Aeg­vii­du aas­ta­küm­neid oo­da­tud spor­di­hoo­ne­ sai nur­ga­ki­vi

3141
Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne nur­ga­ki­vi kaps­lis­se lisati ka val­da­de ühi­ne­mis­le­pin­gu ek­semp­lar, mil­le­le kir­ju­ta­sid seal­sa­mas al­la Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu esi­mees TOO­MAS TÕ­NI­SE ja val­la­va­nem RII­VO NOOR ning Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM.

„Me ei oleks jul­ge­nud spor­di­saa­li ehi­ta­ma ha­ka­ta, kui sil­ma­pii­ril po­leks ol­nud val­da­de ühi­ne­mist,“ lau­sus spor­di­hoo­ne nur­ga­ki­vi pa­ne­kul Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu esi­mees TOO­MAS TÕ­NI­SE.

Spor­di­hoo­ne nur­ga­ki­vi pa­ne­mi­se­le Aeg­vii­du koo­li­ma­ja juur­de olid val­la­ju­hid ree­deks, 18. au­gus­tiks kut­su­nud ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi, val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi, tu­le­va­se spor­di­hoo­ne hal­da­ja, sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm esin­da­jad, ko­hal oli Aeg­vii­du koo­li­rah­vas ja ela­nik­ke.
Val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et Aeg­vii­du jaoks on käes täh­tis päev, mi­da on oo­da­tud vä­ga kaua.
„Aeg­vii­du spor­di­hoo­nest on mõel­dud ja rää­gi­tud aas­ta­küm­neid. Ju­ba sel­lel ajal, kui mi­na siin koo­lis käi­sin, oli jutt, et ko­he vars­ti ha­ka­tak­se spor­di­saa­li ehi­ta­ma. Õpe­ta­ja Tü­li võib se­da kin­ni­ta­da,“ üt­les ta.
Aeg­vii­du koo­lis 50 aas­tat töö­ta­nud õpe­ta­ja Rutt Tü­li kin­ni­tas­: „Sel­lest rää­gi­ti ju­ba mi­nu ajal!“
Rii­vo Noor li­sas, et spor­di­saa­li koh­ta on teh­tud ise­gi mit­meid pro­jek­te, mõ­ned vä­ga suu­red ja uh­ked: „Prae­gu­ne sai mi­nu ar­va­tes vä­ga hea.“
Kaps­lis­se, mis pan­di spor­di­saa­li nur­ga­ki­vi sis­se, tõi Ar­vi Ka­ro­tam ka­he val­la ühi­ne­mis­le­pin­gu ek­semp­la­ri, mil­le­le ne­li val­la­juh­ti olid kir­ju­ta­nud al­la seal­sa­mas küm­me­kond mi­nu­tit va­rem. Veel sai kaps­lis­se Aeg­vii­du koo­li õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te ni­me­ki­ri, ehi­ta­ja­telt ümb­rik de­tail­se hin­na­pak­ku­mi­se­ga, mil­le juur­de oli li­sa­tud eu­ro prae­gu­ne väär­tus kul­las, kõik käi­bel ole­vad eu­ro­mün­did ning sa­ma päe­va Päe­va­leht.

Nur­ga­ki­vi pa­nid Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht MIH­KEL KUU­SE, Aeg­vii­du val­la­va­nem RII­VO NOOR ja OÜ Tar­vap­ro­jek­ti ju­ha­tu­se lii­ge JAN­NO JÕE.
Nur­ga­ki­vi pa­nid Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht MIH­KEL KUU­SE, Aeg­vii­du val­la­va­nem RII­VO NOOR ja OÜ Tar­vap­ro­jek­ti ju­ha­tu­se lii­ge JAN­NO JÕE.

Koos Rii­vo Noo­re­ga pa­nid nur­ga­ki­vi-kaps­li­le esi­me­sed kel­lu­täied se­gu Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se ja spor­di­saa­li ühe ehi­ta­ja, OÜ Tar­vap­ro­jekt te­gev­juht Jan­no Jõe. Pä­rast neid said an­da oma osa nur­ga­ki­vi pa­ne­mi­se­le kõik soo­vi­jad.
Jõu­luks val­mis
Rii­vo Noor mär­kis: „Mul on tun­ne, et see on mi­da­gi ena­mat, kui ühe hoo­ne nur­ga­ki­vi pa­nek. See on ühe uue ajas­tu, uue val­la nur­ga­ki­vi.“
Ka Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu esimees Too­mas Tõ­ni­se üt­les, et spor­di­saa­li, mil­lest ha­ka­ti kõ­ne­le­ma ju­ba aas­ta­küm­neid ta­ga­si, ei oleks jul­ge­tud ka nüüd ha­ka­ta ehi­ta­ma, kui po­leks ees val­da­de ühi­ne­mist.
„See siin on ühi­ne­mi­se kõi­ge il­me­kam näi­de – koos te­kib või­me­kus te­ha mi­da­gi, mi­da ük­si te­ha ei suu­da,“ sõ­nas ta.
Ka Ar­vi Ka­ro­tam ar­vas, et Ani­ja ja Aeg­vii­du val­da­de la­du­salt kul­ge­nud ühi­ne­mist võiks tuua teis­te­le oma­va­lit­sus­te­le ees­ku­juks: „Suu­re­ma ven­na­na läh­tu­si­me sel­lest, et pea­me ula­ta­ma abi­käe väik­se­ma­le ja leid­ma üks­mee­le in­ves­tee­rin­gu­te osas, mi­da on Aeg­vii­du vald aas­ta­küm­neid oo­da­nud.“
Too­mas Tõ­ni­se li­sas, et kõi­ge suu­rem rõõm on tal Aeg­vii­du koo­li pä­rast – pea­gi on koo­lil se­ni üks­nes õues või pi­si­ke­ses ko­ri­do­ris toi­mu­nud ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­deks ka­su­ta­da avar, mu­gav ja ohu­tu koht.
Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor Tii­na Stein­berg üt­les, et koo­li­pe­re oo­tab spor­di­saa­li val­mi­mist põ­ne­vu­se­ga.
Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne peab ole­ma val­mis 20. det­semb­riks. Ehi­ta­vad ühis­pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Tar­vap­ro­jekt ja OÜ R.E.S.T. Grupp.
„Tee­me kõik en­dast ole­ne­va, et ehi­tus saaks õi­geaeg­selt val­mis ja pü­siks vä­he­malt nii kaua, kui sel­lest on rää­gi­tud,“ lu­bas Tar­vap­ro­jek­ti ju­ha­tu­se lii­ge, te­gev­juht Jan­no Jõe.
Spor­di­hoo­ne pea­sis­se­pääs tu­leb sa­mas­se kül­ge koo­li­ma­ja peauk­se­ga, kuid saa­li hak­kab pää­se­ma ka koo­li kau­du. Esi­me­se­le kor­ru­se­le tu­le­vad saal, kus on täis­mõõt­me­te­ga korv­pal­li­väl­jak, spor­diin­ven­ta­ri­de ruum, ning saun ja duši­ruu­mid, tei­se­le kor­ru­se­le jõu­saal, duši­ruu­mid ja saun, kol­man­da­le soo­jus­pum­pa­de ja ven­ti­lat­sioo­ni­sead­med.
„Kui pro­jek­ti ka­van­da­si­me, mõt­le­si­me, et oleks uh­ke ehi­ta­da saal kä­si­pal­li­väl­ja­ku mõõt­me­te­ga, kuid see ol­nuks lii­ga suur suu­täis – val­lal po­leks jõu­du ehi­ta­da ja üle­val pi­da­da,“ sel­gi­tas Aeg­vii­du ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung.
Spor­di­hoo­ne ehi­tus lä­heb maks­ma 839 811 eu­rot. Val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on sel­leks 530 000 eu­rot, mil­lest 350 000 on lae­nu­ra­ha. 80 000 eu­rot an­ti Lea­der-prog­ram­mist – koo­li­le ja spor­di­saa­li­le maa­küt­te ehi­ta­mi­seks. Üle­jää­nud 230 000 eu­rot on ka­vas kat­ta ühi­ne­mis­toe­tu­se Aeg­vii­du val­la osast. Kui sel­lest esi­mest mak­set tänavu ei lae­ku, võe­tak­se 230 000 eu­rot lü­hia­ja­list lae­nu.

Eelmine artikkelVii­nis­tu külast ja lä­hiümb­ru­sest ins­pi­ree­ri­tud kuns­ti­teos­test val­mis näi­tus
Järgmine artikkelAni­ja­le võib tul­la päi­ke­se­jaam