Aas­ta lõ­pu­ni jät­ka­vad Aeg­vii­du val­la­ma­jas kõik amet­ni­kud

1050

Pea­le RII­VO NOO­RE jät­ka­vad kõik en­di­se Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se amet­ni­kud tööd aas­ta lõ­pu­ni.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ame­tis­se uue val­la­va­lit­su­se. See tä­hen­dab, et en­di­se Aeg­vii­du val­la­va­ne­ma ja val­la­va­lit­su­se vo­li­tu­sed on lõp­pe­nud.

Se­ni­ne Aeg­vii­du val­la­va­nem, nüüd Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et ku­ni käesoleva aas­ta lõ­pu­ni jät­ka­vad val­la­ma­ja kõik amet­ni­kud ja töö­ta­jad Aeg­vii­dus oma tööd na­gu se­ni.

„Val­la­va­nem ja val­la­va­lit­sus on nüüd üks, kuid kant­se­lei­sid prae­gu kaks. Aeg­vii­du val­la­ma­ja on töö­päe­vi­ti ava­tud en­di­selt kel­la 8-16,” sõ­nas Rii­vo Noor.

2018. aas­ta jaa­nua­rist koon­da­tak­se Aeg­vii­du val­la­sek­re­tär ja val­la­va­lit­su­se raa­ma­tu­pi­da­ja, fi­nants­juht on tööl märt­si lõ­pu­ni, kui ma­jan­du­saas­ta aruan­ne on koos­ta­tud ja au­dii­tor sel­le üle vaa­da­nud.

Aeg­vii­tu jääb uuest aas­tast Ani­ja val­la­va­lit­su­se tee­nin­dus­punkt, kus on 1,2 ala­list töö­koh­ta – täis­ko­ha­ga sot­siaal­töö­ta­ja Kris­tel Lään, osa­li­se aja­ga jät­kab seal ini­mes­te tee­nin­da­mist se­ni­ne kant­se­leis­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov, kes teeb re­gist­ri­toi­min­guid, üle­jää­nud aja hak­kab ta töö­ta­ma val­la­ma­jas Keh­ras. Tee­nin­dus­punk­tis hak­ka­vad Aeg­vii­du piir­kon­na ela­nik­ke vas­tu võt­ma ka val­la­va­lit­su­se tei­sed spet­sia­lis­tid.

Kui­gi sot­siaal­toe­tus­te eral­da­mist ot­sus­tav ko­mis­jon on Keh­ras, ei pea ini­me­sed sel­le tõt­tu toe­tust kauem oo­ta­ma. „Ei ole va­het, kas aval­du­se­ga te­gel­etak­se kõr­val­toas või Keh­ras, töö ise­loo­m jääb sa­maks, liht­salt piir­kond laie­neb. Täh­tis on, et Aeg­vii­dus on ko­ha­peal töö­ta­ja, kes abi­va­ja­ja mu­red ära kuu­lab, võ­tab vas­tu ja edas­tab te­ma soo­vi või aval­du­se,“ selgitas abivallavanem.

Esial­gu on Aeg­vii­du tee­nin­dus­punkt prae­gu­ses val­la­ma­jas, kuid edas­pi­di po­le Rii­vo Noo­re sõ­nul paa­ri amet­ni­ku jaoks nii suurt ma­ja mõ­tet üle­val pi­da­da ning on ots­tar­be­kam se­ni­se val­la­ma­ja tei­ne ja kol­mas kor­rus, kus on ol­nud val­laa­met­ni­ke töö­ruu­mid, ma­ha müüa. Ta ar­vas – kui tu­le­val aas­tal re­konst­ruee­ri­tak­se EA­Si kaa­sa­bil Aeg­vii­du raud­tee ää­res asuv va­na de­poo­hoo­ne, võiks val­la­va­lit­su­se­le te­ha sin­na töö­ruu­mid.

„Kuid see võib juh­tu­da kõi­ge va­rem aas­ta pä­rast,“ lau­sus Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kerg­liik­lus­tee pro­jekt on val­mis
Järgmine artikkelAru­kü­la B-klas­si poi­sid on Ees­ti ka­ri­ka­võit­jad kä­si­pal­lis