si, kes tun­ne­vad, ko­gu­kond­lik selts on va­ja­lik, kuid va­ja­vad veel vei­di in­fot, kui­das sel­le loo­mi­se­ga eda­si min­na ning mil­li­sed ko­hus­tu­sed selt­si te­ge­mi­se­ga kaas­ne­vad. Ta mär­kis, ku­na pä­rast liit­mi­si on val­lad jär­jest suu­re­mad, tu­leb ka ini­mes­tel en­dil oma kodukoha eest roh­kem seis­ta. See ei tä­hen­da pidevat val­ve­so­le­kut, pi­gem eel­dab mõist­mist, et ühi­selt on või­ma­lik muu­ta oma elu­kesk­kond samm-sam­mult just sel­li­seks, na­gu ko­gu­kond va­jab ja soo­vib.

Eelmine artikkelAru­kü­la las­teaia di­rek­tor MAR­JU MÄN­NIK­SAAR: „Ma ei hak­ka muut­ma mi­da­gi, mis töö­tab häs­ti.“
Järgmine artikkelAni­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht on TII­NA SI­LEM