Aeg­vii­du tant­si­jad said abi­vä­ge Tarvanpää Tammedest ja Tal­lin­na Ülikooli ergutusrühmast

1133
Aeg­vii­du tan­tsi­jad ja võim­le­jad Tal­lin­nas en­ne juu­be­li­peo rong­käi­ku.

Paar aas­tat ta­ga­si Ani­ja val­la­ga lii­tu­nud Aeg­vii­dust osa­le­sid tan­tsu­peol Aeg­vii­du rah­va­ma­ja nais­rühm ja se­ga­rah­va­tant­su­rühm. Mõ­le­maid ju­hen­dab An­ni­ka Noor. Rong­käi­gus lii­gu­ti ühi­se rüh­ma­na.

Se­ga­rah­va­tant­su­rühm hak­kas proo­ve te­ge­ma viis aas­tat ta­ga­si, pä­rast eel­mist üld­lau­lu- ja tant­su­pi­du. An­ni­ka Noor rää­kis, et tant­sis koos abi­kaa­sa Rii­vo­ga Al­bu rüh­mas Ka­ker­da­ja Jär­va­maalt ning hak­kas mõt­le­ma, et Aeg­vii­dus on ol­nud pi­kaaeg­ne rah­va­tant­su­tra­dit­sioon. Küm­me aas­tat pol­nud ko­ha­lik­ku se­ga­rah­va­tants­rüh­ma, tu­leks taa­se­lus­ta­da, et min­na juu­be­li­peo­le. Vii­ma­ti oli Aeg­vii­du rah­va­tant­su­ga suu­rel peol esin­da­tud koo­li­las­te rühmaga 2011. aas­tal. Vii­ma­se se­ga­rahvatantsurüh­ma ju­hen­da­ja oli El­li Toom­vap.

Tant­su­paa­rid saa­di kok­ku. Kuna osad mehed läk­sid mu­ja­le tant­si­ma, aga nai­sed taht­sid jät­ka­ta, loo­di li­saks nais­rühm ja ot­sus­ta­ti nendega osa­le­da peol võim­le­mis­rüh­ma­na. „Taht­sin nais­te­le tant­su­rõõ­mu eda­si pak­ku­da,“ sõ­nas An­ni­ka Noor.

Et rah­va­tant­su­rühm saaks kok­ku 8 ko­hus­tus­lik­ku paa­ri ja nais­võim­le­jaid oleks vä­he­malt 8, ot­si­ti sõp­ru teis­test rüh­ma­dest. Rah­va­tant­si­ja­te nel­ja­le ja poo­le­le paa­ri­le tu­li li­sa Rak­ve­rest Tar­van­pää Selt­si va­ne­mast se­ga­rüh­mast Tar­va Tam­med. Võim­le­jad said kaks nei­du juur­de Tal­lin­na Üli­koo­li er­gu­tus­tüd­ru­ku­te rüh­mast. Koos har­ju­ta­mi­seks teh­ti ühi­seid tant­su- või võim­le­mis­laag­reid.

„Ku­na Kul­tuur­ka­pi­ta­li ja Lea­der-prog­ram­mi abil on teh­tud uued rah­va­rii­ded, siis on suur soov, et need nüüd kap­pi seis­ma ei jääks,“ üt­leb ju­hen­da­ja.

Eelmine artikkelValk­la kü­la pump­la jaoks 138 250 eu­rot
Järgmine artikkelJÜ­RI LILL­SOO jääb Ani­ja vo­li­ko­gust ee­ma­le det­semb­ri­ni