Aeg­vii­dus jät­kab Ani­ja val­la­va­lit­su­se tee­nin­dus­punkt

1334

Uuest aas­tast töö­ta­vad Ani­ja val­la­va­lit­su­se Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­tis iga­ päe­v sot­siaal­töös­pet­sia­list Kristel Lään ja fi­nants­juht Riina Ahven.

Fi­nants­juht Rii­na Ah­ven töö­tab val­la­va­lit­su­ses 31. märt­si­ni, kui on val­mis Aeg­vii­du val­la 2017. aas­ta ma­jan­du­saas­ta aruan­ne. Pä­rast se­da töö­tab val­la­va­lit­su­se Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­tis iga­päe­va­selt vaid sot­siaal­töös­pet­sia­list Kris­tel Lään. Tei­si­päe­vi­ti on Aeg­vii­du tee­nin­dus­punk­tis ka üle­jää­nud ajal Keh­ras töö­tav val­la in­fo­sek­re­tär Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov.

Sot­siaal­töös­pet­sia­list Kristel Lään.
Sot­siaal­töös­pet­sia­list Kristel Lään.

Tee­nin­dus­punk­tis saa­vad Aeg­vii­du ela­ni­kud re­gist­ree­ri­da sün­de ja sur­masid ning re­gist­ree­ri­da ini­me­si Ani­ja val­la­ela­ni­kuks. Need õi­gu­sed on nii Kris­tel Lää­nel kui Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­so­vil. Kui­gi Kris­tel Lään töö­tab Aeg­vii­dus iga­päe­va­selt, on te­ma vas­tu­võ­tua­jad sa­mad Ani­ja val­la­va­lit­su­se üle­jää­nud töö­ta­ja­te vas­tu­võ­tu­aega­de­ga es­mas­päe­vi­ti, tei­si­päe­vi­ti ja nel­ja­päe­vi­ti. Kes soo­vib ta jutule min­na kol­ma­päe­val või ree­del, peab eral­di kok­ku lep­pi­ma, sest sot­siaal­töös­pet­sia­list ei pruu­gi ol­la ko­hal.

„Aru­ta­me veel, ehk on või­ma­lik te­ha vas­tu­võ­tua­jad ka igal töö­päe­val,“ sõ­nas ta.
Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­ses sot­siaal- ja ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti­na töö­ta­nud Kris­tel Lään ha­ri­dus­kü­si­mus­te­ga enam ei te­ge­le, küll aga tee­nin­dab Aeg­vii­du piir­kon­na ela­nik­ke sot­siaal­vald­kon­nas – nõus­tab, võ­tab vas­tu toe­tus­te aval­du­si, ai­tab vor­mis­ta­da do­ku­men­te, kor­ral­dab sot­siaalt­rans­por­ti.

„Toe­tu­se saa­mi­seks ei pea Aeg­vii­du ini­me­ne mi­ne­ma Keh­ras­se, vaid saab aval­du­se esi­ta­da en­di­selt siin. Mi­nu üle­san­ne on va­ja­li­kud do­ku­men­did kok­ku ko­gu­da, re­gist­ree­ri­da ja edas­ta­da val­la sot­siaal­ko­mis­jo­ni­le,“ üt­les Kris­tel Lään.

Ta kin­ni­tas, et kui­gi sot­siaal­toe­tu­si ja­gav ko­mis­jon asub nüüd Keh­ras, ei pi­ke­ne toe­tus­te eral­da­mi­se ot­sus­ta­mi­ne. Seo­ses val­da­de ühi­ne­mi­se­ga li­san­du­vad Aeg­vii­du ini­mes­te­le mõ­ned uued toe­tu­sed, mis Ani­ja val­las olid ju­ba va­rem. Toe­tus­te üht­lus­ta­mist hak­kab lä­hia­jal aru­ta­ma val­la­vo­li­ko­gu.
Las­te­ga seon­duv on val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­lis­ti­de vald­kond, va­ja­du­sel kaa­savad Aeg­vii­du piir­kon­nas Kris­tel Lää­ne ko­du­kü­las­tus­tes­se.

Lõp­li­kult on ot­sus­ta­ma­ta, kuid tõe­näo­li­selt hak­ka­vad Aeg­vii­dus val­lae­la­nik­ke tee­nin­da­ma veel va­rem Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung ja ehi­tus­re­fe­rent An­ne Ruus, va­ja­du­sel abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja re­mont on jää­nud ve­ni­ma
Järgmine artikkelAva­lik ki­ri val­la­va­ne­ma­le