Aeg­vii­du Ajaleidja Loo­me­ma­ja si­sus­ta­mi­seks ko­gu­tak­se toe­tust Hooand­jas

132

Aegviidu MTÜ Ajaleidja kogub an­ne­tusp­lat­vor­mi Hoo­and­ja kau­du ra­ha sep­temb­ris ava­ta­va Aja­leid­ja Loo­me­ma­ja si­sus­ta­mi­seks.

Loo­me­ma­ja ra­ja­tak­se Aeg­vii­du Kabelimäe juurde pool sa­jan­dit ta­ga­si ehi­ta­tud en­di­se met­sa­punk­ti kon­tor-ühi­se­la­mus­se, mis vii­ma­sed aas­tad on seis­nud tüh­ja­na. Prae­gu käib seal re­mont, et sep­temb­ris saaks ava­da Aja­leid­ja Loo­me­ma­ja.

„Ma­ja oma­nik on ko­ha­lik et­te­võt­ja Ran­no Soots. Kui ta sel­le ära os­tis, pa­ni oo­te­le. Siis läk­si­me meie oma soo­vi­de­ga. Kõ­lab na­gu mui­nas­jutt, aga oma­nik teeb ma­jas re­mon­di ja an­nab mei­le ren­di­le,” rää­kis MTÜ Aja­leid­ja ju­ha­tu­se lii­ge Ma­rian Rüt­man.

Te­ma on ai­nus, kes ühin­gus ol­nud 15 aas­tat, An­ni­ka Kle­mets, El­la Ma­rie Mer­le Ka­ri, Lau­ra Nir­gi ja Sand­ra Puu­sepp lii­tu­sid Aja­leid­ja­ga tä­na­vu su­vel. Ma­rian Rüt­man sel­gi­tas, et MTÜ se­nis­te liik­me­te­ga aru­ta­ti mul­lu ke­va­del, kas ühing lik­vi­dee­ri­da või an­da kel­le­le­gi üle. Ko­gu­kon­nas too­na hu­vi­li­si ei leid­nud: „Kui ot­sus­ta­si­me uue selts­kon­na­ga oma jõud ühen­da­da ja hak­ka­si­me loo­me­ma­ja mõ­tet mõl­gu­ta­ma, leid­si­me, mil­leks luua uut MTÜd, kui see on ole­mas.“

Ma­rian Rüt­man te­ge­leb ke­raa­mi­ka ja mööb­li­res­tau­ree­ri­mi­se­ga, An­ni­ka Kle­mets on psüh­ho­loog ning har­ras­tab vil­ti­mist ja mo­saii­gi­kuns­ti, Sand­ra Puu­sepp on lii­ku­mis- ja joo­ga-õ­pe­ta­ja ning ter­vis­li­ku toi­du eks­pert, Lau­ra Nir­gi mas­söör, tai­me­tark ja ho­bi­kokk ning El­la Ka­ri te­ge­vus­te­ra­peut, ko­ri­lus- ja met­sa­mat­ka­de ju­hen­da­ja ning tai­me- ja aia­tark.

Aja­leid­ja Loo­me­ma­jas on neil plaan ha­ka­ta lä­bi vii­ma se­mi­na­re, koo­li­tu­si, laag­reid, töö­tu­be. Hoo­ne ühe­kord­ses­se os­sa tu­leb suur saal, kus saab joo­ga­tun­de te­ha, ka­he­kord­se osa esi­me­se­le kor­ru­se­le kä­si­töö­tu­ba, köök ja koh­vik, tei­se­le kor­ru­se­le ma­ju­tus­ko­had.

Ruu­mi­de si­sus­ta­mi­seks taot­les MTÜ toe­tust ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist. Ku­na toe­tust ei saa­dud, ko­gu­tak­se ra­ha Hooand­ja kau­du. Esi­me­ne ees­märk on saa­da 3000 eu­rot loo­me­ma­ja köö­gi si­sus­ta­mi­seks, plii­di, ah­ju, kül­mi­ku ja nõu­de­pe­su­ma­si­na ost­mi­seks.

Tei­si­päe­vaks oli Hooand­ja le­hel Aeg­vii­du nais­te al­ga­tu­se­le 41 hooand­jat, toe­tu­si kok­ku 2293 eu­rot. Pro­jek­ti toe­ta­tak­se vaid ju­hul, kui soo­vi­tud 3000 eu­rot saab kok­ku 14. au­gus­tiks. Kui toetusi lae­kub roh­kem, plaa­ni­vad nai­sed järg­mi­se­na si­sus­ta­da loo­me­ruu­mi, os­ta ka­su­ta­tud riiu­lid ja lauad ning te­ha need kor­da koos­töös ko­ha­li­ke noor­te­ga. See­jä­rel soo­vi­tak­se si­sus­ta­da ma­ju­tu­seks mõel­dud toad, os­ta sinna voo­did.

Plaa­ni­de el­lu­vii­mi­seks on MTÜl Ma­rian Rüt­ma­ni sõ­nul ka­vas ka pro­je­kte kir­ju­ta­da. Esi­me­ne toe­tus saa­di Ida-Har­ju­maa Koos­töö­ko­ja taot­lus­voo­rust „Uut hoo­gu“. Toetusraha eest korraldatakse 22.-24. au­gus­ti­ni loo­me­ma­jas noor­te­le kol­me­päe­va­ne si­se­ku­jun­du­se loo­vus­laa­ger. Laag­ris saa­vad osa­le­da 12 noort, see on nei­le ta­su­ta.

Lau­päe­val, 12. au­gus­til osa­le­vad Aja­leid­ja liik­med Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­va­lil, El­la Ka­ri viib hu­vi­li­sed ko­ri­lus­mat­ka­le, An­ni­ka Kle­mets teeb tu­le­va­ses loo­me­ma­jas vil­ti­mis­töö­tu­ba, ko­du­koh­vi­ku­te­päe­va raa­mes on loomemajas ava­tud koh­vik.

Eelmine artikkelKõr­veaial esit­le­ti ing­li­s­keel­set raa­ma­tut VEL­JO TOR­MI­SEST
Järgmine artikkelSõnumitoojas 9. augustil