Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne hak­kab kand­ma Nord­woo­di ni­me

2015
Esmakordselt on Ida-Harjus antud spordihoonele sponsori nimi. Fo­to Enn Pung

Aeg­vii­dus sel kuul val­mi­va spor­di­hoo­ne ni­mes­pon­sor on kol­me sae­töös­tu­se ühi­ne kau­ba­märk Nord­wood.

Sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm on sõl­mi­nud Aeg­vii­du pea­gi ava­ta­va spor­di­hoo­ne ni­mes­pon­sor­lu­se le­pin­gu ASi­ga Aeg­vii­du Puit – ühe­ga kol­mest sae­töös­tu­sest, kel­le­le kuu­lub kau­ba­märk Nord­wood.

„Nord­wood toe­tas meie spor­di­hoo­ne ehi­tust,“ üt­les Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.
Et­te­võ­te toe­tas spor­di­hoo­net pui­du­ma­ter­ja­li­ga – an­dis vä­lis­lau­di­se ehk et­te­val­mis­ta­tud ja vär­vi­tud lauad, mil­le väär­tus on roh­kem kui 10 000 eu­rot. Val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Enn Pun­ga sõ­nul Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne ehi­tus sel­le võr­ra siis­ki oda­va­maks ei lä­he, pi­gem ai­tab ära hoi­da ehi­tu­se kal­li­ne­mi­se.

„Nüüd on võimalik valmis te­ha veel mõ­ned as­jad, mis jäid esial­gu ka­he sil­ma va­he­le. Korv­pal­li­lauad pidid tu­le­ma jäi­ga kin­ni­tu­se­ga, nüüd saa­me need üles­tõs­te­ta­vad. Ka­van­da­si­me, et spor­di­saa­li joo­ni­tak­se ma­ha vaid võrk- ja korv­pal­li­väl­ja­kud, nüüd saab joo­ni­da ka ten­ni­se­väl­ja­ku ja sulg­pal­li­väl­ja­ku,“ rää­kis ta.

Ni­mes­pon­sor­lu­se le­ping Nord­woo­di­ga sõl­mi­ti viieks aas­taks.

„Esial­gu on sel­li­ne kok­ku­le­pe, hil­jem või­me le­pin­gut uuen­da­da,“ mär­kis abi­val­la­va­nem.
Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne pi­di esmalt val­mi­ma 20. det­semb­ril, nüüd loo­de­tak­se, et jaa­nua­ri lõ­pus. Prae­gu käi­vad si­se­tööd. Spor­di­saal on enam-vä­hem val­mis, sel nä­dal la­ki­tak­se põ­rand ja joo­ni­tak­se ma­ha väl­ja­ku­te piirid. Ol­meb­lo­kis – sau­na­des, pe­su­ruu­mi­des, jõu­saa­lis, in­ven­ta­ri­ruu­mis, pa­ni­pai­ka­des, veel plaa­di­tak­se ja te­hak­se vii­mist­lus­töid.

Aeg­vii­du koo­li juur­es kaevati spor­di­hoo­ne ra­ja­mi­se käi­gus üles ka koo­li staa­dion, mil­le al­la pai­gal­da­ti 6 ki­lo­meet­rit maa­küt­te­to­rus­tik­ku – pers­pek­tii­vi­ga lii­ta maa­küt­te­ga edas­pi­di Aeg­vii­du koo­li­ma­ja, kus on prae­gu nii puu­de­ga köe­ta­vad ah­jud kui elekt­ri­kü­te. Staa­dio­nil uuen­da­ti ne­li 100 meet­ri pik­kust jook­su­ra­da ja kau­gus­hüp­pe­kast, uue kat­te sai ka ten­ni­se­väl­jak. Staa­dio­ni väl­ja­ku taas­ta­mi­ne – mul­la laia­li­lük­ka­mi­ne ja mu­ru kül­va­mi­ne – jää­vad vaeg­töö­de­na ke­va­deks.

Mil­lal spor­di­hoo­ne amet­li­kult ava­tak­se, po­le veel lõp­li­kult pai­gas, kuid ilm­selt toi­mub see jaa­nua­ri lõ­pu­päe­vil. Uude spordisaali on 10. veeb­rua­riks ka­van­da­tud Aeg­vii­du koo­li 100. sün­ni­päe­va pu­hul toi­muv vi­list­las­te pi­du.

Aeg­vii­du spor­di­hoo­net ehi­ta­vad ühis­pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Tar­vap­ro­jekt ja OÜ R.E.S.T. Grupp. Ehi­tus lä­heb maks­ma 839 811 eu­rot. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­ju­hi Mih­kel Kuu­se sõ­nul ei ole le­pin­gut ehi­ta­ja­ga pi­ken­da­tud ning tõe­näo­li­selt ra­ken­da­tak­se pä­rast spor­di­hoo­ne val­mi­mist täh­ta­ja üle­ta­mi­se eest lep­pet­rah­vi.

Eelmine artikkelAru­kü­la sai saa­li­jalg­pal­lis või­du, Ani­ja kao­tas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­film