Abiks Raa­si­ku val­la ot­sus­ta­ja­te­le

213
JUTA ASUJA.

JU­TA ASU­JA, Raa­si­ku val­la ko­da­nik, Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se en­di­ne ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja

8. no­vemb­ril toi­mus Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tung, kus ühe päe­va­kor­ra­punk­ti­na taot­les val­la­va­lit­sus 4 täien­da­va ame­ti­ko­ha loo­mist: aren­dus­juht, kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­list, ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­spet­sia­list ning hal­duss­pet­sia­list. Koa­lit­sioo­ni poolt­hääl­te­ga kii­de­ti uu­te ame­ti­koh­ta­de loo­mi­ne ka heaks. Need li­san­du­vad 2023. aas­tal, eel­ne­valt on 2022. aas­ta al­gu­ses ju­ba juur­de loo­dud ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ja ju­ris­ti ame­ti­ko­had.

Ajal, mil pal­jud oma­va­lit­su­sed on mu­re­li­kud, ku­na sur­ve ee­lar­ve­le on vä­ga suur, va­ja­me ehk Raa­si­ku val­las veel na­tu­ke ae­ga, et loo­da­va­te ame­ti­koh­ta­de va­ja­du­sed kor­ra uues­ti pa­re­mi­ni lä­bi mõel­da. Ta­hak­sin loo­ta, et ka koo­lid ja las­teaiad saa­vad sa­ma hõlp­sas­ti oma mees­kon­da­des­se täien­dust, kui nad peak­sid se­da taot­le­ma. Tea­me ju kõik, et koo­li­des ja las­teae­da­des on jär­jest enam täien­da­va toe­va­ja­du­se­ga lap­si ning ko­roo­na ja Uk­rai­na sõ­da on tei­nud olu­kor­ra veel­gi kee­ru­li­se­maks.

Ol­les üle nel­ja aas­ta töö­ta­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na ja val­la­va­lit­su­se liik­me­na, on mul prae­gu veel vä­ga hea tead­mi­ne, mil­li­sed on eri­ne­va­te ame­ti­koh­ta­de üle­san­ded ja töö­ma­hud. Ku­na ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ame­ti­koh­ta ei ole veel suu­de­tud täi­ta, siis on mõis­te­tav, et nii­ni­me­ta­tud peh­me poo­le ter­vik­nä­ge­mi­ne ja ana­lüü­si­või­me­kus on prae­gu ehk vei­di ma­da­lad ning va­lit­se­ja­te uh­kus ei lu­ba ka nõu kü­si­da, see­tõt­tu pa­kun ise oma abi, et loo­da­va­te ame­ti­koh­ta­de va­ja­du­s na­tu­ke­ne pa­re­mi­ni lah­ti mõ­tes­ta­da.

Ol­gu veel öel­dud, et ma ei ole kind­las­ti uu­te ame­ti­koh­ta­de loo­mi­se vas­tu, sest Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se st­ruk­tuur on aas­taid ol­nud vä­ga „õhu­ke“ ning vald­kon­nad, mi­da üks spet­sia­list peab kat­ma, vä­ga laiad ja ma­hu­kad. Sa­mu­ti ei ole üks­ki Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja saa­nud te­ge­le­da ai­nult juh­ti­mi­se­ga, vaid on ala­ti ol­nud ka ise mit­me vald­kon­na spet­sia­list, mis väi­ke­ses val­las ja väik­ses asu­tu­ses on ka loo­gi­li­ne.

Ku­na mi­nu jaoks on tut­ta­vad vald­kon­nad seo­tud ha­ri­du­se- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na te­ge­mis­te­ga, siis jä­tan prae­gu kõr­va­le hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ame­ti­koh­ta­de va­ja­du­se ning usun, et seal on täien­da­va ko­ha loo­mi­se va­ja­dus pa­re­mi­ni lä­bi ana­lüü­si­tud.

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na­ju­ha­ta­ja ame­ti­ko­ha tööü­les­an­ded võib ting­li­kult ja liht­sus­ta­tu­na ja­ga­da järg­ne­valt:
• 50 prot­sen­ti ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri-, noor­soo­töö-, hu­vi­ha­ri­du­se-, spor­di- ja ko­gu­kon­na vald­kon­da­de­ga seo­tud te­ge­vu­sed,
• 25 prot­sen­ti aren­dus­te­ge­vu­sed ehk va­ja­dus­te ana­lüü­sid, pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­sed ja nen­de el­lu­vii­mi­sed osa­kon­na kõi­gis te­ge­vus­vald­kon­da­des,
• 25 prot­sen­ti sot­siaal­vald­kon­na koor­di­nee­ri­mi­ne, seal­hul­gas klien­ti­de nõus­ta­mine ning mees­kon­na juh­ti­mi­ne.

Jah, pe­rioo­di­ti oli töö­maht vä­ga suur ning juh­tus, et igas­se vald­kon­da ei jõud­nud pii­sa­valt pü­hen­du­da, kuid toe­ta­va mees­kon­na­ga ja koos­töös al­la­su­tus­te­ga te­ge­vu­sed toi­mu­sid ja vald­kon­nad are­ne­sid.

Kui val­la­va­lit­su­ses­se li­san­du­vad ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti ning aren­dus­ju­hi ame­ti­koht, siis mõt­len, kas val­la­va­lit­sus unus­tas sel­le­ga seo­ses prae­gu­se ha­ri­dus- ja sot­siaal­o­sa­kon­na­ju­hi ame­ti­ko­ha? Kui osa­kon­na­ju­hi se­ni­sest tööst jääb al­les vaid nel­jan­dik, siis on val­la­va­lit­su­sel sot­siaal­vald­kon­na aren­da­mi­sel kas üli­suu­red plaa­nid ja pro­jek­tid oo­ta­mas või uu­te loo­mi­se tu­hi­nas unus­ta­ti süs­tee­mi ter­vi­ku­na vaa­da­ta.

Ot­sus­ta­ja­te­le soo­vi­tus num­ber 1. Ehk on mõist­lik kor­ra­ga juur­de luua vä­hem, aga lä­bi­mõel­du­malt? Luua prae­gu juur­de näi­teks 1-2 ame­ti­koh­ta, täi­ta need hea­de töö­ta­ja­te­ga ja siis uues­ti ana­lüü­si­da, kas ja ke­da täp­se­malt on veel juur­de va­ja.

Täies­ti uue ame­ti­ko­ha­na taot­les val­la­va­lit­sus kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti ame­ti­koh­ta. Val­la­va­lit­su­se st­ruk­tuu­ris on prae­gu in­fo­tööt­luss­pet­sia­lis­ti ja in­fo­sek­re­tä­ri ame­ti­ko­had, mis osa­li­selt on seo­tud uue loo­da­va ame­ti­ko­ha­ga. Ame­ti­ju­hen­di mus­tan­dist võis lu­ge­da, et kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list hak­kab muu­hul­gas val­la­juh­ti­de­le kõ­ne­sid et­te val­mis­ta­ma, kir­ju­ta­ma pres­si­tea­teid, aja­kir­ja­ni­ke­ga suht­le­ma ning val­la Fa­ce­boo­ki ja ko­du­leh­te hal­da­ma. Vo­li­ko­gu is­tun­gil sõ­nas val­la­va­nem, et val­la­va­lit­su­sel puu­dub iga­su­gu­ne eria­la­li­ne tead­mi­ne kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti vald­kon­da puu­du­ta­va­te töö­de mak­su­mu­sest, mis­tõt­tu esi­me­se hoo­ga soo­vi­tak­se spet­sia­list töö­le võt­ta ja siis vaa­da­ta, mis täp­selt saa­ma hak­kab.

Ot­sus­ta­ja­te­le soo­vi­tus num­ber 2. En­ne ame­ti­ko­ha täit­mist te­ha täp­selt sel­geks, mil­li­sed üle­san­ded kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­til ole­ma saa­vad. Ko­ha­li­ku aja­kir­ja­ni­ku­ga on ilm­selt jät­ku­valt mõist­lik su­hel­da konk­reet­sel amet­ni­kul, kes tee­mat kõi­ge pa­re­mi­ni val­dab, oma kõ­ned saab val­la­va­nem ehk ka edas­pi­di ise et­te val­mis­ta­da ning ük­si­ku­tel kor­da­del aas­tas suu­da­vad amet­ni­kud ehk ka ise pres­si­tea­teid koos­ta­da. Al­les siis, kui kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti üle­san­ded on sel­ged, tu­leks mõel­da, kas Raa­si­ku val­las on sel­leks eral­di täis­ko­ha­ga ini­mest va­ja või pii­sab väik­se­ma koor­mu­se­ga töö­ta­jast või ta­sub tee­nust va­ja­du­sel hoo­pis pe­rioo­di­ti sis­se os­ta.

Enim soo­vin ot­sus­ta­ja­te­le sü­da­me­le pan­na, et li­san­du­vad ame­ti­ko­had ei ole ime­võ­ti era­kord­selt suu­reks muu­tu­nud kaad­ri­voo­la­vu­se la­hen­da­mi­seks. Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses töö­ta­vad suu­res­ti vä­ga äge­dad ja tar­gad spet­sia­lis­tid, kes tee­vad oma tööd sü­da­me­ga.

Ot­sus­ta­ja­te­le soo­vi­tus num­ber 3. Kü­si­ge ja kuu­la­ke, mi­da üt­le­vad tei­le val­la­va­lit­su­se amet­ni­kud. Olen suh­te­li­selt veen­du­nud, et ne­mad took­sid kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti ase­mel väl­ja pi­gem va­ja­du­se per­so­na­lis­pet­sia­lis­ti jä­re­le, kes ai­taks kaa­sa ole­ma­so­le­va­te töö­ta­ja­te heao­lu­le ja toe­ta­mi­se­le. Ra­hu­lo­lev ja mo­ti­vee­ri­tud töö­ta­ja teeb ka pa­ri­mat kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti tööd, rää­ki­des oma tööst, tööand­jast ja el­lu vii­dud te­ge­vus­test po­si­tiiv­selt.

Eelmine artikkelHar­ju­maa aas­ta kü­la 2022 on LEE­SI
Järgmine artikkelPolitseiuudised