Aegviidu ja Anija valla ühinemisleping

1418

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja Aegviidu vallavolikogu ettepaneku Anija vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (20. jaanuari 2016 otsus nr 6) ja Anija vallavolikogu (18. veebruari 2016 otsus nr 206) otsuse ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning sellele järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, Aegviidu vald ja Anija vald (edaspidi nimetatud lepinguosalised) sõlmivad käesoleva ühinemislepingu (edaspidi leping), mille eesmärgiks on moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus (edaspidi Vald).

1.Üldsätted
1.1 Leping sätestab lepinguosaliste vabatahtliku ühinemise tulemusena omavalitsusüksuste ühinemise aja ja eesmärgid, nime, sümboolika, piirid, ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused ja juhtimisstruktuuriga seotud muutused, avalike teenuste osutamise põhimõtted, töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamise, investeeringud ja riikliku ühinemistoetuse kasutamise.
1.2 Valla arengu ja tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub Valla volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust.

2. Ühinemise eesmärgid
2.1 Ühinemise eesmärk on Valla jätkusuutliku arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine. Sellega ühendatakse lepinguosaliste arengupotentsiaal ja tugevused, et anda tõuge piirkonna tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimaldab parandada Valla elanike elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja infrastruktuuri.
2.2 Lepinguosalised seavad eesmärgiks:
2.2.1 Tagada elanikele hea ja turvaline elu jätkusuutlikus Vallas.
2.2.2 Säilitada senini osutatud avalikud teenused ning muuta need mitmekesisemaks, kvaliteetsemaks ja parendada nende kättesaadavust.
2.2.3 Kaasata valitsemisel elanikud ja kodanikuühendused oma elukeskkonna arendamisse.
2.2.4 Korraldada ühistranspordisüsteem selliselt, et see vastab inimeste liikumis- ja tööhõive vajadustele, on toimiv ja tõhus ning integreerib erinevad transpordiliigid.
2.2.5 Vallas toimib ametnikkond, kes on spetsialiseeritud, asjatundlik ja motiveeritud.
2.2.6 Valla kuvand rõhutab lepinguosaliste seniste kuvandite ühiseid tugevusi ja identiteedielemente.
2.2.7 Vald on võimekas ja usaldusväärne koostööpartner siseriiklikult ja rahvusvahelisel tasandil.
2.2.8 Valla ettevõtluskeskkonna arengustrateegia elluviimisel on lisandunud kodulähedasi töökohti, paranenud elukeskkond, välja on arendatud konkurentsivõimelised vaba-aja veetmise ja puhke tingimused.
2.2.9 Elamumajanduse arendamine soodustamaks elama-asumist Valda.
2.2.10 Vald on teenuste arendamisel riigile arvestatav partner.

3. Ühinemise aeg
Aegviidu ja Anija valdade ühinemine toimub 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

4. Valla õiguslik staatus, nimi, piirid, sümboolika
4.1 Lepinguosaliste ühinemise ning nende alusel uue omavalitsuse moodustamisega lõpetavad ühinevad omavalitsused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud oma tegevuse.
4.2 Uus kohaliku omavalitsuse üksus on vald.
4.3 Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on …… /nimi selgub elanike arvamuse küsitluse teel/.
4.4 Vald on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.
4.5 Valla territoorium moodustub Aegviidu ja Anija valla territooriumitest.
4.6 Valla keskus on Kehra linn, valla juriidiliseks aadressiks, postiaadressiks ja vallavolikogu ning -valitsuse juriidiliseks asukohaks on, …….. vald, Kehra linn, Kreutzwaldi tn 6.
4.6.1 Valla elanike paremaks teenindamiseks moodustatakse piirkondlik teenuskeskus Aegviidus Kase 10.
4.7 Valla sümboolika koostamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursikomisjon alustab tööd pärast volikogude otsuste vastuvõtmist haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Valla vapi ja lipu kujundamisel peetakse oluliseks, et nendes kasutatakse piirkonna ajaloolist identiteeti iseloomustavat sümboolikat. Valla vapp ja lipp esitatakse kinnitamiseks vallavolikogule.

5. Haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega kaasnevate õigusaktide ja dokumentide kehtivus
5.1 Valla õigusaktide kehtestamiseni kehtivad lepinguosaliste õigusaktid selle lepinguosalise territooriumil, kus nad olid kehtestatud ja ulatuses osas, milles nad ei ole vastuolus käesoleva lepinguga.
5.2 Valla volikogu kehtestab valla põhimääruse kuue kuu jooksul volikogu valimiste väljakuulutamise päevast arvates ning uue põhimääruse kehtestamiseni lähtutakse ühtlustatud põhimäärustest, mille kinnitavad lepinguosaliste volikogud enne ühinemist.
5.3 Lepinguosaliste kõik õigused, kohustused, asjaajamise dokumendid, omandis olevad varad ja hallatavad asutused lähevad Vallale üle käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ajal.
5.4 Valla haldusesse üleminevad hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste alusel ja ulatuses, osas, milles need ei ole vastuolus käesoleva lepinguga.
5.5 Oluliste arengudokumentide ‒ Valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vastuvõtmisel ning uue üldplaneeringu kehtestamisel lähtutakse haldusreformi seaduses sätestatust.
5.6 Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist peavad asjaomased volikogud võlakohustuste võtmisel kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani konsensuslikult heaks kiitma kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike 2 punktides 1‒3, 52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud võlakohustuse ja muude tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise käesoleva lepingu jõustumisel.
5.7 Lepinguosaliste omanduses olevate ja nende asutatud juriidilised isikud või nende osad lähevad üle Vallale, sh asutajaliikme õigused ja kohustused.
5.8 Oluliste arengudokumentide, asjaajamisdokumentide ning töökordade ühtlustamisel ja nende kehtestamisel ühinenud valla volikogu poolt lähtutakse ettevalmistusperioodil lepinguosaliste poolt moodustatud vastava(te) töörühma(de) poolt ettevalmistatust.

6. Valla juhtimisstruktuur ja haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega kaasnevad
organisatsioonilised ümberkorraldused
6.1 Valla keskusesse koondatakse juhtimisfunktsioonid ja teenused, mis on oma olemuselt koordineeriva iseloomuga või eeldavad kitsast spetsialiseerumist.
6.2 Valla avalike teenuste osutamiseks luuakse Aegviidu alevis teenuskeskus sotsiaalvaldkonna ja registriteenusete osutamiseks ning luuakse tingimused muude avalike teenuste osutamiseks.
6.3 Valla omandis olevate ettevõtete ja ühingute tegevus korraldatakse ümber vallaüleseks.
6.4 Vallavolikogu koosseisus on 19 liiget, kes valitakse ühes vali­misringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumipõhiselt.
6.5 2017. aasta valimistel avatakse valimisjaoskonnad Kehras, Aegviidus ja Alaveres.
6.6 Valla ja valla allasutuste raamatupidamine toimub keskselt.

7. Avalike teenuste arendamine
7.1 Haridus ja noorsootöö
7.1.1 Lepinguosaliste eesmärk on tagada kõigile lastele lasteaiakoht ja anda piirkonnas kvaliteetset elukohalähedast alus- põhi- ja gümnaasiumiharidust.
7.1.1.1 Vallas on kolm kooli: Kehra Gümnaasium, Alavere Põhikool ja Aegviidu Kool, milles kahes viimases on kolm kooliastet.
7.1.1.2 Vallas on neli lasteaeda: lasteaed Mõmmila, lasteaed Lepatriinu, lasteaed Lastetare ja Aegviidu Lasteaed.
7.1.2 Lepinguosaliste eesmärk on ühtlustada haridusasutuste töötajate töötasupõhimõtted
7.1.3 Õpetajatele antakse vajadusel võimalus töötada mitmes haridusasutustes.
7.1.4 Tugispetsialistide teenuseid pakutakse lastele võimalikult kodu lähedal.
7.1.5 Oluliseks peetakse noorsootöö valdkondade ja sihtgrupi laiendamist kaasates vabaühendusi. Soovitakse suurendada noorte endi huvi ja kaasatust.
7.1.6 Noortekeskuste tegevus koondatakse ühtse juhtimise alla.
7.2 Huviharidus ja huvitegevus
7.2.1 Lepinguosaliste eesmärk on mitmekesise huvihariduse kättesaadavus.
7.2.2 Valla territooriumil jätkatakse huvihariduse andmist ja arendamist ning tagatakse huvitegevuse kättesaadavus.
7.3 Sotsiaalteenused ja -toetused
7.3.1 Lepinguosaliste eesmärk sotsiaaltöös on eneseteadlik, vastutustundlik ja iseseisvalt toimetulev vallakodanik ning teda toetav füüsiline ja vaimne keskkond.
7.3.2 Tagatakse vajalikud sotsiaalvaldkonna teenused koos asjakohase tugisüsteemiga.
7.3.3 Valla keskuses ja Aegviidu alevi teenuskeskuses korraldatakse sotsiaalteenuseid ning töötavad vastavad spetsialistid.
7.3.4 Sotsiaalteenused ja toetused kehtestatakse kogu Vallas ühesugustel alustel ja määrades. Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste ühtlustamisel ning toetusemäärade kehtestamisel võetakse eesmärgiks lepinguosaliste kehtestatud kõrgem toetusmäär. Toimetulekutaseme tõstmiseks eelistatakse teenuste loomist ja pakkumist ning teisejärgulisena vajaduspõhiseid toetusi.
7.3.5 Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse Kehra Tervisekeskuse väljaarendamist ning perearstiteenuse osutamist Kehras ja Aegviidus, et seal oleks tagatud kvaliteetsed meditsiini- ja tugiteenused.
7.4 Kultuur, sport ja vabaühendused
7.4.1 Lepinguosaliste eesmärk on kultuuri-, spordi- ja külaelu toetamine ja tugeva kogukonnatunde ja turvalisuse loomine ning hoidmine Valla üleselt.
7.4.2 Vallas tegutseb 4 rahvamaja: Kehra, Voose, Alavere ja Aegviidu rahvamaja.
7.4.3 Olulisteks kultuuri- ja sporditeenuste pakkujateks ning vaba-aja veetmise võimaluste loojateks on piirkondlikud mittetulundusühingud ning külaseltsid.
7.4.4 Vabaühenduste tegevuse toetamist jätkatakse Valla eelarvelistest võimalustest lähtuvalt.
7.4.5 Raamatukogud jätkavad tööd Kehras, Anijal, Alaveres ja Aegviidus.
7.4.6Valla eelarvest toetatakse raamatute ja perioodika ostmist vähemalt senises mahus, arvestatakse raamatukogude tellimusi.
7.5 Ühis- ja koolitransport
7.5.1 Luuakse ühtne Valla elanike vajadusi arvestav ühistranspordisüsteem, mis ühendab külad Valla keskuse ja teenuskeskusega ning arvestab rongiliinide ja maakondlike bussiliinidega.
7.5.2 Arendatakse kõigi transpordiliikide ühendamise taristut.
7.5.3 Luuakse õpilasesõbralik koolitranspordisüsteem.
7.6 Majandustegevus
7.6.1 Teede hooldamise, sh teede talihoolduse ning haljastuse teostamisel säilivad senised põhimõtted ja kvaliteedinõuded, arvestatakse piirkondlikke eripärasid.
7.6.2 Tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, hooldus ning haljastus ja heakord teehoiukava ning kohalike teede investeeringute kava alusel.
7.6.3 Eesmärgiks on lepinguosaliste arengukavades ette nähtud prioriteetse infrastruktuuri kaasajastamine.
7.6.4 Käesoleva lepingu kehtivuse perioodil järgitakse teede hooldusel ja rekonstrueerimisel riikliku toetuse piirkondlikku proportsiooni.
7.6.5 Peetakse oluliseks munitsipaalomandisse kuuluvates hoonetes ning vee- ja soojatootmisettevõtetes võtta kasutusele tehnilised lahendused energiasäästu suurendamiseks. Selleks esitatakse projektitaotlusi erinevatesse fondidesse rahastuse saamiseks. Lähtutakse Anija valla Kehra linna, Lehtmetsa ja Alavere küla soojusmajanduse arengukavast.
7.6.6 Ehitatakse välja Valla tiheasusala kattev vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Töötatakse välja vee- ja kanalisatsiooniga liitumise ühtsed põhimõtted.
7.6.7 Kaasajastatakse munitsipaalelamufond. Töötatakse välja ühine haldamiskord ja hinnapoliitika.
7.6.8 Järk-järgult uuendatakse tänavavalgustust; hangitakse uued kaasaegsed tänavavalgustuse juhtimissüsteemid.
7.7 Organisatsioonidesse kuulumine ja välissuhted
7.7.1 Valla kuulumise koostööorganisatsioonidesse otsustab Valla volikogu.
7.7.1 Valla välissuhete aluseks olevad partnerluskokkulepped kiidab heaks Valla volikogu, arvestades väljakujunenud ja toimivaid koostöösuhteid välispartneritega.

8. Valla teenistujad ja töötajad
8.1 Lepinguosaliste vallavalitsuste teenistujad ja hallatavate asutuste töötajad jätkavad teenistust või tööd oma endises valdkonnas vastavalt Haldusreformi seaduse §-le 18.
8.2 Teenistus- ja töölepingu tingimused, mis üleminevatel teenistujatel ja töötajatel on kehtinud eelmise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on siduvad Vallale kui uuele tööandjale.
8.3 Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.
8.4 Vallavalitsuse struktuuri kinnitab Valla volikogu arvestades järgmiste valdkondade vajadust:

  • Vallakantselei – sh 1 Aegviidus;
  • haridus- ja kultuur
  • sotsiaal- ja tervishoid – sh 1 Aegviidus;
  • areng ja keskkond
  • majandus
  • rahandus.

9. Investeeringud
9.1 Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse lepinguosaliste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, tänaseks tehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning kasusaajate hulka ja kasutamist piirkonna elanike poolt.
9.2 Ühena prioriteetidest kaasatakse vahendeid valla kommunikatsioonide ühtlaseks arendamiseks vallaelanike parema teenindamise, ettevõtluse edendamise, töökohtade loomise, nö ääremaade mahajäämuse kaotamise ja infrastruktuuri kaasajastamise huvides.
9.3 Lepingosaliste poolt kokkulepitud riikliku ühinemistoetuse arvelt osaliselt või täielikult rahastatavate investeeringuobjektide loetelu koos eeldatava maksumusega on esitatud käesoleva lepingu lisas 3. Valla volikogul on õigus riikliku ühinemistoetuse arvelt osaliselt või täielikult rahastatavate investeeringuobjektide loetelus teha muudatusi ¾ volikogu koosseisu häälteenamusel, kui need tulenevad reaalselt väljakujunevast eelarvest ja kui on ilmne, et investeerimine on Valla arengu seisukohalt ebaotstarbekas või kahjulik.

10. Ühinemistoetuste kasutamine
Vabariigi valitsuse poolt eraldatavat ühinemistoetust kasutatakse Lisas 3 loetletud investeeringuobjektide rahastamiseks ja järgmisteks haldusreformi seaduses ettenähtud tegevusteks:
10.1 Registrite ühildamine ja sellega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste ning tarkvara soetamisega seotud investeeringud;
10.2 Valla juhtimisstruktuuri ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised;
10.3 Valla õigusaktide ühtlustamine ning arengu- ja strateegiadokumentide koostamine;
10.4 Ametnike ja töötajate ümber- ja täiendõpe.
10.5 Organisatsioonide töökorralduste mõistlik ühtlustamine.

11. Avalikud suhted
11.1 Vald kasutab aktiivselt oma sotsiaalmeediat, veebilehte ja teisi kanaleid.
11.2 Vald võib vajadusel välja anda oma infokandjat.
11.3 Avalike suhete prioriteediks on heal tasemel Valla sise- ja välikommunikatsioon ning positiivne kuvand.

12. Lepingu jõustumine ja kehtivus
12.1 Leping loetakse kinnitatuks kui lepinguosaliste volikogud on selle oma otsusega kinnitanud. Lepinguosaliste volikogude otsused on käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
12.2 Leping jõustub Valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
12.3 Leping kehtib Valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste korraliste kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
12.4 Lepingut saab muuta Valla  volikogu  koosseisu  3/4  häälte­enamusega.

13. Vaidluste lahendamine
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.

14. Muud tingimused
14.1   Leping   kehtestab   lepingu­osaliste kohustused, mis kuuluvad tingimusteta täitmisele. Kui lepinguosaliste õigusaktid on käesolevas lepingus sätestatuga vastuolus, loetakse käesolev leping ülimuslikuks ja lepinguosalised järgivad oma tegevuses käesolevas lepingus kirjapandut.
14.2 Lepingu lahutamatuks osaks on selle juurde kuuluvad lisad.
14.3 Lepingut järgitakse Valla arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamisel.
14.4 Leping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatakse digitaalselt.
Lepingulisad on: seletuskiri, valla kaart, riikliku ühinemistoetuse arvelt osaliselt või täielikult rahastatavate investeeringuobjektide loetelu, Aegviidu ja Anija valla 2015 majandusaasta aruanne, volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend.

Eelmine artikkelAnija vald müüs Videviku kinnistu
Järgmine artikkelRaasiku Joker II kindlustas uueks hooajaks koha 3. liigas