Aeg­vii­dus töö­tab OÜ Vel­ko AV klien­di­tee­nin­da­ja

2801
Au­gus­ti lõ­pu­ni töö­tab Aeg­vii­dus Vel­ko AV klien­di­tee­nin­da­ja JA­NE­RIIN LE­PIK.

Uu­si vee­le­pin­guid saab Aeg­vii­dus sõl­mi­da ning veear­veid ta­su­da ka­hel päe­val nä­da­las.

Ku­na Aeg­vii­du val­lal ei ol­nud vee-et­te­võ­tet, ta­su­sid ela­ni­kud veear­ve­te eest val­la­va­lit­sus­se, ka le­pin­guid ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­seks sõl­mi­ti val­la­va­lit­su­se­ga. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga laien­da­ti ala­tes 1. jaa­nua­rist val­la­le kuu­lu­va OÜ Vel­ko AV tee­nin­dus­piir­kon­da ka Aeg­vii­tu. See­tõt­tu tu­leb kõi­gil Aeg­vii­du vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se tar­bi­ja­tel sõl­mi­da Vel­ko AV­ga uued le­pin­gud.

Aas­ta al­gu­sest ku­ni au­gus­ti lõ­pu­ni on sel­leks Aeg­vii­dus tööl Vel­ko AV klien­di­tee­nin­da­ja, kel­le­le saab esi­ta­da ka vee­näi­te ning ta­su­da veear­ve­te eest. Vel­ko AV klien­di­tee­nin­da­ja Ja­ne­riin Le­pik võ­tab ela­nik­ke vas­tu se­ni­ses Aeg­vii­du val­la­ma­jas tei­si­päe­vi­ti kel­la 16-18 ja nel­ja­päe­vi­ti kel­la 10-12.

Aeg­vii­du val­lal olid vee­le­pin­gud roh­kem kui 170 klien­di­ga. Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Too­mas Rei­si üt­les, le­pin­gut on neil või­ma­lik sõl­mi­da Vel­ko AV klien­di­tee­nin­da­ja juu­res ning ka mei­li teel, kuid ku­na et­te­võt­te ko­du­le­hel elekt­roo­ni­list le­pin­gu­vor­mi ei ole, tu­leks pöör­du­da es­malt ik­ka­gi nen­de Aeg­vii­du töö­ta­ja poo­le. Te­ma kon­tak­tid leiab Vel­ko AV ko­du­le­helt.

Pa­ral­leel­selt le­pin­gu­te üm­ber­vor­mis­ta­mi­se­ga hak­kab Vel­ko AV pai­gal­da­ma Aeg­vii­du piir­kon­nas kaug­loe­ta­vaid veear­ves­teid. Sel­le töö­ga loo­de­tak­se val­mis saa­da au­gus­ti lõ­puks.

„Ar­ves­tid pa­neb Vel­ko AV oma ku­lul, tar­bi­ja­le ei mak­sa see mi­da­gi. Vel­ko saab se­da­si veear­ves­ti­te näi­dud liht­sa­malt kät­te ning ka ini­me­sed ei pea enam neid edas­ta­ma, ku­na lae­ku­vad elekt­roo­ni­li­selt meie süs­tee­mi. Sel­leks ole­me­gi pal­ga­nud ko­ha­pea­le aju­ti­se koor­di­naa­to­ri, kes le­pib ini­mes­te­ga kok­ku, mil­lal on või­ma­lik uut ar­ves­tit nen­de juur­de tul­la pai­gal­da­ma,“ rää­kis Too­mas Rei­si.

Ku­ni uu­si kaug­loe­ta­vaid ar­ves­teid po­le, tu­leb ka vee­näi­dud esi­ta­da Vel­ko AV klien­di­tee­nin­da­ja­le Aeg­vii­dus. Esial­gu saab te­ma kät­te ta­su­da ka veear­ved.

„Kuid sü­gi­sest me se­da enam lu­ba­da ei saa, sest siis meil po­le Aeg­vii­dus enam töö­ta­jat ning klien­did pea­vad leid­ma muu või­ma­lu­se. Kui va­ne­mal ini­me­sel po­le in­ter­ne­ti ja mei­liaad­res­si, ai­tab ehk sot­siaal­töö­ta­ja sõl­mi­da ot­se­kor­ral­dus­le­pin­gu,“ lau­sus Vel­ko AV juht.

Aeg­vii­dus on ka mõ­ned kor­ter­ma­jad. Se­ni po­le neis ühis­tut moo­dus­ta­tud, kuid vas­ta­valt sel­lel aas­tal keh­ti­ma ha­ka­nud kor­te­rio­man­di- ja kor­te­riü­his­tu­sea­du­se­le kor­ral­dab sel­li­sel ju­hul ühis­tu moo­dus­ta­mi­se riik. Vel­ko AV pa­neb iga­le kor­ter­ma­ja­le vaid ühe vee­mõõt­ja ning hak­kab edas­pi­di ar­veid esi­ta­ma ühis­tu­le. Too­mas Rei­si lu­bas, et esial­gu saa­vad kor­te­rio­ma­ni­kud vee eest ta­su­da ka eral­di, kuid iga kor­te­ri­ga eral­di vee­le­pin­guid sõl­mi­ma ei ha­ka­ta: „Me ei saa se­da lu­ba­da, kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud pea­vad hak­ka­ma kii­res­ti ühis­tu­na te­gut­se­ma.“

Vas­ta­valt Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­le hak­ka­vad Aeg­vii­dus ala­tes 1. veeb­rua­rist keh­ti­ma OÜ Vel­ko se­ni­sed vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad – vee hind on 1,055 eu­rot/m³ ja ka­na­li­sat­sioo­ni hind 2,3 eu­rot/m³.

Eelmine artikkelTei­vas­hüp­pe GP etap­pi­de tu­le­mu­si
Järgmine artikkelEkst­rö­mi mar­sil on see­kord kont­ser­did ja ki­no­sean­sid