Aeg­vii­du ka­ru­lu­ba vaid­lus­ta­ti koh­tus

530
Aegviidu karu.

Kesk­kon­naa­met ra­hul­das Ani­ja val­la­va­ne­ma Rii­vo Noo­re taot­lu­se ja an­dis Aeg­vii­du Ja­hi­mees­te Selt­si­le 31. juu­li­ni kest­va eri­loa küt­ti­da ale­vi va­hel lii­kuv ning ko­duae­da­des pa­han­dust tei­nud ka­ru, kes ini­me­si ei kar­da. Ees­ti Mets­loo­maü­hing ja ko­da­ni­kuü­hen­dus Ees­ti Met­sa Abiks esi­ta­sid Tal­lin­na hal­dus­koh­tu­le kae­bu­se eri­loa tü­his­ta­mi­seks ning ka­ru­le esialg­se õi­gus­kait­se ko­han­da­mi­seks. Nen­de hin­nan­gul ei ole sel­gi­ta­tud, mil­les seis­neb Aeg­vii­du ka­ru oht ini­me­se elu­le või ter­vi­se­le.

Rii­vo Noor, kes on üht­la­si Aeg­vii­du Ja­hi­mees­te Selt­si juht, üt­les, et ka pä­rast eri­loa väl­jas­ta­mist on ka­ru Aeg­vii­du ale­vis mi­tu kor­da rin­gi lii­ku­nud, kuid on ja­hi­mees­te osa­nud pei­tu­da.

„Meil ei ole soo­vi ka­ru tap­pa, kuid tun­nen isik­li­kult mu­ret Aeg­vii­du ela­ni­ke tur­va­li­su­se pä­rast. Ta­han kut­su­da need õi­gus­kait­se al­ga­ta­jaid – too­ge oma lap­sed õh­tul Aeg­vii­du seik­lus­par­ki män­gi­ma või kerg­liik­lus­tee­le rat­ta­ga sõit­ma. Tal­lin­nast tun­dub olu­kord to­re ja era­kord­ne, kuid ko­ha­li­kud ini­me­sed kar­da­vad, kar­dan ka ise. Kas tões­ti peab kee­gi vi­ga saa­ma, et olu­kor­ra tõ­si­dust mõis­te­taks?“ kom­men­tee­ris ta. Ka­ru­ja­hi­hooaeg al­gab 1. au­gus­tist, siis po­le eri­lu­ba enam va­ja, küt­ti­mi­ne toi­mub kesk­kon­naa­me­ti mää­ra­tud ala­del ja ma­hus.

Eelmine artikkelKIK ei and­nud Raa­si­ku ÜVK ehi­ta­mi­seks toe­tust
Järgmine artikkelTal­lin­nas­se peo­le!