Aeg­vii­dus toi­mus esi­me­ne kau­ba­koh­tu­mi­ne

1202
Alavere turuõhtute korraldaja INDREK MATLA koos Aegviidu kaubakohtumiste algataja LAURA NIRGI ja Anija abivallavanema RIIVO NOOREGA.

Ko­ha­li­ku ela­ni­ku LAU­RA NIR­GI eest­võt­tel toi­mus Aeg­vii­dus möö­du­nud nä­da­lal esi­me­ne kau­ba­koh­tu­mi­ne.

Esi­me­sel tu­ruõh­tul möö­du­nud nel­ja­päe­va, 29. no­vemb­ri õh­tul RMK Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se park­las pak­ku­sid 7 ko­ha­lik­ku või ümb­rus­kon­na kaup­meest mett, ko­du­mai­seid õu­nu, köö­gi­vil­ju, toor­pii­ma, moo­se, õu­na­mah­la, ta­lu­mu­ne, suit­su­li­ha ja -sin­ki, värs­ket ning suit­su­ta­tud ka­la, lei­ba, pi­par­koo­ke, küp­se­ti­si, soo­je joo­ke ja ter­vis­ta­vaid tink­tuu­re. Müü­ja­te seas olid Re­ba­se ta­lu Amb­la val­last, Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­kus, Kõrt­si ta­lu Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­last ja tei­sed.

„Kü­las­ta­jaid oli um­bes 60. See on mi­nu ar­va­tes esi­me­se kor­ra ja kuu lõ­pu koh­ta pä­ris hea tu­le­mus,“ sõ­nas kau­ba­koh­tu­mi­se al­ga­ta­ja Lau­ra Nir­gi.

Ta rõõ­mus­tas, et ko­ha­le tu­lid kõik müü­jad, kes olid lu­ba­nud, ning need­ki, kes pol­nud kind­lad, kas jõua­vad.

Lau­ra Nir­gi on Aeg­vii­dus ela­nud lü­hi­kest ae­ga: „Hak­ka­si­me koos elu­kaas­la­se­ga ju­ba eel­mi­sel aas­tal siia ko­du ot­si­ma, ku­na ole­me loo­du­se-, met­sa- ja mat­ka­sõb­rad ning Aeg­vii­du on sel­lis­teks hu­vi­deks ideaal­ne koht. Ke­va­del leid­si­me so­bi­va ma­ja ning su­vel sai­me sis­se ko­li­da. Aeg­vii­du on sel­le lü­hi­ke­se aja­ga vä­ga ko­du­seks saa­nud ning tun­ne­me end siin suu­re­pä­ra­selt.“

Ko­dua­le­vi tu­ruõh­tu­te kor­ral­da­mist är­gi­tas te­da al­ga­ta­ma see, et on suur ko­du­mai­se toi­du, eri­ti väi­ke­ta­lu­ni­ke too­dan­gu fänn: „Aeg­vii­dus peab ost­mi­seks sõit­ma kau­ge­ma­le, näi­teks ron­gi­ga Bal­ti jaa­ma tu­ru­le. Ku­na see võ­tab ae­ga, tek­kis­ki mõ­te, et lä­hiümb­ru­se toot­jad võik­sid hoo­pis ise Aeg­vii­tu tul­la.“

Kau­ba­koh­tu­mi­se al­ga­ta­ja ju­tus­tas, et su­vel käi­di ko­ha­li­ku poe juu­res mar­ju ja kar­tu­leid müü­mas ning sel­li­sed müü­gid olid ko­ha­li­ke seas vä­ga po­pu­laar­sed. Sel­lest ajen­da­tu­na kir­ju­tas ta oma ideest Fa­ce­boo­ki Aeg­vii­du ela­ni­ke grup­pi ja sai sealt pal­ju po­si­tiiv­set vas­tu­ka­ja.

„Tu­li väl­ja, et rah­vas on ju­ba am­mu se­da oo­da­nud, kuid se­ni pol­nud kee­gi ha­ka­nud or­ga­ni­see­ri­ma,“ sõ­nas ta.

Pä­rast oma idee tea­ta­vaks te­ge­mist Fa­ce­boo­kis võt­tis Lau­ra Nir­gi­ga ühen­dust Ala­ve­re tu­ruõh­tu­te kor­ral­da­ja Ind­rek Mat­la: „Te­ma viis mind kok­ku mit­me­te kaup­mees­te­ga ning an­dis head nõu, kui­das kau­ba­koh­tu­mi­si kor­ral­da­da ja mil­le­le tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta.“

Ind­rek Mat­la rää­kis, et soo­vis ju­ba am­mu viia kau­ba­koh­tu­mi­sed Aeg­vii­tu, kuid ei leid­nud ko­ha­peal ini­mest, kes hak­kaks sel­le­ga te­ge­le­ma: „Kui lu­ge­sin Lau­ra üles­kut­set, sai­me te­ma­ga kok­ku, käi­si­me koos Keh­ra tu­rul müü­ja­te­ga rää­ki­mas, ta käis vaa­ta­mas ka Ala­ve­re tu­ruõh­tut.“

Ka Aeg­vii­du kau­ba­koh­tu­mi­seks so­bi­va ko­ha va­li­mist aru­ta­ti Fa­ce­boo­ki gru­pis, seal pa­ku­ti väl­ja ha­ka­ta neid kor­ral­da­ma RMK kü­las­tus­kes­ku­se park­las.

„See on Aeg­vii­du suu­rim park­la ning asub Pii­be maan­tee ää­res ja ron­gi­jaa­ma lä­he­du­ses. Sai­me Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se ju­ha­ta­jalt Tii­na Palt­se­rilt nõu­so­le­ku,“ sel­gi­tas Lau­ra Nir­gi.

Kau­ba­koh­tu­mi­se toi­mu­mi­seks kõi­gi­le so­bi­vat nä­da­la­päe­va ja kel­laae­ga lei­da oli kee­ru­li­ne. Ko­ha­li­kud ela­ni­kud soo­vi­sid, et müük toi­muks lau­päe­vi­ti, kuid sel­gus, et sel päe­val on pal­jud müü­jad mu­jal, sa­mu­ti toi­mu­vad nä­da­la­va­he­tu­sel sa­ge­li laa­dad, kus müü­jad ta­ha­vad osa­le­da. Ka ree­de õh­tu nei­le ei so­bi­nud, siis pa­ne­vad lau­päe­vas­teks müü­ki­deks kau­pa kok­ku: „See­tõt­tu jäi­gi va­li­kus­se nel­ja­päe­va õh­tu ja kel­laaeg sai va­li­tud sel­le jär­gi, et ka õh­tu­sed ron­gilt tu­li­jad jõuak­sid kau­ba­koh­tu­mi­se­le.“

Aeg­vii­du kau­ba­koh­tu­mi­ne hak­kab toi­mu­ma igal nel­ja­päe­val kel­la 17.30-19. Li­saks esi­me­sel tu­ruõh­tul osa­le­nu­te­le oo­da­tak­se ka uu­si müü­jaid, pak­ku­da võib nii kä­si­tööd kui ka toi­duk­raa­mi.

„Peaa­si, et kaup oleks ko­du­mai­ne ja pä­rit väi­ke­toot­ja­telt, nii ai­ta­me kaa­sa maae­lu pü­si­ma­jää­mi­se­le ning toe­ta­me Ees­ti ma­jan­dust ja oma ter­vist,“ üt­les Lau­ra Nir­gi.

Kes soo­vib Aeg­vii­du kau­ba­koh­tu­mis­tel oma too­dan­gut müüa, peaks võt­ma te­ma­ga ühen­dust mei­liaad­res­sil lauranirgi@hotmail.com.

Eelmine artikkelUus võimuliit esitas Kuusalu volikogu istungil 7 umbusaldusavaldust
Järgmine artikkelMiks ot­sus­ta­si­te ühi­ne­da Kuu­sa­lu val­las um­bu­sal­du­sa­val­dus­te al­ga­ta­ja­te­ga, kas lä­bi­rää­ki­mi­sed uue või­mu­lii­du moo­dus­ta­mi­seks olid pi­kad ja mis punk­tid on uues koa­lit­sioo­ni­lep­pes need, mil­le li­sa­mist nõu­dis teie ni­me­ki­ri?