Aeg­vii­du kool võib sü­gi­sel saa­da üle 20 uue õpi­la­se

77
Aegviidu kool

Möö­du­nud kol­ma­päe­val koh­tu­sid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, abivallavanem Tiina Silem, Aegviidu kooli direktor Annike Soodla ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ran­no Soots Aeg­vii­du koo­lis Ta­pa val­la Jä­ne­da ja Leht­se koo­li­de paa­ri­küm­ne õpi­la­se ja nen­de va­ne­ma­te­ga.

„Ta­pa vald on ot­sus­ta­nud tu­le­vast õp­peaas­tast sul­ge­da Leht­se ja Jä­ne­da koo­li­de kol­man­dad koo­liast­med ehk 7.-9. klas­sid. See­tõt­tu on osa lap­se­va­ne­maid esi­ta­nud aval­du­sed, et pan­na oma lap­sed Aeg­vii­du koo­li. Et nad kõik üks­haa­val meie koo­li di­rek­to­rit ei koor­maks, kut­su­si­me lap­se­va­ne­mad koos las­te­ga kor­ra­ga Aeg­vii­tu. Vest­le­si­me ning tut­vus­ta­si­me nei­le meie koo­li­ma­ja ja spor­di­hoo­net,“ sel­gi­tas Rii­vo Noor.

Ta­pa val­la­va­lit­sus kor­ral­dab tu­le­vast õp­peaas­tast koo­li­võr­ku üm­ber sel­li­selt, et Jä­ne­da ja Leht­se koo­li­ma­ja­des jät­kub õp­pe­töö 1.-6. klas­si­de­le. 7.-9. klas­si õpi­la­sed peak­sid koo­li­teed jät­ka­ma Ta­pa val­la güm­naa­siu­mis, mis asub Ta­pa lin­nas en­di­ses kee­le­kümb­lus­koo­li hoo­nes. Seal hak­ka­vad õp­pi­ma ka 10.-12. klas­sid. Jä­ne­da ja Leht­se lap­se­va­ne­mad on kae­va­nud Ta­pa val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se koh­tus­se ning taot­le­nud es­mast õi­gus­kait­set.

Koh­tu­mi­sel Aeg­vii­dus kir­ju­ta­sid 12 lap­se­va­ne­mat aval­du­se, et soo­vi­vad oma lap­sed 1. sep­temb­rist pan­na Aeg­vii­du koo­li. Va­rem oli koo­li­ju­hi­le esi­ta­tud aval­dus Ta­pa val­last 10 lap­se koh­ta, kok­ku on Aeg­vii­du kool saa­nud nüüd­seks ko­ha­soo­vi 22 koo­li­lap­se­le. Üks aval­dus on esi­ta­tud ka Aeg­vii­du koo­li las­teae­da ko­ha saa­mi­seks.

Jä­ne­da koo­li 6.-8. klas­sis õpib käe­so­le­val õp­peaas­tal kok­ku 21 last, kes pea­vad uuest õp­peaas­tast koo­li va­he­ta­ma, Leht­se koo­lis 17.

„Koo­li­di­rek­tor An­ni­ke Sood­la on ar­va­nud, et Aeg­vii­du kool saab juur­de võt­ta mak­si­maal­selt 30 last. Kui see rea­li­see­rub, tu­leb meil mõel­da, kas see on ra­ha­li­selt mõist­lik ja mil mää­ral võik­si­me ha­ka­ta Jä­ne­dalt ja Leht­sest Aeg­vii­tu kor­ral­da­ma koo­lit­rans­por­ti,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Jä­ne­dalt on Aeg­vii­tu 7 ki­lo­meet­rit, Ta­pa­le li­gi 20. Leht­se­le on Ta­pa lä­he­mal kui Aeg­vii­du.
Aeg­vii­du koo­lis õpivad käes­­ole­val õp­peaas­tal 79 last.

Eelmine artikkelAru­kü­la en­di­se sõ­ja­väeo­sa ala­le ka­van­da­tak­se ko­dud 63 pe­re­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la lau­lu­võist­lu­sel oli tänavu li­gi 60 osavõtjat