Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo on val­mis

2745
Aeg­vii­tu 150 aas­tat ta­ga­si valminud ve­du­ri­de­poo ehi­ta­ti üm­ber ter­vi­ses­por­di­kes­ku­seks. Foto Enn Pung

Aeg­vii­du en­di­sest ve­du­ri­de­poost üm­be­r e­hi­ta­tud ter­vi­ses­por­di­kes­ku­sest saab ha­ka­tak­se lae­nu­ta­ma spor­di­tar­beid, pä­rast spor­ti­mist pes­ta ja sau­nas käia.

Eel­mi­sel nä­da­lal väl­jas­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus ka­su­tus­loa Aeg­vii­du 150aas­ta­sest ve­du­ri­de­poost üm­be­r e­hi­ta­tud ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se­le, mil­le pro­jek­tee­ri­mi­ne ja ehi­ta­mi­ne mak­sid kok­ku 959 576 eu­rot. Sel­lest 747 771 eu­rot eral­das 2017. aas­tal EAS piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­mest, val­la omao­sa­lus koos pro­jek­ti tel­li­mi­se­ga oli li­gi 212 000 eu­rot. Ehi­tus al­gas mul­lu au­gus­tis, han­ke või­tis OÜ Va­na­lin­na Ehi­tus.

„Va­nast hoo­nest jäid al­les vaid vä­lis­müü­rid, kõik üle­jää­nu sai üm­ber teh­tud, hoo­ne lam­mu­ta­ti seest täies­ti tüh­jaks,“ üt­les Ani­ja abi­val­la­va­nem Enn Pung.

Ob­jek­ti­juht Kert Kao­kü­la Va­na­lin­na Ehi­tu­sest li­sas, et ku­na­gi­sest ve­du­ri­de­poost, mis on ar­hi­tek­tuu­ri­mä­les­ti­se­na muin­sus­kait­se all, jäid al­les pea­mi­selt vaid kaar­sil­lu­sed, korst­nad, kont­ra­fors­sid ning kand­vad sei­nad: „Võt­si­me ma­ha ka­tu­se, kae­va­si­me põ­ran­dat na­tu­ke sü­ga­va­maks. Avas­ta­si­me tun­ne­li, mis oli ot­sast val­gus­ta­tud. Al­gu­ses oli se­da nä­ha väi­ke jupp, aga kui hak­ka­si­me lah­ti kae­va­ma, oli ül­la­tus, et see oli ko­gu hoo­ne ula­tu­ses. Oli pä­ris häs­ti säi­li­nud, ai­nult kin­ni ae­tud.“

Ar­ves­ta­des hoo­ne va­nust olid ki­vi­sei­nad Kert Kao­kü­la hin­nan­gul heas sei­su­kor­ras. Ehi­ta­jad pu­has­ta­sid, kroh­vi­sid ja vär­vi­sid ki­vi­sei­nu, kaa­ra­ken­del too­di väl­ja tel­lis­ki­vi­fak­tuur, va­na eter­niit­ka­tus asen­da­ti valtsp­lekk-ka­tu­se­ga. Osa­li­selt tõs­te­ti ka­tus kõr­ge­ma­le, et ma­hu­ta­da hoo­nes­se kol­mas kor­rus.

Val­mi­nud kes­ku­se esi­me­sel kor­ru­sel on in­fo ja spor­di­va­rus­tu­se lae­nu­tus­saal ka­he elekt­roo­ni­li­se in­fo­kios­ki­ga, mil­lest saab in­fot puh­ke­koh­ta­de, ter­vi­se- ja mat­ka­ra­da­de ning ka ron­gi­de sõi­dup­laa­ni­de koh­ta. Eral­di in­fo­kiosk on sel­leks, et kes­ku­se hal­da­ja saaks edas­ta­da kü­las­ta­jai­le va­ja­lik­ku tea­vet või rek­laa­mi. Esi­me­sel kor­ru­sel on veel 20 pa­ki­hoiu­kap­pi, kaks ka­bi­net­ti, in­va­tua­lett ja teh­no­ruu­mid küt­te- ja ven­ti­lat­sioo­ni­sead­me­te­ga. Ka­bi­ne­tid on Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te jaoks – ühes ruu­mis hak­kab ela­nik­ke tee­nin­da­ma Aeg­vii­du piir­kon­na sot­siaal­töö­ta­ja, tei­ses val­la­va­lit­su­se üle­jää­nud töö­ta­jad, kes mõ­nel päe­val nä­da­las on Aeg­vii­dus.

Tei­sel kor­ru­sel on mees­te- ja nais­te riie­tus­ruu­mid, pe­su­ruu­mid, sau­nad. Kum­mas­ki riie­tus­ruu­mis on 36 riie­te­kap­pi. Sau­nad on mõel­dud kor­ra­ga kol­me­le-nel­ja­le ini­mes­te, ühes pe­su­ruu­mis on 3 du­ši­koh­ta. Kol­man­dal kor­ru­sel on väi­ke nõu­pi­da­mis­te ruum ning üks ka­bi­net ka­he töö­ko­ha­ga.

Seest on hoo­ne täies­ti val­mis, väl­jast käi­vad veel fas­saa­di­tööd, mis jäid sü­gi­sel il­ma­de ja­he­ne­des poo­le­li. Te­ha on ka hal­jas­tus. Enn Pung kin­ni­tas, et on ehi­ta­ja­te töö­ga ja lõpp­tu­le­mu­se­ga vä­ga ra­hul.

Ter­vi­ses­por­di­kes­kust hak­ka­vad hal­da­ma OÜ Kõr­ve­maa Puh­ke­kes­kus ja Sport­land Ees­ti AS, kes võit­sid val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke. Ren­di­le­ping sõl­mi­ti 7 aas­taks ren­di­ta­su­ga 600 eu­rot kuus. Ku­na EA­Silt saa­di toe­tust ka tu­le­va­se ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se tu­run­dus­te­ge­vu­seks – vee­bi­le­he te­ge­mi­seks, mee­dias tea­vi­ta­mi­seks, rek­laa­mit­rü­kis­te koos­ta­mi­seks, ava­mi­se kor­ral­da­mi­seks – kor­ral­das val­la­va­lit­sus kon­kur­si ka kes­ku­se tu­run­dusst­ra­tee­gia väl­ja­töö­ta­mi­seks. Se­da koos­tab OÜ Tu­ris­mi­tu­run­dus, kes on pak­ku­nud väl­ja ka idee ni­me­ta­da koht Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­pooks.

Kes­ku­se ava­mi­ne oli esial­gu plaa­ni­tud maiks, kuid erio­lu­kor­ra tõt­tu võib see Enn Pun­ga ar­va­tes lük­ku­da juu­lis­se: „Ter­vi­se­de­poo võib töö­le ha­ka­ta või­b-ol­la va­rem, ehk ise­gi mai lõ­pus, kui pii­ran­guid lõd­ven­da­tak­se, kuid suurt ava­mist nii­pea kah­juks te­ha ei saa.“

Eelmine artikkelErio­lu­kord pi­ke­neb 17. mai­ni
Järgmine artikkelEhi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­me­te käit­le­mi­ne Raa­si­ku val­las