Aeg­vii­du keskus saa­b tä­na­vu kii­re in­ter­ne­ti

830
Aeg­vii­du aad­res­sid, ku­hu on või­ma­lik veel sel aas­tal saa­da kii­re in­ter­net.

Möö­du­nud ke­va­del eral­das va­ba­rii­gi va­lit­sus Co­vid-19 toe­tus­meet­me­te raa­mes väl­japoo­le lin­nu kii­re in­ter­ne­ti­ühen­du­se aren­da­mi­seks 10,5 mil­jo­nit eu­rot. Tar­bi­ja­kait­se ja Teh­ni­li­se Jä­re­le­val­vea­met (TT­JA) viis sü­gi­sel lä­bi kon­kur­si, nõue­te­le vas­ta­vad taot­lu­sed jär­jes­ta­ti ala­tes oda­vai­mast aad­res­siob­jek­ti­le in­ter­ne­ti­ühen­du­se ra­ja­mi­se hin­nast. Kon­kur­si tu­le­mu­sel vii­vad 10 et­te­võ­tet 2021. aas­tal lai­ri­baü­hen­du­se 7337 aad­res­si­ni. Seal­hul­gas saa­vad kii­re in­ter­ne­ti li­gi 250 aad­res­si Aeg­vii­dus. Juur­de­pää­su­võr­ku­de ra­ja­mi­se täh­taeg on 31. ok­too­ber.

TT­JA si­deo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Oli­ver Gai­lan sel­gi­tas, et kon­kur­sil osa­le­nud et­te­võt­ted said va­li­da lai­ri­ba ra­ja­mi­se aad­res­si­de­ni, kus kii­re in­ter­ne­tiü­hen­dus puu­dub ja ku­hu si­deet­te­võt­ted se­da lä­hiaas­ta­tel ei ehi­ta. Sel­li­seid aad­res­se on Ees­tis li­gi­kau­du 144 000.

„Kok­ku esi­ta­ti taot­lu­si 9000 aad­res­siob­jek­ti­le kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­seks ko­gu­sum­mas 15,7 mil­jo­nit eu­rot. Ra­hul­da­ma­ta jäi toe­tu­se taot­lus 183 aad­res­si­le, ku­na ra­ha roh­kem ei ol­nud,“ sõ­nas ta.

Aeg­vii­tu teeb juur­de­pää­su­võr­gud ELA­SA
Ida-Har­ju­maal ehi­ta­tak­se Co­vid-meet­me toe­tu­se eest sel aas­tal lai­ri­baü­hen­dus väl­ja Ani­ja, Rae, Viim­si ja Jõe­läht­me val­la eri piir­kon­da­des. Ani­ja val­last saa­b kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se suurem osa Aeg­vii­du ela­ni­kest-asu­tu­stest. Seda hak­kab ra­ja­ma Ees­ti Lai­ri­ba Aren­du­se Sih­ta­su­tus (ELA­SA), kes ve­das pro­jek­ti Est­Win raa­mes ko­gu Ees­ti maa­piir­kon­da­des val­gus­kaab­li­te baas­võr­gu ra­ja­mist.

ELA­SA ju­ha­ta­ja Priit Soom rää­kis, et toe­tu­se­kõl­bu­li­kest nii­ni­me­ta­tud val­ge­test ala­dest, ku­hu si­deet­te­võt­ted kii­ret in­ter­net­ti nii­pea ra­ja­da ei plaa­ni, said TT­JA kor­ral­da­tud kon­kur­sil osa­le­nud et­te­võt­ted va­li­da, ku­hu soo­vi­vad 2021. aas­tal kii­ret in­ter­net­ti ra­ja­da.

„Sin­na, kus on lii­ga hõ­re asus­tus, ei ol­nud esi­me­se hoo­ga mõ­tet min­na, sest ra­ha­hulk oli pii­ra­tud ja seal on ühe lii­tu­mi­sü­hen­du­se ra­ja­mi­se hind kind­las­ti lii­ga pal­ju kal­lim kui ti­he­da­ma asus­tu­se­ga asu­las,“ üt­les ta.

ELA­SA juht li­sas, et pä­ris mit­med et­te­võt­ted pak­ku­sid sa­mu koh­ti, piir­kon­na sai en­da­le see, kes kü­sis seal kii­re in­ter­ne­ti lõpp­tar­bi­ja­ni vii­mi­seks vä­hem toe­tus­ra­ha: „ELA­SA on se­ni kes­ken­du­nud ko­gu Ees­tis lai­ri­ba baas­võr­ku­de ehi­ta­mi­se­le, juur­de­pää­su­võr­ku­de te­ge­mi­ne lõpp­tar­bi­jai­le on meie jaoks uus asi. Ot­sus kon­kur­sil osa­le­da tu­li üs­na vii­ma­sel het­kel. Ku­na ELA­SA nõu­ko­gus on esin­da­tud meie suu­re­mad si­deet­te­võt­ted Te­lia, Te­le 2 ja Eli­sa aru­ta­si­me nen­de­ga lä­bi piir­kon­nad, mil­le­ga kon­kur­sil osa­le­da. Val­da­valt on need ko­had, kus si­deo­pe­raa­to­ri­te hin­nan­gul on kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se jä­rel tõ­si­ne va­ja­dus ning ole­mas po­tent­siaal­sed lii­tu­mis­soo­vi­jad, kes on tei­nud nei­le sel­le­ko­ha­seid pä­rin­guid. Va­rem on juh­tu­nud, et mõ­ni ala on lai­ri­ba­võr­gu­ga kae­tud, kuid lii­tub vaid küm­me prot­sen­ti seal­se­test aad­res­si­dest.“

Aeg­vii­tu lai­ri­ba­võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­seks te­gi ELA­SA ain­sa­na pak­ku­mi­se ning saab toe­tust li­gi­kau­du 400 000 eu­rot. Va­rem on ELA­SA ra­ja­nud Aeg­vii­tu baas­võr­gu, nüüd viiak­se op­ti­li­ne kaa­bel ka lõpp­tar­bi­ja­ni.

„Meie üle­san­ne on ehi­ta­da piir­kon­nas väl­ja lii­tu­mis­või­ma­lus kõi­gi­le aad­res­si­de­le ning viia kaa­bel ko­ju nei­le, kes an­na­vad sel­lest õi­gel ajal mär­ku,“ lau­sus Priit Soom.

Aeg­vii­du val­ges alas on li­gi­kau­du 250 aad­res­si. Nendesse post­kas­ti­des­se saa­de­tak­se mass­pos­ti­tu­se­ga tõe­näo­li­selt jaa­nua­ri lõ­pus ki­ri tea­te­ga, et kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se saa­mi­seks tu­leb ka­he kuu jook­sul an­da oma soo­vist tea­da, ka ju­hi­sed, kui­das sel­le­ko­hast taot­lust esi­ta­da. Kes kir­jas too­dud aja­va­he­mi­kul soo­vi aval­da­vad, saa­vad kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se veel tä­na­vu. Nei­le viiak­se kaa­bel maj­ja 200eu­ro­se lii­tu­mis­ta­su eest.

„Ka need, kes oma soo­vist õi­gel ajal mär­ku ei an­na, ei jää edas­pi­di kii­rest ühen­du­sest il­ma, vä­ra­va ta­ha tuuak­se see ik­ka, kuid nad ei saa siis enam lii­tu­da toe­tu­ses mää­ra­tud lii­tu­mis­ta­su eest, vaid tu­ru­tin­gi­mus­tel,“ sel­gi­tas ELA­SA juht.

Aja­ka­va on kii­re
Mil­lal täp­se­malt ha­ka­tak­se Aeg­vii­dus lai­ri­ba­võr­ku ma­ja­de­ni vii­ma, ei osa­nud Priit Soom veel öel­da, se­da ot­sus­tab ehi­ta­ja, küll aga rõ­hu­tas, et juur­de­pää­su­võr­gud pea­vad val­mi­ma käe­so­le­val aas­tal. Ehi­ta­ja­ga po­le le­ping veel sõl­mi­tud, en­ne, kui ehi­ta­ma ha­ka­tak­se, on vaja te­ha geo­dee­ti­li­sed alusp­laa­nid, pro­jek­tee­ri­mi­sed.

Ehi­ta­mi­se­ga kaas­ne­vad kae­ve­tööd: „Konk­reet­ne teh­ni­li­ne la­hen­dus sõl­tub ehi­ta­jast. Tä­na­päe­val on ole­mas ka sel­li­sed teh­ni­kad, et tä­na­valt ma­ja­ni saab kaab­li viia maa alt nii, et ei pea ot­se­selt kae­va­ma.“

Ini­mes­telt, kel­le ko­ju kii­re in­ter­ne­ti kaa­bel viiak­se, oo­da­tak­se vas­tu­tu­le­kut ning koos­töös ehi­ta­ja­ga kõi­ge ots­tar­be­ka­ma la­hen­du­se leid­mist.

„Kee­gi ei saa dik­tee­ri­da, et mul on siin uus ki­vi­par­kett­, vii­ge kaa­bel lä­bi sel­le ja pä­rast taas­ta­ge. Ka toe­tus­meet­me mää­rus näeb et­te – kui ini­me­se soov on eba­mõist­lik ja ehi­ta­ja­le liig­selt koor­mav, on õi­gus sel­les­se maj­ja in­ter­ne­ti­kaa­bli vii­mi­sest loo­bu­da,“ mär­kis ELA­SA juht.

Ta li­sas, et te­gu on vä­ga am­bit­sioo­ni­ka aja­ka­va­ga pro­jek­ti­ga: „Ta­vao­lu­kor­ras ei hak­kaks kee­gi ise­gi mõt­le­ma sel­le­le, et nii­su­gu­ne pro­jek­t vä­hem kui aas­ta­ga el­lu viia. See­tõt­tu on vä­ga olu­li­ne, et ka ko­ha­lik oma­va­lit­sus tu­leks ehi­ta­ja­le või­ma­li­kult pal­ju vas­tu ning ai­taks kii­re­te me­net­lu­se­ga kaa­sa, mui­du on vä­ga kee­ru­li­ne täh­taeg­selt val­mis jõu­da.“

Kii­ret in­ter­net­ti saa­vad Aeg­vii­du ela­ni­kud ka­su­ta­ma ha­ka­ta pä­rast se­da, kui ko­gu lai­ri­ba­võrk on väl­ja ehi­ta­tud. ELA­SA ehi­tab nii-öel­da pas­siiv­se võr­gu, viib op­ti­li­se kaab­li aia ta­ha ja soo­vi­ja­le tup­pa, in­ter­ne­ti­tee­nust hak­ka­vad osu­ta­ma si­deet­te­võt­ted.

Eelmine artikkelJÜ­RI LILL­SOO ei naa­se Ani­ja vo­li­kok­ku
Järgmine artikkelLumesadu segas prügivedu Kuusalu vallas